ویژگی‌ های کانی‌ شناسی، بافتی و میان‌ بارهای سیال در زون سیلیسی میده، شمال پاریز، کمربند مس کرمان: بررسی ارتباط زایشی با سامانه‌ های پورفیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 شرکت فنی مهندسی پارس اولنگ، تهران، ایران

چکیده

زون‌های سیلیسی با ابعاد متفاوت در کمربند ماگمایی کرمان وجود دارد که ممکن است برخی نشان‌دهنده لیتوکپ در سامانه‌های مس پورفیری باشد. برای بررسی این پتانسیل، یک زون سیلیسی در سنگ‌های آندزیتی- ‌بازالتی در منطقه‌ میده در شمال پاریز و برای مقایسه، زون‌های سیلیسی در حاشیه سامانه مس پورفیری سریدون و یک سامانه رگه در شرق سرچشمه بررسی شده است. زون سیلیسی میده بافت‌های توده‌ای، برشی و به‌ طور محلی حفره‌ای دارد و با هاله‌ای از دگرسانی سیلیسی- رسی فراگرفته شده است. رخنمون‌های کوچک و پراکنده‌ کوارتز- تورمالین نیز وجود دارد. هاله سیلیسی- رسی علاوه‌بر کوارتز حاوی کائولینیت و ایلیت است. زون‌های سیلیسی در سریدون و شرق سرچشمه، بافت‌ غالب توده‌ای و برشی دارند. در سریدون بافت حفره‌ای نیز توسعه یافته است. میان‌بارهای سیال در میده، سریدون و شرق سرچشمه اغلب دوفازی مایع- بخار غنی از مایع است. میانگین دمای همگن‌شدن به‌ترتیب 202، 247 و 177 درجه‌ سانتی‌گراد و میانگین شوری 62/1، 27/2 و 57/1 درصد وزنی معادل نمک‌ طعام است. سنگ کوارتز- تورمالینی حاوی میان‌بارهای چندفازی نیز است. میانگین دمای همگن‌شدن و شوری برای میان‌بارهای دوفازی به‌ترتیب 231 درجه سانتی‌گراد و 43/5 درصد وزنی معادل نمک‌ طعام و برای میان‌بارهای هالیت‌دار 382 درجه‌ سانتی‌گراد و 47 درصد وزنی معادل نمک ‌طعام است. با توجه به شواهد بافتی و کانی‌شناسی، زون سیلیسی میده در تراز کنونی نمی‌تواند بیانگر لیتوکپ مرتبط با سامانه پورفیری باشد. رخداد کوارتز- تورمالین می‌تواند نشان‌دهنده ارتباط با سامانه‌های ماگمایی باشد؛ اما این رخداد محلی است و نمی توان آن را تعمیم‌داد.

کلیدواژه‌ها


Ashrafpour, E., Alirezaei S. and Ansdell, K.M., 2009. Ore geology and fluid inclusion studies of Arghash gold prospect, southwest Neishabour, NE Iran. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 71(18): 129–136. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57001
Ebrahimi, S., Alirezaei S. and Pan, Y., 2011. Geological setting, alteration, and fluid inclusion characteristics of Zaglic and Safikhanloo epithermal gold prospects, NW Iran. In: A.N., Sial, J.S., Bettencourt, C.P. De Campos and V.P. Ferreira (Editors), Granite-Related Ore Deposits. Geological Society, London, pp. 133–147. https://doi.org/10.1144/SP350.8
Ebrahimi, S., Pan, Y., Alirezaei, S. and Mehrparto, M., 2009. Mineralogy and fluid inclusion studies of Sharafabad epithermal gold deposit, northwest Iran. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 71(18): 149-154. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57004
Ghorbani Kahrizsangi, M., Alirezaei, S. and Asadi Harooni, H., 2014. Physicochemical characteristics, sulfur isotope ratio, and source of ore fluids in Kalchueh Cu-Au deposit, Central Iran. Researches in Earth Sciences, 18(2): 75–96. (in Persian with English abstract) Retrieved Oct. 12, 2020 from http://esrj.sbu.ac.ir/article_95295.html
Haghighi, E., Alirezaei, S. and Ashrafpour, E., 2013. Mineralization, alteration, and ore fluid characteristics in the Cheshmeh Hafez base and precious metals deposits, Torud-Chahshirin belt, North-Central Iran. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 88(22): 99–110. (in Persian with English abstract) http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2013.53682
 
 
 
CAPTCHA Image