بررسی‌ های مغناطیس سنجی در کانسار آهن خسروآباد، شمال شرقی سنقر (استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 کارشناس ژئوفیزیک، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، تهران، ایران

چکیده

کانسار آهن خسروآباد در 130 کیلومتری کرمانشاه و 30 کیلومتری شمال‌شرقی شهرستان سنقر در روستای خسروآباد و در پهنه زمین ­ساختی سنندج- سیرجان واقع‌شده است. بر اساس مشاهدات صحرایی، واحدهای رخنمون ­یافته در منطقه شامل مجموعه آتشفشانی- رسوبی سنقر بوده که متشکل از سنگ ­های آتشفشانی آندزیت­ بازالتی و سنگ‌های آهکی است. توده کوارتزمونزونیتی در مجموعه یادشده نفوذ‌کرده است و ضمن ایجاد دگرگونی همبری در حد رخساره شیست سبز، با ایجاد هاله ­های دگرسانی گرمابی، محلول­ های آهن‌دار را با تغییر شرایط فیزیکوشیمیایی ناپایدار کرده و در مرز بین واحد ­آهکی با واحد آندزیت ­بازالتی و در همبری با توده کوارتزمونزونیتی، متمرکز کرده است. محدود بودن رخداد آهن به محل همبری این واحدها با توده کوارتزمونزونیتی و وجود کانی‌شناسی اسکارن، گواه بر تشکیل اسکارن آهن است. بررسی‌های ژئوفیزیکی به روش مغناطیس‌سنجی در 1305 ایستگاه در وسعت 6/3 کیلومترمربع برای تعیین نواحی پر پتانسیل کانی‌سازی آهن و همچنین بررسی گسترش عمقی کانی‌سازی انجام‌شد. در این پژوهش نقشه‌های مغناطیس کل، برگردان به قطب، سیگنال تحلیلی و ادامه فراسو تهیه‌شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این بررسی‌ها، چهار بلوک بی‌هنجاری An(A)-An(A`)-An(B)-An(C) در محدوده مورد بررسی شناسایی شدند که بی‌هنجاری‌ An(C) سطحی‌تر است و گسترش عمقی حدود 50 متر دارد و دیگر بی‌هنجاری‌ها گسترش عمقی بیشتری دارند. بیشینه بی ­هنجاری مغناطیسی در نقشه­ های شدت میدان کل و RTP به ترتیب حدود 1/46426 و 6/49474 نانوتسلا در یک روند شمال ­شرقی- جنوب­ غربی و منطبق با محل برخورد واحدهای متاآندزیت­ بازالتی و سنگ ­آهک متبلور است.

کلیدواژه‌ها


Abbass, A.A., Fidelis, I.K. and Shakarit, B.A., 2023. Interpreting the magnetic signatures and radiometric indicators within Kogi State, Nigeria for economic resources. Geosystems and Geoenvironment, 2(2): 100157. https://doi.org/10.1016/j.geogeo.2022.100157
Afzal, P., Alghalandis, Y.F., Khakzad, A., Moarefvand, P. and Omran, N.R., 2010. Application of power spectrum-area fractal model to separate anomalies from background in Kahang Cu-Mo porphyry deposit, Central Iran. Archives of Mining Sciences, 55(3): 389–401.‏ Retrieved Jun 16, 2023, from https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ5-0008-0025
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., Whitechurch, H, Vrielynch, B., Spakman, W., Monie, D., Meyer, B. and Wortel, R., 2011. Zagros orogeny: a subduction-dominated process. Geological Magazine, 148 (5–6): 692–725. https://doi.org/10.1017/S001675681100046X
Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations. Tectonophysics, 229(3–4): 211–238. https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)90030-2
Alavi, M., 2004. Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution. American Journal of Science, 304(1): 1–20.‏ https://doi.org/10.2475/ajs.304.1.1
Aliani, F., Maanijou, M. and Miri, M., 2012. Petrology of the Tekyeh-Bala area granite veins (northeast of Sonqor), some evidence for A2-type granitoids. Petrological Journal, 3(9): 1–16.‏ Retrieved Jun 16, 2023, from https://ijp.ui.ac.ir/article_16091_en.html?lang=en
Aliani, F., Maanijou, M., Sabouri, Z. and Miri, M., 2018. Petrology and geochemistry of some granitoid and intermediate rocks in southwest of the Qorveh area (Kurdistan). Petrological Journal, 9(1): 21–44.‏ (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22108/ijp.2018.100707.1000
Alvandi, A., Deniz Toktay, H. and Nasri, S., 2022. Application of direct source parameter imaging (direct local wave number) technique to the 2D gravity anomalies for depth determination of some geological structures. Acta Geophysica, 70(2): 659–667. https://doi.org/10.1007/s11600-022-00750-6
Arkani-Hamed, J. and Urquhart, W.E.S., 1990. Reduction to the pole of the North American magnetic anomalies. Geophysics, 55(2): 218–225. https://doi.org/10.1190/1.1442829
Azizi, H. and Moinevaziri, H., 2009. Review of the tectonic setting of Cretaceous to Quaternary volcanism in northwestern Iran. Journal of Geodynamics, 47(4): 167–179. https://doi.org/10.1016/j.jog.2008.12.002
Baranov, V. and Naudy, H., 1964. Numerical calculation of the formula of reduction to the magnetic pole. Geophysics, 29(1): 67–79. https://doi.org/10.1190/1.1439334
Barati, M., Ghilzar Khojasteh, Z. and Gholipoor, M., 2018. Study of iron mineralization in Tekieh Bala iron index, based on mineralogical and geochemical evidence. Petrological Journal, 8(32): 167–196. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22108/ijp.2017.81995.0
Berberian, M. and King, G.‌C.‌P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran: Reply. Canadian Journal of Earth Sciences, 18(11): 1764–1766. https://doi.org/10.1139/e81-163
Blakely, R.‌J., 1996. Potential theory in gravity and magnetic applications. Cambridge University Press, the United Kingdom, 291 pp. Retrieved Jun 16, 2023, from https://www.academia.edu/5146061/Potential_Theory_in_Gravity_and_Magnetic_Applications_Richard_J_Blakely
Clark, D.‌A., 1999. Magnetic petrology of igneous intrusions: implications for exploration and magnetic interpretation. Exploration Geophysics, 30(1–2): 5–26. https://doi.org/10.1071/EG999005
Cooper, G.‌R.‌J. and Cowan, D.‌R., 2004. Filtering using variable order vertical derivatives. Computers and Geosciences, 30(5): 455–459.‏ https://doi.org/10.1016/j.cageo.2004.03.001
Cooper, G. R.‌J. and Cowan, D.‌R., 2006. Enhancing potential field data using filters based on the local phase. Computers and Geosciences, 32(10): 1585–1591.‏ https://doi.org/10.1016/j.cageo.2006.02.016
Currenti, G., Napoli, R., Carbone, D., Del Negro, C. and Ganci, G., 2007. Inverse modeling in geophysical applications. Applied and Industrial Mathematics In Italy II. pp. 279-290). https://doi.org/10.1142/9789812709394_0025
Donohue, J., Hill, Q. and Brewster, D., 2012. Geophysics at the Hawsons Iron Project, NSW? Eastern Australia? s new magnetite resource. ASEG Extended Abstracts, 2012(1): 1–6.‏ https://doi.org/10.1071/ASEG2012ab210
Ebrahimi Fard, H., 2020. Mineral chemistry and geochemistry of skarn zones in the KhosrowAbad iron deposit, NE Sonqor. MS.c. thesis, University of  Kharazmi, Tehran, Iran, 323 pp.
Ebrahimi Fard, H., Mehrabi, B. and Ghasemi Siani, M., 2022a. Geothermometry of skarn zones in the Khosrow Abad iron deposit, Northeast of Sonqor. Advanced Applied Geology, 12(1): 90–111. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22055/AAG.2021.34687.2155
Ebrahimi Fard, H., Mehrabi, B. and Ghasemi Siani, M., 2022b. Investigation of microstructure controls on alteration and iron mineralization in Khosrow Abad deposit, Northeastern of Sonqor. Researches in Earth Sciences, 13(1): 21–51. (in Persian with English abstract)‏ https://doi.org/10.48308/esrj.2022.101057
ElGalladi, A., Araffa, S., Mekkawi, M. and Abd-AlHai, M., 2022. Exploring mineralization zones using remote sensing and aeromagnetic data, West Allaqi Area, Eastern Desert, Egypt. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 25(2): 417–433. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2022.03.007
El-Raouf, A.‌A., Doğru, F., Abdelrahman, K., Fnais, M. S., El Manharawy, A. and Amer, O., 2023. Using Airborne Geophysical and Geochemical Methods to Map Structures and Their Related Gold Mineralization. Minerals, 13(2): 237.‏ https://doi.org/10.3390/min13020237
Eshraghi, S.‌A., Jafarian, M.‌B. and Eghlimi, B., 1996. Explanatory text of Sonqor. Geological map 1:100000, Geological Survey of Iran, Tehran. Retrieved Jun 16, 2023, from https://ngdir.ir/contents/2349
Fedi, M., Cella, F., Quarta, T. and Villani, A.‌V., 2010. 2D continuous wavelet transform of potential fields due to extended source distributions. Applied and Computational Harmonic Analysis, 28(3): 320–337.‏‏ https://doi.org/10.1016/j.acha.2010.03.002
Fitz Gerald, D., Reid, A., and McInerney, P., 2004. New discrimination techniques for Euler deconvolution. Computers and Geoscience, 30: 461–469.  https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.144.24
Ganiyu, S.‌A., Badmus, B.‌S., Awoyemi, M.‌O., Akinyemi, O.‌D. and Olurin, O.‌T., 2013. Upward continuation and reduction to pole process on aeromagnetic data of Ibadan Area, South-Western Nigeria. Earth Science Research, 2(1): 66.‏ http://dx.doi.org/10.5539/esr.v2n1p66
Ghasemi, A. and Talbot, C.‌J., 2006. A new tectonic scenario for the Sanandaj–Sirjan Zone (Iran). Journal of Asian Earth Sciences, 26(6): 683‌693.‏ https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2005.01.003
Ghiasi, S.‌M., Hosseini, S.‌H., Afshar, A. and Abedi, M., 2023. A novel magnetic interpretational perspective on charmaleh iron deposit through improved edge detection techniques and 3D inversion approaches. Natural Resources Research, 32: 147‌170. https://doi.org/10.1007/s11053-022-10135-7
Ghorbani, M., 2007. The Economic Geology of Iran. Springer Dordrecht, 572 pp. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5625-0
Hartman, R.‌R., Teskey, D.‌J. and Friedberg, J.‌L., 1971. A system for rapid digital aeromagnetic interpretation. Geophysics, 36(5): 891–918. https://doi.org/10.1190/1.1440223
Hosseini, M., 1999. Description of geological map 1:100,000 of Qorveh Quadrangle". Organization of Geology and Mineral Exploration of the country. Retrieved Jun 16, 2023, from https://ngdir.ir/contents/1476
Ishihara, S., 1977. The magnetite-series and ilmenite-series granitic rocks. Mining geology, 27(145): 293–305. Retrieved Jun 16, 2023, from https://www.jstage.jst.go.jp/article/shigenchishitsu1951/27/145/27_145_293/_pdf
Khalaji, A.‌A., Esmaeily, D., Valizadeh, M.‌V. and Rahimpour-Bonab, H., 2007. Petrology and geochemistry of the granitoid complex of Boroujerd, Sanandaj-Sirjan Zone, Western Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 29(5–6): 859–877.‏ https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2006.06.005
Khayer, K., Shirazi, A., Shirazi, A., Ansari, A., Nazarian, H. and Hezarkhani, A., 2021. Determination of Archie’s Tortuosity Factor from Stoneley Waves in Carbonate Reservoirs. International Journal of Science and Engineering Applications (IJSEA), 10: 107–110. Retrieved Jun 16, 2023, from https://ijsea.com/archive/volume10/volume10issue8.pdf
Kim, B., Jeong, S., Bang, E., Shin, S., and Cho, S., 2021. Investigation of iron ore mineral distribution using aero-magnetic exploration techniques: Case study at Pocheon, Korea. Minerals, 11(7): 665. https://doi.org/10.3390/min11070665
Lelièvre, P.‌G., 2003. Forward modeling and inversion of geophysical magnetic data.  Doctoral dissertation, University of British Columbia, 223 pp. Retrieved Jun 16, 2023, from https://gif.eos.ubc.ca/sites/default/files/lelievre_master_thesis.pdf
Li, Y. and Oldenburg, D.‌W., 1996. 3-D inversion of magnetic data. Geophysics, 61(2): 394–408.‏ https://doi.org/10.1190/1.1443968
Liu, S. and Mackey, T., 1998. Using images in a geological interpretation of magnetic data. Australian”. Geological Survey Organisation Research Newsletter, 28: 1–3. Retrieved Jun 16, 2023, from https://www.ga.gov.au/pdf/Corp0082.pdf
Maanijou, M., Aliani, F. and Miri, M., 2011. Geochemistry and petrology of granophyric granite veins penetrated the igneous intrusive complex south of Qorveh Area, west Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10): 926–934.‏ Retrieved Jun 16, 2023, from https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Maanijou/publication/267844471_Geochemistry_And_Petrology_Of_Granophyric_Granite_Veins_Penetrated_In_The_Igneous_Intrusive_Complex_In_South_Of_Qorveh_Area_West_Iran/links/54bdf2730cf218d4a16a476f/Geochemistry-And-Petrology-Of-Granophyric-Granite-Veins-Penetrated-In-The-Igneous-Intrusive-Complex-In-South-Of-Qorveh-Area-West-Iran.pdf
Maanijou, M., Aliani, F., Miri, M. and Lentz, D.‌R., 2013. Geochemistry and petrology of igneous assemblage in the south of Qorveh area, west Iran. Geochemistry, 73(2): 181–196. https://doi.org/10.1016/j.chemer.2013.04.001
MacLeod, I. N., Jones, K. and Dai, T.‌F., 1993. 3-D analytic signal in the interpretation of total magnetic field data at low magnetic latitudes. Exploration geophysics, 24(3–4): 679–688.‏ https://doi.org/10.1071/EG993679
Mahmoudi, S., Corfu, F., Masoudi, F., Mehrabi, B. and Mohajjel, M., 2011. U–Pb dating and emplacement history of granitoid plutons in the northern Sanandaj–Sirjan Zone, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 41(3): 238–249.‏ https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2011.03.006
Moazami Goodarzi, F., Zareisahamieh, R., Zamanian, H., Ahamadi Khalaji, A. and Mahmoudi, S., 2022. Petrogenesis of fertile Skarns related to Songhor granitoid complex (North of Sanandaj-Sirjan Zone, Iran). Petrological Journal, 13(2): 31–64. (in Persian with English abstract)‏ https://doi.org/10.22108/ijp.2021.125518.1208
Mohajjel, M., 1997. Structure and tectonic evolution of Paleozoic-mesozoic rocks, Sanandaj-Sirjan Zone, Western Iran: Ph.D. Thesis, University of Wollongong, Wollongong, Australia (Unpublished). Retrieved Jun 16, 2023, from https://ro.uow.edu.au/theses/1984
Mohajjel, M. and Fergusson, C.‌L., 2000. Dextral transpression in Late Cretaceous continental collision, Sanandaj–Sirjan zone, western Iran. Journal of Structural Geology, 22(8): 1125–1139.‏ https://doi.org/10.1016/S0191-8141(00)00023-7
Mohajjel, M., Fergusson, C. L. and Sahandi, M. R., 2003. Cretaceous–Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj–Sirjan zone, western Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 21(4): 397–412. (in Persian with English abstract)‏ https://doi.org/10.1016/S1367-9120(02)00035-4
Motevalli, K., 2005. Mineralogy, Geochemistry, and Genesis of Khosrowabad and Tekye Bala Iron Deposits in Northeastern Sonqor. MSc thesis, University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran, 144 pp.
Motlagh, Z.‌K., Rasti, A. and Safaei, S., 2022. Geology, geochemistry and geophysical studies in exploration of copper and iron reserves: A case study. Technium Economic Geology Marine, 1(1): 1–19.  https://doi.org/10.47577/eco.v1i1.7474
Nabighian, M.‌N., 1972. The analytic signal of two-dimensional magnetic bodies with polygonal cross-section: its properties and use for automated anomaly interpretation. Geophysics, 37(3): 507–517.‏ https://doi.org/10.1190/1.1440276
Nakatsuka, T. and Okuma, S., 2006. Reduction of magnetic anomaly observations from helicopter surveys at varying elevations. Exploration Geophysics, 37(1): 121–128. https://doi.org/10.1071/EG06121
Narimani, A., 2017. Final report of the detailed exploration operation project in Khosrowabad Sonqor iron deposit. Pichab Kansar Consulting Engineers, Tehran, Report 1, 129 pp.
Parker, R‌‌L. and Huestis, S.‌P., 1974. The inversion of magnetic anomalies in the presence of topography. Journal of Geophysical Research, 79(11): 1587–1593. https://doi.org/10.1029/JB079i011p01587
Peters, L.‌J., 1949. The direct approach to magnetic interpretation and its practical application. Geophysics, 14(3): 290–320. https://doi.org/10.1190/1.1437537
Reid, A.‌B., Allsop, J.‌M., Granser, H., Millett, A.‌T. and Somerton, I.‌W., 1990. Magnetic interpretation in three dimensions using Euler deconvolution. Geophysics, 55(1): 80–91.‏ https://doi.org/10.1190/1.1442774
Reid, A.‌B., Ebbing, J. and Webb, S.‌J., 2014. Avoidable Euler errors–the use and abuse of Euler deconvolution applied to potential fields. Geophysical Prospecting, 62(5): 1162-1168.‏ https://doi.org/10.1111/1365-2478.12119
Robinson, E.‌S., 1988. Basic exploration geophysics.‏ Wiley, New York, 562 p. Retrieved Jun 16, 2023, from  https://www.wiley.com/en-us/Basic+Exploration+Geophysics-p-9780471879411
Sahoo, S., Singh, A., Biswas, S. and Sharma, S. P., 2021. 3D Subsurface Characterization of Banded Iron Formation Mineralization using Large-Scale Gravity Data: A Case Study in Parts of Bharatpur, Dausa and Karauli Districts of Rajasthan, India. Natural Resources Research, 30(5): 3121–3138. https://doi.org/10.1007/s11053-021-09880-y
Samani, B., 2013. Report of the end of the Khosrow Abad iron ore exploration operation, Sonqor County. Negin Kavan Navid Pars Company, Tehran, Report 1, 108 pp.
Scales, J.‌A. and Snieder, R., 2000. The anatomy of inverse problems. Geophysics, 65(6): 1708–1710. https://doi.org/10.1190/geo2000-0001.1
Selim, E.‌S.‌I., 2016. The integration of gravity, magnetic, and seismic data in delineating the sedimentary basins of northern Sinai and deducing their structural controls. Journal of Asian Earth Sciences, 115, 345–367.‏  https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2015.10.012
Shaole, A., Zhixin, Z., Kefa, Z. and Jinlin, W., 2021. Subsurface structures of the Xiaorequanzi deposit, NW China: new insights from gravity, magnetic and electromagnetic data. Geophysical Prospecting, 69(2): 434–447. https://doi.org/10.1111/1365-2478.13049
Shirazi, A., Hezarkhani, A., Shirazi, A., Khakmardan, S. and Rooki, R., 2022. K-means clustering and general regression neural network methods for copper mineralization probability in Chahar-Farsakh, Iran. Türkiye Jeoloji Bülteni, 65(1): 79–92. https://doi.org/10.25288/tjb.1010636‏‏
Shirazi, A., Hezarkhani, A., Timkin, T. and Shirazi, A., 2021a. Investigation of magneto-/radio-metric behavior to identify an estimator model using K-means clustering and Artificial Neural Network (ANN) (Iron Ore Deposit, Yazd, IRAN). Minerals, 11(12): 1304. https://doi.org/10.3390/min11121304
Shirazi, A., Shirazi, A. and Nazarian, H., 2021b. Application of remote sensing in earth sciences–A review. International Journal of Science and Engineering Applications, 10(5): 45–51.‏ Retrieved Jun 16, 2023, from https://ijsea.com/archive/volume10/volume10issue5.pdf
Shirazi, A., Shirazi, A., Nazarian, H., Khayer, K. and Hezarkhani, A., 2021c. Geophysical study: Estimation of deposit depth using gravimetric data and Euler method (Jalalabad iron mine, Kerman province of IRAN). Open Journal of Geology, 11(8): 340–355. https://doi.org/10.4236/ojg.2021.118018
Shirazi, A., Shirazi, A., and Hezarkhani, A., 2018a. Predicting gold grade in Tarq 1: 100000 geochemical map using the behavior of gold, Arsenic, and Antimony by K-means method. Journal of Mineral Resources Engineering, 2(4): 11–23. https://doi.org/10.30479/jmre.2018.1382
Shirazi, A., Shirazi, A., Heidarlaki, S. and Ziaii, M., 2018b. Exploratory Remote Sensing Studies to Determine the Mineralization Zones around the Zarshuran Gold Mine. International Journal of Science and Engineering Applications, 7(9): 274–279.‏ Retrieved Jun 16, 2023, from https://www.academia.edu/54487803/Exploratory_Remote_Sensing_Studies_to_Determine_the_Mineralization_Zones_around_the_Zarshuran_Gold_Mine
Spector, A. and Grant, F.‌S., 1970. Statistical models for interpreting aeromagnetic data. Geophysics, 35(2): 293–302. https://doi.org/10.1190/1.1440092
Spicer, B., Morris, B. and Ugalde, H., 2011. Structure of the rambler rhyolite, Baie Verte Peninsula, Newfoundland: inversions using UBC-GIF Grav3D and Mag3D. Journal of Applied Geophysics, 75(1): 9–18.‏ https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2011.06.013
Stocco, S., Godio, A. and Sambuelli, L., 2009. Modeling and compact inversion of magnetic data: A Matlab code. Computers and Geosciences, 35(10): 2111–2118. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2009.04.002
Tabatabai, S.‌H. and Nusrat Makoi, T., 1994. Final report of the project of geophysical studies of iron-bearing anomalies. General Directorate of Mines and Metals of Kermanshah Province, Ministry of Industries and Mines, Kermanshah, Report 1, 50 pp.
Tarlowski, C., Gunn, P.‌J. and Mackey, T., 1997. Enhancements of the magnetic map of Australia. AGSO Journal of Australian Geology and Geophysics, 17: 77-82.‏ Retrieved Jun 16, 2023, from https://ecat.ga.gov.au/geonetwork/srv/api/records/fae9173a-71b3-71e4-e044-00144fdd4fa6
Telford, W.‌M., Geldart, L.‌P. and Sheriff, R.‌E., 1990. Applied geophysics. Cambridge University Press, New York, 751 pp.
Thompson, D.‌T., 1982. EULDPH: A new technique for making computer-assisted depth estimates from magnetic data. Geophysics, 47(1): 31–37.‏ https://doi.org/10.1190/1.1441278
Whitney, D.‌L. and Evans, B.‌W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1): 185–187.‏ https://doi.org/10.2138/am.2010.3371
Yousefi, E. and Friedberg, J.L., 1978. Aeromagnetic map of Sanandaj quadrant, scale 1:250,000. Geological Survey of Iran. Retrieved Jun 16, 2023, from https://ngdir.ir/contents/3897
Zhao, W., Yang, C., Tong, R., Chen, L., Chen, M., Gillen, K. M., Li, G., Chao, M., Wang, Y, Xi, W and Li, J., 2023. Relationship Between Iron Distribution in Deep Gray Matter Nuclei Measured by Quantitative Susceptibility Mapping and Motor Outcome After Deep Brain Stimulation in Patients With Parkinson's Disease. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 58(2): 581–590.  https://doi.org/10.1002/jmri.28574
    
CAPTCHA Image