فرایند پذیرش مقالات

 

 • مقاله از طریق سایت نشریه دریافت می‌شود.
 • مقاله باید بر اساس راهنمای نگارش و تدوین مقاله تنظیم شده باشد.
 • ارسال فایل‌های مقاله در سامانه طبق راهنمای ارسال مقاله است.
 • فایل‌های زیر باید در سایت نشریه بارگذاری شود (ضروری است جهت تنظیم و ارسال فایل‌ها به راهنمای  نگارش و تدوین مقاله و ارسال مقاله در صفحه اصلی سایت نشریه/ نویسندگان/ راهنما، مراجعه شود).

          اصل مقاله

          تعهدنامه

          تعارض منافع

         مشخصات نویسندگان

 • پس از تکمیل ارسال، به مقاله کد تعلق گرفته و مقاله در نوبت بررسی اولیه قرار می‌گیرد (مدت زمان بررسی اولیه مقاله سه تا هفت روز از تاریخ ثبت مقاله توسط نویسنده است). 
 • پس از بررسی اولیه، در ﺻﻮرﺗﯽ‌ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، برای داوری ارسال می‌شود (در این مرحله فایل اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان هم‌زمان برای سه داور تخصصی ارسال می‌شود. بدیهی است که در صورت عدم بارگذاری صحیح فایل‌ها در سایت و یا نیاز به اعمال اصلاحات ساختاری، امکان ارسال سریع مقالات به داوری وجود ندارد و مقاله برای اصلاحات اولیه به نویسنده برگردانده می‌شود).
 • مهلت داوری 30 روز درنظر گرفته شده است.
 • بعد از کامل شدن نتیجه داوری، نتایج بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود؛ در صورتی که نظر داوران مبنی بر بازنگری مقاله باشد، نظر داوران برای نویسنده ارسال می شود. در صورت رد، مقاله از فرایند داوری خارج و به نویسندگان اطلاع‌رسانی می‌شود.
 • نویسنده موظف است، در مدت 30 روز اصلاحات را (طبق موارد گقته شده در فرم پاسخ به داوران) اعمال و ارسال نماید.
 • مقاله اصلاح شده دریافت می‌شود و از جهت اعمال نظر داوران بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود.
 • در صورت تصویب و پذیرش، مقاله در فهرست مقاله های آماده انتشار سایت نشریه قرار می گیرد و بعد از ویراستاری و صفحه آرایی به نوبت به شماره ای خاص اختصاص داده می شود  (مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ، بستگی به تعداد مقالات پذیرش شده دارد).
 • انتشار مقاله (تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند تا در صورتی‌که مواردی نیاز به اصلاح و تغییر داشته باشد، انجام شود و درنهایت، تأییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می‌شود).

 

 نکته های مهم:

 1. در کلیه مراحل بررسی مقاله، نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله (دوسو ناشناس).
 2. تمامی مکاتبات با نویسنده مسئول انجام می‌شود و تنها مراحل به‌صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد. پی‌گیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسئول مقاله انجام می‌شود. نشریه از پاسخ‌گویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است.
 3. پی‌گیری وضعیت مقاله ارسالی به‌صورت آنلاین از طریق سایت نشریه، برای نویسندگان امکان پذیر است.
 4. نشریه هیچ‌گونه تعهدی برای بررسی مقالاتی که به آدرس ایمیل اعضای محترم هیئت تحریریه ارسال می شوند، ندارد.
 5. در بخش داوران پیشنهادی، تا حد امکان از پیشنهاد اعضای محترم هیئت تحریریه و همکاران فصلنامه خودداری نمایید.