جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 ارومیه

2 صنعتی ارومیه

چکیده

در حال حاضر در کشور های پیشرفته کامپیوتر از ضروری ترین ابزار کار برای پژوهشگران علوم وابسته به زمین بشمار می رود و به گونه ای گسترده در مدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی وذخایرسنگ تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از مدلسازی سه بعدی ذخایر معدنی و جزئیات خیره کننده ای که توسط این مدلها در اختیار تیم های پژوهشی و اکتشافی قرار می گیرد, جنبه های نا پیدا و جالبی از ساختار ژنتیکی و سرگذشت زمین شناسی این ذخایر هویدا می شود. در نوشتار حاضر که حاصل پژوهش انجام شده بر روی گروهی از نهشته های آرگونیتی استان آذربایجان غربی است, مدلسازی نهشته های تحت بررسی و رهیافتهای ژنتیکی حاصل از مطالعه مدل منجربه اکتشاف ذخایر دیگری از این تیپ کانسنگ که در بازار سنگ تزیینی ایران از مقبولیت بالایی برخوردار هستند, شده است. در جریان مدلسازی این ذخایر که محصول فعالیت چشمه های آب گرم هستند توسط مدل تهیه شده مظهر چشمه های آهک ساز و راستای قرار گیری آنها بر روی یکی از شکستگیهای پنهان منطقه تعیین و محل تقریبی ذخایر جدید جهت اکتشاف های بعدی تعیین شد. در محلهای تعیین شده هم اکنون ذخایر جدیدی در حال اکتشاف و بهره برداری هستند.

کلیدواژه‌ها


[1] Bassir S. H., “Equipment selection in the Iranian marble quarries (dimension-stone industry): Procedures and problems. Proceedings of Mine Planning and Equipment Selection, Singhal et al. (eds)”, Balkema, Rotterdam, ( 1995) 357-361.
[2]Luodes H., Selonen O., Paakkonen K., “Evaluation of dimension stone in gneissic rocks Ð a case history from southern Finland”, Engineering Geology(2000) 52, 209-223.
[3] Rathore S. S., Bhandari S., “ Study on controlled blasting techniques in dimensional stone quarrying”, IE(I) Journal−MN 86,( 2006) 46-49.
[4]de Oliveira H.C.P., Cabral S.C., Guimarães R.S., Bobrovnitchii G.S., Filgueira M. Prof., “Processing and characterization of a cobalt based alloy for use in diamond cutting tools”,(2005).
[5]Sanchez Delgado N., Rodriguez-Rey A., Suarez del Rio L. M., Diez Sarria I., Calleja L., Ruiz de Argandona V. G., “The influence of rock microhardness on the sawability Porrino granite (Spain)”, Technical note, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences. (2005) 42, 161–166.
[6] Koppe J. C., Zingano A. C., Costa J. F. C. L., “Three dimensional modeling in planning ornamental stone quarries. Mine Planning and Equipment Selection, Singhal et al., (eds) Balkema, Rotterdam”,(1995)117-120.
[7] Taboad J., Vaamonde A., Saavedra A., “Evaluation of the quality of a granite quarry”, Engineering Geology.( 1999.) 53, 1–11.
[8] Caranassios A., De Tomi G., Senhorinho N., “Geological modeling and mine planning for dimension stone quarries”.(2000)
[9] Tercan A. E., Ozcelik Y., “Geostatistical evaluation of dimension-stone quarries”, Engineering Geology (2000) 58, 25–33.
[10] Bastante F. G., Taboada J., Ordonez C., “Design and planning for slate mining using optimisation algorithms”, Engineering Geology.( 2004) 73, 93–103.
[11]Latham J. P., Meulen J. V., Dupray S., “Prediction of in-situ block size distributions with reference to armourstone for breakwaters”, Engineering Geology.(2006) 86, 18–36.
[12].ShataginJ.A.Sharif, “dimensional computerized model of RUBTCOFCKA deposite”,7th international conference of new ideas in earth dependence sciences; Moscow; Russia. (2006).
[13]Sharif J.,Bakhtavar E., "An intelligent algorithm of minimum cutting plane to find the optimal size of extractable-blocks in dimension stone quarres"., Arch. Min. Sci., (2009), No 4.
CAPTCHA Image