اطلاعات آماری نشریه

    تعداد دوره‌ها

14

    تعداد شماره‌ها

35

    تعداد مقالات

331

    تعداد نویسندگان

552

    تعداد مشاهده مقاله

291,393

    تعداد مقالات ارسال شده

813

    تعداد مقالات رد شده

401

    درصد عدم پذیرش

49

    تعداد مقالات پذیرفته شده

333

    درصد پذیرش

41

    زمان پذیرش (روز)

274


نشریه زمین‌شناسی اقتصادی با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی و به‌ منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله دعوت به‌ عمل می‌آورد. این نشریه به زبان فارسی و به‌ صورت فصلنامه و با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می‌‌شود.
 
شماره جاری: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 35، دی 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط