اطلاعات آماری نشریه

    تعداد دوره‌ها

15

    تعداد شماره‌ها

38

    تعداد مقالات

347

    تعداد نویسندگان

583

    تعداد مشاهده مقاله

402,267

    تعداد مقالات ارسال شده

836

    تعداد مقالات رد شده

407

    درصد عدم پذیرش

49

    تعداد مقالات پذیرفته شده

350

    درصد پذیرش

42

    زمان پذیرش (روز)

266


نشریه زمین‌شناسی اقتصادی با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی و به‌ منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله دعوت به‌ عمل می‌آورد. این نشریه به زبان فارسی و به‌ صورت فصلنامه و با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می‌‌شود.
 
شماره جاری: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 38، 1402، صفحه 1-145 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط