اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدحسن کریم‌پور

زمین‌شناسی اقتصادی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

karimpur.profcms.um.ac.ir
karimpurum.ac.ir
0098-51-3880-4051
0000-0002-8708-562X

h-index: Scopus: 15  

سردبیر

دکتر محمدحسن کریم‌پور

زمین‌شناسی اقتصادی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

karimpur.profcms.um.ac.ir
econgum.ac.ir
0098-51-3880-4051
0000-0002-8708-562X

h-index: Scopus: 15  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر چارلز استرن

پترولوژی و ژئوشیمی استاد
گروه علوم زمین، دانشگاه کلرادو، بولدر، امریکا

www.colorado.edu/geologicalsciences/charles-stern
charles.sterncolorado.edu
001-303-492-7170
0000-0002-6993-8393

h-index: Scopus: 46  

http://geode.colorado.edu/~geolsci/facultyweb/stern.htm

 

 

دکتر فرهاد بوذری

زمین شناسی اقتصادی دانشیار پژوهشی
واحد تحقیقات ذخایر معدنی، گروه علوم زمین، اقیانوس و جو، دانشکده علوم، دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا

www.eoas.ubc.ca/people/farhadbouzari
fbouzarieoas.ubc.ca
(604) 822-1874

h-index: 4  

دکتر امیرمرتضی عظیم زاده

ژئوشیمی کاربردی و زمین شناسی اقتصادی پژوهشگر ارشد، بخش علوم زمین و مهندسی محیط زیست، دپارتمان مهندسی عمران، محیط زیست و منابع طبیعی (منابع معدنی)، دانشگاه تکنولوژی لولئو، لولئو، سوئد

www.ltu.se/staff/a/amiazi-1.202945?l=en
amir.azim.zadehltu.se
+46 (0)920 492393

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدحسین آدابی

رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

earth.sbu.ac.ir/~m-adabi
m-adabisbu.ac.ir
0000-0002-6679-3678

h-index: Scopus: 17  

دکتر ابراهیم راستاد

زمین‌شناسی اقتصادی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=20436600200
rastadmodares.ac.ir
0098-21-8288-3436
0000-0002-4273-1747

h-index: Scopus: 17  

دکتر غلامرضا لشکری‌پور

زمین‌شناسی مهندسی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

lashkaripour.profcms.um.ac.ir
lashkaripourum.ac.ir
0098-51-3880-5483
0000-0001-8267-4866

h-index: Scopus: 18  

دکتر عباس مرادیان شهربابکی

ژئوشیمی و پترولوژی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

geo.uk.ac.ir/~moradian
moradianuk.ac.ir
0098-34-3132-2054

h-index: Scopus: 5  

دکتر سیدرضا موسوی حرمی

رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

moussavi.profcms.um.ac.ir/
moussavium.ac.ir
0098-51-3880-5489
0000-0002-6129-5012

h-index: Scopus: 25  

دکتر سیداحمد مظاهری

پترولوژی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mazaheri.profcms.um.ac.ir/
mazaherium.ac.ir
0098-51-3880-5487
0000-0003-0252-5145

h-index: Scopus: 6  

دکتر مجید قادری

زمین‌شناسی اقتصادی استاد
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mghaderi
mghaderimodares.ac.ir
0098-21-8288-4406
0000-0002-6156-7516

h-index: Scopus: 20  

کارشناس نشریه

سارا حبیبی

دانشگاه فردوسی مشهد

econgum.ac.ir
0098-51-3880-4050