مدل سازی زمین شناسی و بلوکی کانسار مرمر اونیکس قره قشلاق به منظور بهینه سازی برنامه ریزی تولید معدن

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

ارومیه

چکیده

معدن مرمر اونیکس قره قشلاق ازجمله ذخایر بسیار با ارزش سنگ تزیینی در گستره استان آذربایجان غربی است که محصول چشمه‌های گرم آهک‌ساز بوده و ضخامت توده معدنی آن در مقایسه با گسترش سطحی محدود است. در این پژوهش، مدل‌سازی زمین‌شناسی و بلوکی کانسار مرمر به‌منظور تدوین برنامه‌ریزی تولید معدن، شناسایی موقعیت تک‌کوپ‌های استخراجی و افزایش جنبه‌های اقتصادی بهره‌برداری از آن طراحی واجرا شده است. در خلال این پژوهش، ضمن تهیه مدل زمین‌شناسی و بلوکی معدن، در گام نخست ابعاد بهینه تک‌کوپ‌های قابل استخراج از آن تعیین و با بازنمایی معادله رویه‌های محصور‌کننده این طبقات مرمری در محیط رایانه، ابعاد بهینه، بیشینه تعداد و موقعیت دقیق مکانی تک‌کوپ‌های قابل استخراج از این معدن شناسایی و به واحد استخراج معرفی شده است. بر اساس یافته‌های حاصل از این مطالعات با توجه به داده‌های 83 گمانه اکتشافی موجود امکان استخراج 183 تک‌کوپ مرمر صورتی و 103 تک‌کوپ مرمر سبز با ابعاد خام 5/2×5/2×5/1 متر و فقط 2 تک‌کوپ با ابعاد 5/2×5/2×3/1 متر از لایه مرمر سفید امکان‌پذیر است. همچنین نتایج حاصل از بررسیها نشان داد با اعمال ملاحظات استخراجی و با توجه به ضریب بهره‌دهی لایه‌ها و حذف زون تغییر رنگ تدریجی بیشترین ضخامت تک‌کوپ‌ها برای طبقات مرمر صورتی، سبز و سفید به‌ترتیب 65/1و 65/1 و 4/1 متر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


[1] Luodes H., Selonen O., Paakkonen K.," Evaluation of dimension stone in gneissic rocks Ð a case history from southern Finland", Engineering Geology 52 (2000) 209-223.
[2] Montani C.," Stone World Marketing Handbook ", Gruppo Editoriale Faenza, Italy (2007) 200 p.
[3] Rathore S. S., Bhandari S., "Study on controlled blasting techniques in dimensional stone quarrying", International Journal of Mining Engineering 86 (2006) 46-49.
[4] Caccetta L.,"Application of Optimisation Techniques in Open Pit Mining. Handbook of perations Research in Natural Resources", Springer-US 99 (2007) 547-559.
[5] Koppe J. C., Zingano A. C.,Costa J. F. C. L., "Three dimensional modeling in planning ornamental stone quarries", Proceeding of the Fourth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Calgary, Canada. A. A. Balkema, Rotterdam, (1995) 1136 p.
[6] Taboada J., Vaamonde A., Saavedra A., "Evaluation of the quality of a granite quarry", Engineering Geology 53 (1999) 1–11.
[7] Caranassios A., Tomi G. D., Senhorinho N., " Geological modeling and mine planning for dimension stone quarries" ,Proceedings of Mine Planning and Equipment Selection, Panagiotou & Michalakopoulos (eds), Balkema, Rotterdam (2000) 971.
[8] Xu H., Wu Q., "A framework modeling of geological related spatial data in 3D scene", Proceedings of the 6th International Symposium on Future Software Technology, Zhengzhou, China (2001) 782 p.
[9] Bastante F. G., Taboada J., Ordonez C., "Design and planning for slate mining using optimisation algorithms", Engineering Geology 73 (2004) 93–103.
[10] Mutlutürk M., " Determining the amount of marketable blocks of dimesional stone before actual extraction", Journal of Mining Science 43 (2007) 67-72.
[11] Abdollaheisharif J., Bakhtavar E ., "An intelligent algorithm of minimum cutting plane to find optimal size of extractable-blocks in dimension stone quarries", Archives of Mining Sciences 54 (2009) 641-656.
[12] Ozcelik.Y ., "Determination of the regions used as facing and building stone according to the material characteristics in an andesite quarry “, Engineering Geology 118 (2011) 104-109
[13] Sohrabian B., Ozcelik Y., "Joint simulation of a building stone deposit using minimum /maximum autocorrelation factors’’, Construction and Building Materials 37 (2012) 257-268
[14] عبدالهی‌شریف ج.، امامعلی‌پور ع.، علی‌پور ع.، مختاریان اصل م.، "جایگاه مدل‌سازی سه بعدی ذخایر معدنی در بررسیهای زمین‌شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها (با بررسی موردی بر روی گروهی از ذخایر سنگ تزیینی استان آذربایجان‌غربی)"، مجله زمین‌شناسی اقتصادی، شماره 1 (1389) ص 51-59.
[15] پاشاپور خ.، " گزارش فنی طرح بهره‌برداری معدن مرمر قره‌قشلاق"، گزارش داخلی سازمان صنعت معدن تجارت استان آذربایجان غربی، (1389).
CAPTCHA Image