کلیدواژه‌ها = گرانودیوریت
کانی‏‏ شناسی، زمین‌ شیمی‏‏‌، محیط زمین‌ ساختی و منشأ گرانودیوریت‏‏‌ های شرق بیدشک (پهنه ماگمایی ارومیه- دختر)

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 719-740

10.22067/econg.2021.52036.87968

ایمان رحمانی مقدم؛ سید محسن طباطبایی منش؛ نرگس شیردشت ‏‌زاده؛ الهام امانی


مطالعات پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ ساختی مجموعه ماگمایی مولد کانسار اسکارن آهن تخت، شمال‌ شرق همدان

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 497-535

10.22067/econg.v10i2.67313

سید نعمت اله حقیقی بردینه؛ رضا زارعی سهامیه؛ حسن زمانیان؛ احمد احمدی خلجی