اطلاعات آماری نشریه

    تعداد دوره‌ها

14

    تعداد شماره‌ها

35

    تعداد مقالات

321

    تعداد نویسندگان

537

    تعداد مشاهده مقاله

263,541

    تعداد مقالات ارسال شده

800

    تعداد مقالات رد شده

400

    درصد عدم پذیرش

50

    تعداد مقالات پذیرفته شده

322

    درصد پذیرش

40

    زمان پذیرش (روز)

281


نشریه زمین‌شناسی اقتصادی با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی و به‌ منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله دعوت به‌ عمل می‌آورد. این نشریه به زبان فارسی و به‌ صورت فصلنامه و با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می‌‌شود.
 
شماره جاری: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 35، دی 1401 (این شماره در حال تکمیل است.) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط