دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 31، 1400، صفحه 667-815 
زمین‌ شیمی مجموعه ماگمایی شمال‌ غرب ساوه (استان مرکزی)

صفحه 741-765

10.22067/econg.2021.68690.1006

محمدرضا امامی میبدی؛ ناهید ناصری؛ رضا زارعی سهامیه؛ خدیجه مؤمنی ظفرآباد؛ احمد احمدی خلجی