اطلاعات آماری نشریه

    تعداد دوره‌ها

13

    تعداد شماره‌ها

31

    تعداد مقالات

312

    تعداد نویسندگان

522

    تعداد مشاهده مقاله

213,107

    تعداد مقالات ارسال شده

779

    تعداد مقالات رد شده

394

    درصد عدم پذیرش

51

    تعداد مقالات پذیرفته شده

313

    درصد پذیرش

40

    زمان پذیرش (روز)

284


نشریه زمین‌شناسی اقتصادی با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی و به‌ منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله دعوت به‌ عمل می‌آورد. این نشریه به زبان فارسی و به‌ صورت فصلنامه و با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می‌‌شود.
 
شماره جاری: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 31، 1400، صفحه 667-815 

4. زمین‌ شیمی مجموعه ماگمایی شمال‌ غرب ساوه (استان مرکزی)

صفحه 741-765

10.22067/econg.2021.68690.1006

محمدرضا امامی میبدی؛ ناهید ناصری؛ رضا زارعی سهامیه؛ خدیجه مؤمنی ظفرآباد؛ احمد احمدی خلجی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط