دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 26، آذر 1399، صفحه 269-446