کانه‌ زایی اپی‌ ترمال فلزات پایه و گران‌ بهای نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار قبچاق (شمال‌ باختر قره‌ چمن، آذربایجان شرقی): شواهد زمین‌ شناسی، کانه‌ زایی و زمین‌ شیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

کانه‌زایی فلزات پایه و گران‌بها در کانسار قبچاق به‌صورت رگه‌های برشی کوارتز- سولفیدی‌ درون توالی توف و گدازه‎‌ ائوسن و توده‌ کوارتزدیوریت- گابرو الیگوسن رخ داده است. پیریت، کالکوپیریت، گالن، اسفالریت و طلا همراه با اندکی رآلگار، پسیلوملان و پیرولوزیت، کانه‌های فلزی و کوارتز، سریسیت، کلریت و کلسیت، کانی‌های باطله می‌باشند. بافت‌های کانسنگ شامل دانه‌پراکنده، رگه- رگچه‌ای، بِرشی، شانه‌ای، کاکلی، گل‌کلمی، پوسته‌ای، پرمانند و پُرکننده فضای خالی است. پنج مرحله کانه‌زایی در قبچاق قابل تشخیص است. مرحله اول کانه‌زایی با سیلیسی‌شدن سنگ‌های میزبان همراه با اندکی پیریت دانه‌پراکنده مشخص می‌شود. مرحله دوم شامل رگه- رگچه‌های کوارتزی و بِرش‌های گرمابی است که حاوی مقادیر متغیری پیریت، کالکوپیریت، گالن، اسفالریت، ± طلا ± رآلگار می‌باشند. مرحله سوم با کوارتز و اکسیدها- هیدروکسیدهای منگنز (پسیلوملان، پیرولوزیت و براونیت) در رگه‌ها و سیمان گرمابی بِرش‌ها قابل تشخیص است. مرحله چهارم شامل رگه و رگچه‌های کوارتز (کلسیت- کلریت) و مرحله پنجم شامل کلسیت با بافت‌های رگچه‌ای و پرکننده فضاهای خالی می‌باشد. دگرسانی‌های گرمابی شامل سیلیسی، آرژیلیک متوسط، کربناتی، کلریتی و پروپلیتیک می‌باشد. الگوی عناصر کمیاب و کمیاب خاکی به‌‌هنجارشده به کندریت برای نمونه‌های کانه‌دار و سنگ‌های میزبان، مشابه و بیانگر نقش این سنگ‌ها در تأمین عناصر کانه‌ساز می‌باشد. ویژگی‌های کانسار قبچاق با کانسارهای اپی‌ترمال نوع سولفیداسیون متوسط قابل مقایسه است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 26 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401