نویسنده = علی امامعلی پور
جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 51-59

10.22067/econg.v2i1.3685

جعفر عبدالهی شریف؛ علی امامعلی پور؛ عارف علیپور؛ مجتبی مختاریان اصل