اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدحسن کریم‌پور

زمین‌شناسی اقتصادی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

karimpur.profcms.um.ac.ir
karimpurum.ac.ir
0098-51-3880-4051

h-index: 11  

سردبیر

دکتر محمدحسن کریم‌پور

زمین‌شناسی اقتصادی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

karimpur.profcms.um.ac.ir
econgum.ac.ir
0098-51-3880-4051

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر چارلز استرن

ژئوفیزیک استاد
گروه علوم زمین، دانشگاه کلرادو، بولدر، امریکا

www.colorado.edu/geologicalsciences/charles-stern
charles.sterncolorado.edu
001-303-492-7170
0000-0002-6993-8393

h-index: 44  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدحسین آدابی

رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375477
m-adabisbu.ac.ir
0000-0002-6679-3678

h-index: 14  

دکتر ابراهیم راستاد

زمین‌شناسی اقتصادی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/rastad
rastadmodares.ac.ir
0098-21-8288-3436
0000-0002-4273-1747

h-index: 14  

دکتر غلامرضا لشکری‌پور

زمین‌شناسی مهندسی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

lashkaripour.profcms.um.ac.ir
lashkaripourum.ac.ir
0098-51-3880-5483
0000-0001-8267-4866

h-index: 13  

دکتر عباس مرادیان شهربابکی

ژئوشیمی و پترولوژی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

geo.uk.ac.ir/~moradian
moradianuk.ac.ir
0098-34-3132-2054

h-index: 4  

دکتر سیدرضا موسوی حرمی

رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

moussavi.profcms.um.ac.ir/
moussavium.ac.ir
0098-51-3880-5489
0000-0002-6129-5012

h-index: 19  

دکتر سیداحمد مظاهری

پترولوژی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mazaheri.profcms.um.ac.ir/
mazaherium.ac.ir
0098-51-3880-5487

h-index: 5  

دکتر مجید قادری

زمین‌شناسی اقتصادی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mghaderi
mghaderimodares.ac.ir
0098-21-8288-4406
0000-0002-6156-7516

h-index: 18  

کارشناس نشریه

سارا حبیبی

دانشگاه فردوسی مشهد

econgum.ac.ir
0098-51-3880-4050

ویراستار انگلیسی

دکتر علی پیروی

دانشگاه فردوسی مشهد

ali_peiraviyahoo.com