کلیدواژه‌ها = اسکارن
بررسی کانه نگاری، توالی هم‌ یافتی و ایزوتوپ های گوگرد در کانسارهای آهن باباعلی و گلالی در زون سنندج- سیرجان، شمال‌ غرب ایران

دوره 16، شماره 1، 1403، صفحه 1-24

10.22067/econg.2024.85829.1098

مجید شیرمحمدی؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ محمد معانی جو؛ اشرف ترکیان؛ میرمحمد میری؛ مهسا طهماسبی