ماگماتیسم آداکیتی، پنجره ای بر تحولات زمین‌ ساختی و کانی سازی در شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه مهندسی نفت و زمین‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش، داده‌های زمین‌شیمیایی 314 نمونه از سنگ‌های آتشفشانی و نفوذی با ماهیت آداکیتی یا شبه آداکیت گزارش‌شده از شرق ایران مورد بررسی قرار‌گرفته است، این سنگ ­ها اغلب با محتوای Sr بیشتر از 400 گرم در تن و Y کمتر از 18 گرم در تن شناخته می­ شوند. با مقایسه و تجزیه و تحلیل ویژگی‌های این آداکیت‌ها، مشخص می‌شود که: 1) سنگ‌های آداکیتی شرق ایران اغلب از نوع آداکیت­ های سیلیس بالا هستند. 2) سنگ‌های آداکیتی سیلیس بالا در شمال‌شرق ایران در مقایسه با سایر آداکیت‌های شرق ایران، دارای محتوای MgO، Th، Th/Ce کمتر و Cr، Ni و SiO2 نسبتاً بالاتری هستند که بیانگر ارتباط آنها با زون فرورانش و ذوب پوسته اقیانوسی است؛ در حالی­ که سنگ‌های آداکیتی جنوب‌شرق ایران با محتوای SiO2 کمتر و MgO، Sr و Th/Ce بیشتر در محدوده آداکیت ­های پس از برخورد قرار می‌گیرند که اغلب از ذوب پوسته زیرین ضخیم ­شده، ایجاد شده‌اند. 3) اغلب آداکیت­ ها در بخش­ های مرکزی (شرق ایران) از ذوب پوسته زیرین ضخیم ­شده پس از برخورد، از یک منبع گارنت آمفیبولیت شکل گرفته ­اند و نسبت­ های Sr/Nb، Ba/Nb و La/Nb آداکیت ­ها در این بخش به سمت شمال‌شرق کاهش می ­یابد. 4) داده ­های مورد بررسی و نتایج ارائه‌شده در این پژوهش نشان می ­دهد که آداکیت­ های شرق ایران دارای ویژگی‌های همراهی با کانه­ زایی و اغلب توانایی لازم را برای نقش‌آفرینی در تشکیل ذخایر ارزشمند دارند.

کلیدواژه‌ها


Aboutalebi, A., Mohammadi, S.S. and Zarrinkoub, M.H., 2016. Geochemistry and tectonic setting of Tertiary volcanic rocks from Garjgan area (southwest of Birjand). Iranian Journal of Petrology, 7(25): 139–156. (in Persian with English abstract)  https://doi.org/10.22108/ijp.2016.20837
Aghabazaz, F., 2012. Petrogenesis of the calc-alkaline and Adakitic volcanic rocks of North Firuzeh, West Neyshabur. M.Sc. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 103 pp. (in Persian with English abstract)
Aghazadeh, M., Hou, Z., Badrzadeh, Z. and Zhou, L., 2015. Temporal–spatial distribution and tectonic setting of porphyry copper deposits in Iran: constraints from zircon U–Pb and molybdenite Re–Os geochronology. Ore Geology Reviews, 70: 385–406. http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.oregeorev.2015.03.003
Alirezaei, A., Arvin, M. and Dargahi, S., 2017. Adakite-like signature of porphyry granitoid stocks in the Meiduk and Parkam porphyry copper deposits NE of Shahr-e-Babak Kerman Iran: constrains on geochemistry. Ore Geology Reviews, 88: 370–83. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.04.023
Biabangard, H. and Moradian, A., 2009. Geochemical and petroghraghic study of common minerals in the Taftan volcanic Rocks. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 17(2): 187–202. (in Persian with English abstract) Retrieved September 19, 2021 from http://ijcm.ir/article-1-580-en.html
Boomeri, M., Moradi, R. and Bagheri, S., 2020a. Petrology and origin of the Lar igneous complex of the Sistan suture zone, Iran. Geologos, 26(1): 51–64. https://doi.org/10.2478/logos-2020-0004
Boomeri, M., Naruyi, S. and Ghodsi, M., 2020b. Petrography and geochemistry of igneous rocks and Pb mineralization in Chasorbi area, south of Zahedan, southeastern Iran. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 29(116): 3–14. https://doi.org/10.22071/gsj.2019.135671.1490
Boynton, W.V., 1984. Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In: P. Henderson (Editor), Rare Earth Element Geochemistry. Elsevier, Amsterdam, pp. 63–114. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-42148-7.50008-3
Camp, V.E. and Griffis, R.J., 1982. Character, Genesis and Tectonic Setting of Igneous Rocks in the Sistan Suture Zone, Eastern Iran. Lithos, 15(3): 221–329. https://doi.org/10.1016/0024-4937(82)90014-7
Castillo, P.R., 2012. Adakite Petrogenesis. Lithos, 134-135: 304–316.  https://doi.org/10.1016/j.lithos.2011.09.013
Condie, K., 2005. TTGs and adakites: Are they both slab melts? Lithos, 80(1–4): 33–44. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2003.11.001
Daryapeyma Hormozi, M., Biabangard, H., Bagheri, S. and Bakhshi Mohebi, M.R., 2016. Petrology and geochemistry of Dasht Kuh volcanic rocks in North of Iranshahr, East of Iran flysches terrain. Scientific Quaterly Journal of Geoscineces, 25 (99):227–238. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22071/gsj.2016.40914
Davidson, J., Turner, S. and Plank, T., 2013. Dy/Dy*: Variations Arising from Mantle Sources and Petrogenetic Processes. Journal of Petrology, 54(3): 525–537.  https://doi.org/10.1093/petrology/egs076
Defant, M.J. and Drummond, M.S., 1990. Derivation of some modern arc magmas by melting of young subducted lithosphere. Nature, 347(6294): 662–665. https://doi.org/10.1038/347662a0
Delavari, M., Amini, S., Schmitt, A.K., McKeegan, K.D. and Harrison, T.M., 2014. U–Pb geochronology and geochemistry of Bibi-Maryam pluton, eastern Iran: Implication for the late stage of the tectonic evolution of the Sistan Ocean. Lithos, 200–201: 197–211. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2014.04.015
Delavari, M. and Shakeri, A. 2016. Taftan volcanic rocks: implication for adakitic magmatism of Makran magmatic arc. Quaternary Journal of Iran, 2(1):1–14. (in Persian with English abstract) Retrieved September 19, 2021 from http://journal.iranqua.ir/article-1-49-en.html
Drummond, M.S., Defant, M.J. and Kepezhinskas, P.K., 1996. Petrogenesis of slab-derived trondjemite-tonalite-dacite/adakite magmas. Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh, 87(1–2): 205–215. https://doi.org/10.1017/s0263593300006611
Etemadi, A. and Karimpour, M.H., 2022. Geological constraints on magmatic evolution in subduction zones and cumulative factors effective on the fertility of Cenozoic host porphyritic rocks associated with major porphyry copper deposits in the Lut Block and Kerman porphyry copper belt, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, X, 7: 100081. https://doi.org/10.1016/j.jaesx.2022.100081
Fazelvalipour, M.E. 2021. Petrography, geochemistry and petrogenesis of high-silica Adakitic rocks from Bayram Abad area in the northwest Neyshabour (Northeast of Iran). Petrological Journal, 12(1):113–134. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22108/ijp.2021.124930.1200
Gardideh, S., Ghasemi, H. and Sadeghian, M., 2018. U-Pb age dating on zircon crystals, Sr-Nd isotope ratios and geochemistry of Neogene adakitic domes of Quchan-Esfarayen magmatic belt, NE Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 26(2): 455–478. (in Persian with English abstract) Retrieved September 19, 2021 from http://ijcm.ir/article-1-1110-en.html
Ghasemi, H., Sadeghian, M., Khanalizadeh, A. and Tanha, A., 2010. Petrology, geochemistry and radiometric ages of high silica adakitic domes of Neogene continental arc, south of Quchan.  Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 18(3): 347–370. (in Persian with English abstract) Retrieved September 19, 2021 from http://ijcm.ir/article-1-505-en.html
Gholami, A.A., Mohammadi, S.S. and Zarrinkoub, M.H., 2016. Petrography, mineral chemistry of tourmaline, geochemistry and tectonic setting of Tertiary igneous rocks in Shurab area (west of Khusf), Southern Khorasan. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 24(1):189–204. (in Persian with English abstract) Retrieved September 19, 2021 from http://ijcm.ir/article-1-127-fa.html
Ghorbani, M.R. and Bezenjani, R.N., 2011. Slab partial melts from the metasomatizing agent to adakite Tafresh Eocene volcanic rocks Iran. Island Arc, 20(2): 188–202. https://doi.org/10.1111/j.1440-1738.2010.00757.x
Hastie, A.R., Fitton, J.G., Bromiley, G.D., Butler, I.B. and Odling, N.W.A., 2016. The origin of Earth’s first continents and the onset of plate tectonics. Geology, 44(10): 855–858. https://doi.org/10.1130/g38226.1
Hastie, A.R., Kerr, A.C., McDonald, I., Mitchell, S.F., Pearce, J.A., Millar, I.L., Barfod, D. and Mark, D.F., 2010. Geochronology, geochemistry and petrogenesis of rhyodacite lavas in eastern Jamaica: A new adakite subgroup analogous to early Archaean continental crust. Chemical Geology, 276(3–4): 344–359. http://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2010.07.002
Jahangiri, A., 2007. Post-collisional Miocene adakitic volcanism in NW Iran: geochemical and geodynamic implications. Journal of Asian Earth Sciences, 30(3–4): 433–47. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2006.11.008
Jamali, H. and Mehrabi, B., 2015. Relationships between arc maturity and Cu–Mo–Au porphyry and related epithermal mineralization at the Cenozoic Arasbaran magmatic belt. Ore Geology Reviews, 65(Part 2): 481–501. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2014.06.017
Jamshidi, K., Ghasemi, H., Laicheng, M. and Sadeghian, M., 2018. Adakite magmatism within the Sabzevar ophiolite zone NE Iran: U-Pb geochronology and Sr-Nd isotopic evidences. Geopersia, 8(1): 111–30. https://doi.org/10.22059/geope.2017.242944.648352
Javan Khosh Kholgh, M., Razmara, M. and Arian, M.A., 2017. Petrogenesis and Metallogenesis of Malek Siah Kuh Adakite-Like Rocks and Associated Hydrothermal Mineralization (Sistan Area, Iran). Open Journal of Geology, 7(11): 1670–1689. https://doi.org/10.4236/ojg.2017.711112
Jim´enez-Munt, I., Fern`andez, M., Saura, E., Verg´es, J. and Garcia-Castellanos, D., 2012. 3- D lithospheric structure and regional/residual Bouguer anomalies in the Arabia–Eurasia collision (Iran). Geophysical Journal International, 190(3): 1311–1324. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2012.05580.x
Kananian, A., Rezaei-Kahkhaei, M. and Esmaeili, D., 2007. Petrology and tectonic setting of Lakhshak granodiorite, NW of Zahedan, Iran. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 17(65): 126–143. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58199
Karimpour, M.H., Rezaei, M., Zarasvandi, A. and Malekzadeh Shafaroudi, A., 2021. Saveh-Nain-Jiroft Magmatic Belt replaces Urumieh-Dokhtar Magmatic Belt: Investigation of genetic relationship between porphyry copper deposits and adakitic and non-adakitic granitoids. Journal of Economic Geology, 13(3): 465–506. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22067/econg.v13i3.1034
Karimpour, M.H. and Sadeghi M., 2019. A new hypothesis on parameters controlling the formation and size of porphyry copper deposits: Implications on thermal gradient of subducted oceanic slab, depth of dehydration and partial melting along the Kerman copper belt in Iran. Ore Geology Reviews, 104: 522–539. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2018.11.022
Karimpour, M.H., Stern, C., Farmer, L. and Saadat, S., 2011. Review of age, Rb-Sr geochemistry and petrogenesis of Jurassic to Quaternary igneous rocks in Lut Block, Eastern Iran. Geopersia, 1(1): 19–54. https://doi.org/10.22059/jgeope.2011.22162
Kay, S.M. and Mpodozis, C., 2001. Central Andes ore deposits linked to evolving shallow subduction systems and thickening crust. GSA TODAY, 11(3):4–9. Retrieved September 19, 2022 from https://www.geosociety.org/gsatoday/archive/11/3/pdf/i1052-5173-11-3-4.pdf
Ketabi, P., Mohammadi, S. and Zarrinkoub, M., 2015. Geochemistry and Petrogenesis of Tertiary High Silica Adakitic Rocks, Shah Soleyman Ali Area (Southwest of Birjand, East of Iran), Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 24(95): 373‌–382. https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42486
Kheirkhah, M., Neill, I., Allen, M.B., Emami, M.H. and Ghadimi, A.S., 2020. Distinct sources for high-K and adakitic magmatism in SE Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 196: 104355. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2020.104355
Labbaf, H. Mohammadi, S.‌S. Zarrinkoub, M.H., 2014. Petrology of volcanic rocks in south of Gorong (Northwest of Khousf), Southern Khorasan province. 6th Symposium of Iranian Society of Economic Geology, University of Zahedan, Zahedan, Iran. Retrieved September 19, 2020 from https://civilica.com/doc/746761
Li, J.X., Qin, K.Z., Li, G.M., Xiao, B., Chen, L. and Zhao, J.X., 2011. Post-collisional orebearing adakitic porphyries from Gangdese porphyry copper belt, southern Tibet: Melting of thickened juvenile arc lower crust. Lithos, 126(3–4):265–277. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2011.07.018
Malekzadeh Shafaroudi, A., 2009. Geology, mineralization, alteration, geochemistry, microthermometry, radiogenic isotopes, petrogenesis of intrusive rocks and determination of source of mineralization in Maherabad and Khopik prospect areas, South Khorasan province. Ph.D. Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 536 pp. (in Persian with English abstract)
Malekzadeh Shafaroudi, A.M., Karimpour, M.H. and Stern, C.R., 2015. The Khopik porphyry copper prospect, Lut Block, Eastern Iran: geology, alteration and mineralization, fluid inclusion, and oxygen isotope studies. Ore Geology Reviews, 65(Part 2): 522–544. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2014.04.015
Martin, H., 1999. Adakitic magmas: Modern analogues of Archaean granitoids. Lithos, 46(3): 411–429. https://doi.org/10.1016/s0024-4937(98)00076-0
Martin, H., Smithies, R.H., Rapp, R., Moyen, J.F. and Champion, D., 2005. An Overview of Adakite, Tonalite-Rondhjemite-Granodiorite (TTG), and Sanukitoid: Relationships and Some Implications for Crustal Evolution. Lithos, 79(1–2): 1–24. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2004.04.048
Middlemost, E.A.K., 1994. Naming materials in the magma/igneous rock system. Earth Science Review, 37(3–4): 215–224. https://doi.org/10.1016/0012-8252(94)90029-9
Mohammadi, E., Ghorbani, G. and Shafaii Moghadam, H., 2015. Geochemistry and Petrogenesis of the Adakites in the Southern Domains of the Northern Sabzevar Ophiolites; With Emphasis on Sr-Nd-Pb Isotopes Results. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 24(95): 51‌62. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42381
Mohammadi, H.R., Mohammadi, S.S., Nakhaei, M. and Zarrinkoub, M.H., 2017. Petrography and Geochemistry of post-collisional adakites and Nb-enriched basalts association in the Sang-e-Rahuzg area (south of Birjand). Petrological Journal, 8(30): 55‌–80. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22108/ijp.2017.81987
Moyen, J.F., 2009. High Sr/Y and La/Yb ratios: The meaning of the adakite signature. Lithos, 112(3‌–4): 556–574. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2009.04.001
Nakhaei, M. and Mohammadi, S.S., 2021. Petrography, geochemistry and tectonic setting of adakitic bodies in the Tighanab area and their relationship with iron skarn mineralization (southeast of Sarbisheh-east of Iran). Journal of Economic Geology, 12(4): 449–470. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22067/econg.v12i4.81783
Nanvabashi, M., 2011, Petrology of volcanic rocks in the Northwest of Shahr-e Firozeh Neishabour. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University of Shahrood, Shahrood, Iran, 222 pp. (in Persian with English abstract)
Omrani, H., 2018. Island-arc and active continental margin adakites from the Sabzevar zone Iran. Petrology, 26(1): 96–113. https://doi.org/10.1134/s0869591118010058
Omrani, J., Agard, P., Witechurch, H., Benoit, M., Prouteau, G. and Jolivet, L., 2008. Arc magmatism and subduction history beneath the Zagros Mountains Iran: a new report of adakites and geodynamic consequences. Lithos, 106(3–4): 380–98. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2008.09.008
Pang, K.N., Chung, S.L., Zarrinkoub, M.H., Khatib, M.M., Mohammadi, S.S., Chiu, H.Y., Chu, C.H., Lee, H.Y. and Lo, C.H., 2013. Eocene–Oligocene post-collisional magmatism in the Lut–Sistan region, eastern Iran: Magma genesis and tectonic implications. Lithos, 180–181: 234–251. http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2013.05.009
Pearce, J.A., Harris, N.B. and Tindle, A.G., 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of Petrology, 25(4): 956–983. https://doi.org/10.1093/petrology/25.4.956
Peccerillo, A. and Taylor, S.R., 1976. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology, 58(1): 63–81. https://doi.org/10.1007/bf00384745
Ramezani, F., Mohammadi, S.S., and Zarrinkoub, M.H., 2013. Petrography, Geochemistry and tectonic setting of Tertiary Volcanic subvolcanic rocks in Pironj area (North of Birand). 21st Symposium of Crystallogeraphy & Mineralogy of Iran, University of Zahedan, Zahedan, Iran. Retrieved September 19, 2020 from https://civilica.com/doc/746543
Rapp, R.P., Watson, E.B. and Miller, C.F., 1991. Partial melting of amphibolite/eclogite and the origin of Archean trondhjemites and tonalities. Precambrian Research, 51(1–4): 1–25.  https://doi.org/10.1016/0301-9268(91)90092-o
Rezaei-Kahkhaei, M., Corfu, F., Sheykhi, M., Ghasemi, H. and Shi, Y., 2021. Mineral chemistry and ages of the Eocene Gapdan granitoid pluton and related dykes (Sistan suture zone, eastern Iran): multi-stage emplacement of a zoned pluton during progressive deformation and exhumation. Journal of Asian Earth Sciences, 216: 104813. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2021.104813
Richards, J.P., Spell, T., Rameh, E., Razique, A., Fletcher, T., 2012. High Sr/Y Magmas Reflect Arc Maturity, High Magmatic Water Content, and Porphyry Cu +/- Mo +/- Au Potential: Examples from the Tethyan Arcs of Central and Eastern Iran and Western Pakistan. Economic Geology, 107(2): 295–332. https://doi.org/10.2113/econgeo.107.2.295
Rossetti, F., Nasrabady, M., Theye, T., Gerdes, A., Monié, P., Lucci, F. and Vignaroli, G., 2014. Adakite differentiation and emplacement in a subduction channel: The late Paleocene Sabzevar magmatism (NE Iran). Geological Society of America Bulletin, 126(3–4): 317–43. https://doi.org/10.1130/b30913.1
Saadat, S. and Stern, C.R., 2011. Petrochemistry and genesis of olivine basalts from small monogenetic parasitic cones of Bazman stratovolcano, Makran arc, southeastern Iran. Lithos, 125(1–2): 607–619. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2011.03.014
Saadat, S. and Stern, C., 2016. Distribution and geochemical variations among paleogene volcanic rocks from the north-central Lut block, eastern Iran. Iranian Journal of Earth Sciences, 8(1): 1–24. Retrieved September 19, 2021 from https://ijes.mashhad.iau.ir/article_528684.html
Sajona, F.G. and Maury, R.C., 1998. Association of adakites with gold and copper mineralization in the Philippines. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science, 326(1): 27–34. https://doi.org/10.1016/s1251-8050(97)83200-4
Saleh, R., 2006. Reprocessing of aeromagnetic map of Iran. M.Sc. Thesis, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan, Iran, 169 pp. (in Persian with English abstract)
Shafiei, B., Haschke, M. and Shahabpour, J., 2009. Recycling of orogenic arc crust triggers porphyry Cu mineralization in Kerman Cenozoic arc rocks, southeastern Iran. Mineralium Deposita, 44(3): 265–283. http://doi.org/10.1007/s00126-008-0216-0  
Shand, S.J., 1943. Eruptive Rocks, John Wiley: New York, NY, USA, 444 pp. http://doi.org/10.1126/science.99.2562.101.b
Smith, E.I., Sanchez, A., Walker, J.D., Wang, K., 1999. Geochemistry of mafic magmas in the Hurricane Volcanic field, Utah: implications for small-and large-scale chemical variability of the lithospheric mantle. The Journal of geology, 107(4): 433–448. https://doi.org/10.1086/314355
Sun, S.S. and McDonough, W.F., 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geological Society, London, Special Publications, 42(1): 313–345. http://dx.doi.org/10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19
Taheri-Sarteshnizi, A., 2018. Geochemistry and Isotopic Geology of Dacite Domes of Chakaneh Area. M.Sc. Thesis, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran, 98 pp. (in Persian with English abstract)
Tanha, A. 2009. Petrogenesis of Neogene Igneous Rocks in the North Anbarabad (Mashkan). M.Sc. Thesis, Islamic Azad University of Shahrood, Shahrood, Iran, 180 pp. (in Persian with English abstract)
Tavakoli rad. A., 2013. Petrology and geochemistry of volcanic igneous rocks of Shahsavaran Mountain. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University of Shahrood, Shahrood, Iran, 164 pp. (in Persian with English abstract)
Thiéblemont, D., Stein, G. and Lescuyer, J.L., 1997. Epithermal and porphyry deposits: The adakite connection. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science, 325(2): 103–109. https://doi.org/10.1016/S1251-8050(97)83970-5
Tirrul, R., Bell, I.R., Griffis, R.J. and Camp, V.E., 1983. The Sistan Suture Zone of Eastern Iran. Geological Society of America Bulletin, 94(1): 134–150. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1983)94%3C134:tsszoe%3E2.0.co;2
Torkian, A., Furman, T., Salehi, N. and Veloski, K., 2019. Petrogenesis of adakites from the Sheyda volcano NW Iran. Journal of African Earth Sciences, 150: 194–204. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2018.11.014
Torshizi, M., Zarrinkoub, M.H., Mohammadi, S.S. and Rajabi, A.R., 2016. Geochemical study of volcanic rocks in West of Fadeshk (South West of khoosf), East of Iran. 23rd Symposium of Crystallogeraphy & Mineralogy of Iran, University of Damghan, Damghan, Iran. Retrieved September 19, 2020 from https://www.sid.ir/paper/853535/fa
Wang, Q., Xu, J.F., Jian, P., Bao, Z.W., Zhao, Z.H., Li, C.F., Xiong, X.L. and Ma, J.L., 2006. Petrogenesis of adakitic porphyries in an extensional tectonic setting, Dexing, South China: implications for the genesis of porphyry copper mineralization. Journal of Petrology, 47(1): 119–144. https://doi.org/10.1093/petrology/egi070  
Yousefzadeh, M.H., Rahmani, A. and Mohammadi, S., 2019. Petrology and tectonomagmatic setting of volcanic and subvolcanic rocks in the east of Khousf (Southwest of Birjand). Petrological Journal, 10(1): 1–22. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22108/ijp.2018.107138.1058
Zhang, L., Li, S. and Zhao, Q., 2021. A review of research on adakites. International Geology Review, 63(1): 47–64. https://doi.org/10.1080/00206814.2019.1702592
     
CAPTCHA Image