کلیدواژه‌ها = ارومیه- دختر
کانی‏‏ شناسی، زمین‌ شیمی‏‏‌، محیط زمین‌ ساختی و منشأ گرانودیوریت‏‏‌ های شرق بیدشک (پهنه ماگمایی ارومیه- دختر)

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 719-740

10.22067/econg.2021.52036.87968

ایمان رحمانی مقدم؛ سید محسن طباطبایی منش؛ نرگس شیردشت ‏‌زاده؛ الهام امانی


ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان)

دوره 9، شماره 2، آبان 1396، صفحه 313-334

10.22067/econg.v9i2.49676

علی کنعانیان؛ فاطمه قهرمانی؛ فاطمه سرجوقیان؛ جمشید احمدیان؛ کاظم کاظمی


پترولوژی گرانیتوئیدهای الیگوسن قلعه یغمش در غرب استان یزد

دوره 8، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 473-491

10.22067/econg.v8i2.43200

بهاره فاضلی؛ محمود خلیلی؛ روی بیورز؛ مهین منصوری اصفهانی؛ زهرا لقمانی دستجردی


شیمی‌ کانی کلینوپیروکسن: رهنمودی بر زمین دما- فشارسنجی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی نابر، جنوب کاشان

دوره 8، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 493-506

10.22067/econg.v8i2.46817

رضوان مهوری؛ موسی نقره ئیان؛ مرتضی شریفی؛ محمد علی مکی زاده؛ سیدحسن طباطبایی؛ قدرت ترابی