تعیین منشأ رخداد معدنی سرب- روی (نقره) ورمزیار، کمربند فلززایی طارم- هشتجین: بر اساس داده‌ های زمین‌ شناسی، زمین‌ شیمی و میان بارهای سیال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

کانه‌زایی سرب- روی (نقره) در رخداد معدنی ورمزیار به‌صورت رگه کوارتز- سولفیدی‌ درون توالی توف‌های حدواسط و اسیدی ائوسن رخ داده است. گالن، اسفالریت، پیریت، پسیلوملان و پیرولوزیت، کانه‌های فلزی و کوارتز، سریسیت و کلسیت، کانی‌های باطله می‌باشند. بافت‌های کانسنگ شامل دانه‌پراکنده، رگه- رگچه‌ای، بِرشی، شانه‌ای، پوسته‌ای، کاکلی، پرمانند، گل‌کلمی، تیغه‌ای و پُرکننده فضای خالی است. چهار مرحله کانه‌زایی در ورمزیار قابل تشخیص است. مرحله اول کانه‌زایی با سیلیسی‌شدن سنگ‌های میزبان همراه با اندکی پیریت اکسیده مشخص می‌شود. مرحله دوم شامل رگه- رگچه‌های کوارتزی و بِرش‌های گرمابی است که حاوی مقادیر متغیری گالن و اسفالریت همراه با میزان اندکی پیریت می‌باشند. مرحله سوم با حضور کوارتز، کلسیت و اکسیدهای منگنز (پسیلوملان، پیرولوزیت و براونیت) در رگه‌ها و سیمان گرمابی بِرش‌ها مشخص می‌شود. مرحله چهارم شامل رگه- رگچه‌های کربناتی تأخیری است. دگرسانی‌های گرمابی شامل سیلیسی، آرژیلیک متوسط، کربناتی و پروپیلیتیک می‌باشد. شباهت الگوهای به‌هنجارشده عناصر کمیاب و کمیاب خاکی برای نمونه‌های کانه‌دار و نمونه‌های گرانیتی و توف‌های حدواسط، بیانگر ارتباط سیالات کانی‌ساز با توده گرانیتی و مشتق‌شدن آنها از این توده و همچنین شسته‌شدن عناصر از واحدهای توفی منطقه است. براساس داده‌های ریزدماسنجی، سیالات مسئول کانه‌زایی در ورمزیار، یک سیستم H2O-NaCl با دمای متوسط (249-135 درجه سانتی‌گراد)، شوری پایین (4/6-2/0 درصد وزنی معادل نمک طعام) و چگالی پایین (1-8/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب) بوده است. بر اساس این داده‌ها، روند تکامل سیال کانه‌ساز با فرایندهای اختلاط سیالات و جوشش سیال هم‌خوانی دارد. ویژگی‌های رخداد معدنی ورمزیار با کانسارهای اپی‌ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط قابل مقایسه است.

کلیدواژه‌ها


Albinson, T., Norman, D.I., Cole, D. and Chomiak, B., 2001. Controls on formation of low-sulfidation epithermal deposits in Mexico: Constraints from fluid inclusion and stable isotope data. In: T. Albinson and C.E. Nelson (Editors), New Mines and Discoveries in Mexico and Central America. Society of Economic Geologists, Littleton, pp. 1–32. https://doi.org/10.5382/SP.08.01
Albinson, T.F., 1988. Geologic reconstruction of paleosurfaces in the Sombrerete, Colorado, and Fresnillo districts, Zacatecas State, Mexico. Economic Geology, 83 (8): 1647–1667. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.83.8.1647
Alderton, D.H.M., Pearce, J.A. and Potts, P.J., 1980. Rare earth element mobility during granite alteration: evidence from south-east England. Earth and Planetary Science Letters, 49 (1): 149–165. https://doi.org/10.1016/0012-821X(80)90157-0
André-Mayer, A.S., Leroy, J.L., Bailly, L., Chauvet, A., Marcoux, E., Grancea, L., Liosa, F. and Rosas, J., 2002. Boiling and vertical mineralization zoning: a case study from the Apacheta low-sulfidation epithermal gold-silver deposit, southern Peru. Mineralium Deposita, 37 (5): 452–464. https://doi.org/10.1007/s00126-001-0247-2
Bagherpour, H., Mokhtari, M.A.A., Kouhestani, H., Nabatian, G. and Mehdikhani, B., 2020. Intermediate-sulfidation Style of Epithermal Base Metal (Ag) Mineralization at the Qoyjeh Yeylaq Deposit, SW Zanjan, Iran. Journal of Economic Geology, 11 (4): 545–564 (in Persian with extended English abstract) https://doi.org/10.22067/econg.v11i4.71615
Bazargani-Guilani, K. and Parchekani, M., 2011. Metallogenic properties of Barik-Ab Pb–Zn (Cu) ore deposit with acidic tuff host rock, west Central Alborz, northwest of Iran. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 20 (78): 97–104. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22071/GSJ.2010. 54611
Bienvenu, P., Bougault, H., Joron, J.L., Treuil, M. and Dmitriev, L. 1990. MORB alteration: Rare earth element/non-rare hydromagmaphile element fractionation. Chemical Geology, 82: 1–14. https://doi.org/10.1016/0009-2541(90)90070-N
Bodnar, R.J., 1993. Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O–NaCl solutions. Geochimica et Cosmochimica Acta, 57 (3): 683–684. https://doi.org/10.1016/0016-7037(93) 90378-A
Bodnar, R.J., Burnham, C.W. and Sterner, S.M., 1985a. Synthetic fluid inclusions in natural quartz. III. Determination of phase equilibrium properties in the system H2O–NaCl to 1000 °C and 1500 bars. Geochimica et Cosmochimica Acta, 49 (9): 1861–1873. https://doi.org/10.1016/0016-7037(85)90081-X
Bodnar, R.J., Reynolds, T.J. and Kuehn, C.A., 1985b. Fluid-inclusion systematics in epithermal systems.
In: B.R. Berger and P.M. Bethke (Editors), Geology and Geochemistry of Epithermal Systems. Society of Economic Geologists, Littleton, pp. 73–97. https://doi.org/10.5382/Rev.02.05
Bouzari, F. and Clark, A.H., 2006. Prograde evolution and geothermal affinities of a major porphyry copper deposit: the Cerro Colorado Hypogene Protore, I Region, northern Chile. Economic Geology, 101 (1): 95–134. http://dx.doi.org/10.2113/gsecongeo.101.1.95
Boynton, W.V., 1984. Cosmochemistry of the rare earth elements: Meteorite studies. Developments in Geochemistry, 2: 63–114. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-42148-7.50008-3
Burnham, C.W., 1979. Magmas and hydrothermal fluids. In: H.L. Barnes (Editor), Geochemistry of hydrothermal ore deposits. John Wiley and Sons Inc, New York, pp. 71–136.
Camprubi, A. and Albinson, T., 2007. Epithermal deposits in Mexico, update of current knowledge, and an empirical re-classification. In: S.A. Alaniz-Álvarez and Á.F. Nieto-Samaniego (Editors), Geology of Mexico: Celebrating the Centenary of the Geological Society of Mexico. Geological Society of America, McLean, pp. 14–39. https://doi.org/10.1130/2007.2422(14)
Canet, C., Franco, S.I., Prol-Ledesma, R.M., González-Partida, E. and Villanueva-Estrada, R.E., 2011. A model of boiling for fluid inclusion studies: Application to the Bolaños Ag–Au–Pb–Zn epithermal deposit, Western Mexico. Journal of Geochemical Exploration, 110 (2): 118–125. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2011.04.005
Cole, D.R. and Drummond, S.E., 1986. The effect of transport and boiling on Ag/Au ratios in hydrothermal solutions: A preliminary assessment and possible implications for the formation of epithermal precious metal ore deposits. Journal of Geochemical Exploration, 25 (1–2): 45–79. https://doi.org/10.1016/0375-6742(86)90007-5
Cox, D.P. and Singer, D.A., 1986. Mineral deposit models. United States Government Printing Office, Washington, 379 pp.
Davies, R.G., 1977. Geological map of Bandar-e-Anzali, scale 1:250,000. Geological Survey of Iran.
Davis, D.W., Lowenstein, T.K. and Spencer, R.J., 1990. Melting behavior of fluid inclusions in laboratory-grown halite crystals in the systems NaCl–H2O, NaCl–KCl–H2O, NaCl–MgCl2–H2O, and NaCl–CaCl2–H2O. Geochimica et Cosmochimica Acta, 54 (3): 591–601. https://doi.org/10.1016/0016-7037(90)90355-O
Dill, H.G., 2010. The “chessboard” classification scheme of mineral deposits: Mineralogy and geology from aluminum to zirconium. Earth-Science Reviews, 100 (1–4): 1–420. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2009.10.011
Einaudi, M.T., Hedenquist, J.W. and Inan, E.E., 2003. Sulfidation state of fluids in active and extinct hydrothermal systems: Transitions from porphyry to epithermal environments. In: S.F. Simmons and I. Graham (Editors.), Volcanic, geothermal, and ore-forming fluids: rulers and witnesses of processes within the earth. Society of Economic Geologists, Littleton, pp. 285–313. https://doi.org/10.5382/SP.10.15
Esmaeli, M., Lotfi, M. and Nezafati, N., 2015. Fluid inclusion and stable isotope study of the Khalyfehlou copper deposit, southeast Zanjan, Iran. Arabian Journal of Geosciences, 8 (11): 9625–9633. https://doi. org/10.1007/s12517-015-1907-3
Faridi, M. and Anvari, A., 2000. Geological map of Hashtjin, scale 1:100,000. Geological Survey of Iran.
Feizi, M., Ebrahimi, M., Kouhestani, H. and Mokhtari, M.A.A., 2016. Geology, mineralization and geochemistry of Aqkand Cu occurrence (north of Zanjan, Tarom–Hashtjin zone). Journal of Economic Geology, 8 (2): 507–524 (in Persian with extended English abstract) https://doi.org/10.22067/econg.v8i2.49150
Fournier, R.O., 1985. The behavior of silica in hydrothermal solutions. In: B.R. Berger and P.M. Bethke (Editors), Geology and Geochemistry of Epithermal Systems. Society of Economic Geologists, Littleton, pp. 45–61. https://doi.org/10.5382/Rev.02.03
Gemmell, J. B., 2004.  Low-   and intermediate-sulfidation epithermal deposits. In: D.R. Cooke, C.L. Deyel and J. Pongratz (Editors), 24 Ct Gold Workshop. University of Tasmania, Hobart, Australia, pp. 57–63.
Ghasemi Siani, M., Mehrabi, B., Azizi, H., Wilkinson, C.M. and Ganerod, M., 2015. Geochemistry and geochronology of the volcano-plutonic rocks associated with the Glojeh epithermal gold mineralization, NW Iran. Open Geosciences, 7 (1): 207–222. https://doi.org/10.1515/geo-2015-0024 
Goldstein, R.H., 2003. Petrographic analysis of fluid inclusions. In: I. Samson, A. Anderson and D. Marshall (Editors), Fluid Inclusions: Analysis and Interpretation. Mineral Associated of Canada, Vancouver, pp. 9–53.
Haas, J.L., 1971. The effect of salinity on the maximum thermal gradient of a hydrothermal system at hydrostatic pressure. Economic Geology, 66 (6): 940–946. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.66.6.940
Hedenquist, J.W. and Arribas, A., 1998. Evolution of an intrusion-centered hydrothermal system: Far southeast Lepanto porphyry and epithermal Cu–Au deposits, Philippines. Economic Geology, 93 (4): 373–404. http://dx.doi.org/10.2113/gsecongeo.93.4.373
Hedenquist, J.W. and Lowenstern, J.B., 1994. The role of magmas in the formation of hydrothermal ore deposits. Nature, 370 (6490): 519–527. https://doi.org/10.1038/370519a0
Hedenquist, J.W., Arribas, A. and Gonzalez-Urien, E., 2000. Exploration for epithermal gold deposits. In: S.G. Hagemann and P.E. Brown (Editors), Gold in 2000. Society of Economic Geologists, Littleton, pp. 245–277.
Hedenquist, J.W., Arribas, A. and Reynolds, T.J., 1998. Evolution of an intrusion-centered hydrothermal system; Far Southeast-Lepanto porphyry and epithermal Cu–Au deposits, Philippines. Economic Geology, 93 (4), 373–404. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.93.4.373
Henley, R.W. and Hughes, G.O., 2000. Underground fumaroles: “Excess heat” effects in vein formation. Economic Geology, 95 (3): 453–466. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.95.3.453
Hosseinzadeh, M. R., Maghfouri, S., Moayyed, M. and Rahmani, A., 2016. Khalyfehlou deposit: High-sulfidation epithermal Cu-Au mineralization in the Tarom magmatic zone, north Khoramdareh. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 25 (99): 179–194. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10. 22071/GSJ.2016.40910
Humphris, S.E., 1984. The mobility of the rare earth elements in the crust. In: P. Henderson (Editor), Rare earth element geochemistry. Elsevier, Amsterdam, pp. 317–342.
Jobson, D.H., Boulter, C.A. and Foster, R.P., 1994. Structural controls and genesis of epithermal gold-bearing breccias at the Lebong Tandai mine, Western Sumatra, Indonesia. Journal of Geochemical Exploration, 50 (1–3): 409–428. https://doi.org/10.1016/0375-6742(94)90034-5
John, D.A., 2001. Miocene and early Pliocene epithermal gold–silver deposits in the northern Great Basin, western USA: Characteristics, distribution, and relationship to magmatism. Economic Geology, 96 (8): 1827–1853. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.96.8.1827
Karimpouli, S., 2017. Exploration report of Pb–Zn in Varmazyar area. Industry, Mine and Trade Organization of Zanjan, Zanjan, 112 pp. (in Persian)
Khakzad, A. and Hajalilou, B., 1999. Investigation on Pb, Zn and Cu mineralization in northwest of Zanjan and east of Mianeh and their relation to pervasive hydrothermal alteration. 3rd Symposium of Geological Society of Iran, University of Shiraz, Shiraz, Iran. (in Persian with English abstract)
Khanmohammadi, N., Khakzad, A. and Izadyar, J., 2009. Mineralography, structural and textural studies and genesis of Zaker ironapatite deposit (northeast of Zanjan). Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 76 (1): 119–126. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22071/GSJ.2009.55669
Klemm, L.M., Pettke, T., Heinrich, C.A. and Campos, E., 2007. Hydrothermal evolution of the El Teniente deposit, Chile: Porphyry Cu–Mo ore deposition from low-salinity magmatic fluids. Economic Geology, 102 (6): 1021–1045. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.102.6.1021
Kordian, Sh., Mokhtari, M.A.A., Kouhestani, H. and Veiseh, S., 2020. Geology, mineralogy, structure and texture, geochemistry and genesis of the Golestan Abad iron oxide-apatite deposit (East of Zanjan). Journal of Economic Geology, 12 (3): 299–325. (in Persian with extended English abstract) https://dx.doi.org/10.22067/econg.v12i3.79628
Kouhestani, H., Azimzadeh, A.M., Mokhtari, M.A.A. and Ebrahimi, M. 2017. Mineralization and fluid evolution of epithermal base metal veins from the Aqkand deposit, NW Iran. Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen (Journal of Mineralogy and Geochemistry), 194 (2): 139–155. https://doi.org/10.1127/njma/2017/0036
Kouhestani, H., Mokhtari, M.A.A. and Chang, Z., 2018a. Origin and evolution of mineralizing fluids of the Armaqan Khaneh epithermal base metal deposits, NW Iran: Fluid inclusion and stable isotope perspective. Porphyry Cu–Au–Mo mineralization system international symposium, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China.
Kouhestani, H., Mokhtari, M.A.A., Chang, Z. and Johnson, A.C., 2018b. Intermediate-sulfidation type base metal mineralization at Aliabad–Khanchy, Tarom–Hashtjin metallogenic belt. NW Iran. Ore Geology Reviews, 93: 1–18. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.12.012
Kouhestani, H., Mokhtari, M.A.A., Qin, K.Z. and Zhao, J.X., 2019a. Fluid inclusion and stable isotope constraints on ore genesis of the Zajkan epithermal base metal deposit, Tarom–Hashtjin metallogenic belt, NW Iran. Ore Geology Reviews, 109: 564–584. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.05.014
Kouhestani, H., Mokhtari, M.A.A., Qin, K.Z. and Zhao, J.X., 2019b. Origin and evolution of hydrothermal fluids in the Marshoun epithermal Pb–Zn–Cu (Ag) deposit, Tarom–Hashtjin metallogenic belt, NW Iran. Ore Geology Reviews, 113: 103087. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103087
Kouhestani, H., Mokhtari, M.A.A., Qin, K.Z. and Zhang, X.N., 2020. Genesis of the Abbasabad epithermal base metal deposit, NW Iran: Evidences from ore geology, fluid inclusion and O–S isotopes. Ore Geology Reviews, 126: 103752. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103752
Li, H., Tang, J., Hu, G., Ding, S., Li, Z., Xie, F., Teng, L. and Cui, S.,2014 2019. Fluid inclusions, isotopic characteristics and geochronology of the Sinongduo epithermal Ag–Pb–Zn deposit, Tibet, China. Ore Geology Reviews, 107: 692–706. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.02.033
Li, Q., Zhang, Z.X., Geng, X.X., Li, C., Liu, F., Chai, F.M. and Yang, F.Q., 2014. Geology and geochemistry of the Qiaoxiahala Fe–Cu–Au deposit, Junggar region, northwest China. Ore Geology Reviews, 57: 462–481. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2013.08.003
Lottermoser, B.G., 1992. Rare earth elements and hydrothermal ore formation processes. Ore Geology Reviews, 7 (1): 25–41. https://doi.org/10.1016/0169-1368(92)90017-F
Mehrabi, B. and Ghasemi Siani, M., 2012. Intermediate sulfidation epithermal Pb-Zn-Cu (±Ag-Au) mineralization at Cheshmeh Hafez deposit, Semnan Province, Iran. Journal of the Geological Society of India, 80 (4): 563–578. https://doi.org/10.1007/s12594-012-0177-x
Mehrabi, B., Choghaneh, N. and Tale Fazel, E., 2009. Petrology, mineralogy and alteration studies of anomaly no. 4 of Gulloje polymetal deposit (northwest of Zanjan). 1st Symposium of Iranian society of Economic Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Mehrabi, B., Ghasemi Siani, M. and Tale Fazel, E., 2014. Base and precious metal ore-formation system in the Cheshmeh Hafez and Challu mining area, Torud-Chah Shirin magmatic arc. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 24 (93): 105–118. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22071/GSJ.2014.43549
Mehrabi, B., Ghasemi Siani, M., Goldfarb, R., Azizi, H., Ganerod, M. and Marsh, E.E., 2016. Mineral assemblages, fluid evolution and genesis of polymetallic epithermal veins, Gulojeh district, NW Iran. Ore Geology Reviews, 78: 41–57. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.03.016
Mehrabi, B., Tale Fazel, E., Ghasemi Siani, M. and Eghbali, M.A., 2010. Investigation on mineralization and genetic model of Gulloje Cu-Au vein deposit (north of Zanjan), using mineralogical, geochemical and fluid inclusion data. Journal of Sciences, 35 (4): 185–199. (in Persian with English abstract)
Mikaeili, K., Hosseinzadeh, M.R., Moayyed, M. and Maghfouri, S., 2018. The Shah-Ali-Beiglou Zn–Pb–Cu (Ag) deposit, Iran: An example of intermediate-sulfidation epithermal type mineralization. Minerals, 8 (4): 148. https://doi.org/10.3390/min8040148
Mohammadi Niaei, R., 2014. Genesis and economic geology of Ay Qalasi Pb-Zn deposit with special view on mineralization of precious metals. Unpublished Ph.D. Thesis, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, 210 pp. (in Persian with English abstract)
Mohammadi Niaei, R., Daliran, F., Nezafati, N., Ghorbani, M., Sheikh Zakariaei, J. and Kouhestani, H., 2015. The Ay Qalasi deposit: An epithermal Pb–Zn (Ag) mineralization in the Urumieh–Dokhtar volcanic belt of northwestern Iran. Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen (Journal of Mineralogy and Geochemistry), 192 (3): 263–274. https://doi.org/10.1127/njma/2015/0284
Mokhtari, M. A. A., Kouhestani, H. and Saeedi, A., 2016. Investigation on type and origin of cooper mineralization at Aliabad Mousavi–Khanchy occurrence, east of Zanjan, using petrological, mineralogical and geochemical data. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 25 (100): 259–270. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22071/GSJ.2016.40756
Moncada, D., Baker. D. and Bodnar, R.J., 2017. Mineralogical, petrographic and fluid inclusion evidence for the link between boiling and epithermal Ag–Au mineralization in the La Luz area, Guanajuato Mining District, México. Ore Geology Reviews, 89: 143–170. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.05.024
Moncada, D., Mutchler, S., Nieto, A., Reynolds, T.J., Rimstidt, J.D. and Bodnar, R.J., 2012. Mineral textures and fluid inclusion petrography of the epithermal Ag–Au deposits at Guanajuato, Mexico: Application to exploration. Journal of Geochemical Exploration, 114: 20–35. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2011.12.001
Mousavi Motlagh, S.H. and  Ghaderi, M., 2019. The Chargar Au-Cu deposit: an example of low-sulfidation epithermal mineralization from the Tarom subzone, NW Iran. Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen (Journal of Mineralogy and Geochemistry), 196 (1): 43–66. https://doi.org/10.1127/ njma/2019/0158
Mousavi Motlagh, S.H.,  Ghaderi, M., Yasami, N. and Alfonso, P., 2019. Stable isotope geochemistry of Chargar epithermal deposit: Constraints on epithermal systems in the Tarom metallogenic belt, NW Iran. Journal of Geochemical Exploration, 205, 106331. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2019.06.013
Muntean, J.L. and Einaudi, M.T., 2001. Porphyry-epithermal transition, Maricunga Belt, northern Chile. Economic Geology, 96 (4): 743–772. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.96.4.743
Murphy, J.B. and Hynes, A.J., 1986. Contrasting secondary mobility of Ti, P, Zr, Nb and Y in two meta-basaltic suites in the Appalachians. Canadian Journal of Earth Sciences, 23 (8): 1138–1144. https://doi.org/10.1139/e86-112
Nabatian, G. and Ghaderi, M., 2013. Mineralogy and geochemistry of rare earth elements at iron oxide-apatite deposits of Zanjan area. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 93 (3): 157–170. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22071/GSJ.2014.43556
Nabatian, G., Ghaderi, M., Daliran, F. and Rashidnejad-Omran, N., 2013. Sorkhe-Dizaj iron oxide-apatite ore deposit in the Cenozoic Alborz–Azarbaijan magmatic belt, NW Iran. Resource Geology, 63 (1): 42–56. https://doi.org/10.1111/j.1751-3928.2012.00209.x
Nabatian, G., Ghaderi, M., Rashidnejad Omran, N., and Daliran, F., 2007. Iron-apatite mineralization at Sorkhe Dizaj, Aliabad and Morvarieh deposits, southeast of Zanjan. 15th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Nabavi, M.H., 1976. An introduction to geology of Iran. Geological Survey of Iran, Tehran, 109 pp. (in Persian)
Naderlou, F., Mokhtari, M.A.A., Kouhestani, H. and Nabatian, Gh., Type and origin of the north Chargar Cu–Au mineralization, southeast Zanjan: Using petrological, mineralogical and geochemical data. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, in press. (in Persian with English abstract)
Ouyang, H., Wu, X., Mao, J.W., Su, H., Santosh, M., Zhou, Z. and Li, C., 2014. The nature and timing of ore formation in the Budunhua copper deposit, southern Great Xing'an Range: Evidence from geology, fluid inclusions, and U–Pb and Re–Os geochronology. Ore Geology Reviews, 63: 238–251. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2014.05.016
Prokofiev, V.Y., Garofalo, P.S., Bortnikov, N.S., Kovalenker, V.A., Zorina, L.D., Grichuk, D.V. and Selektor, S.L., 2010. Fluid inclusion constraints on the genesis of gold in the Darasun district (eastern Transbaikalia), Russia. Economic Geology, 105 (2): 395–416. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.105.2.395
Rabiei, M., Chi, G., Normand, C., Davis, W.J., Fayek, M. and Blamey, N.J.F., 2017. Hydrothermal rare earth element (Xenotime) mineralization at Maw Zone, Athabasca Basin, Canada, and its relationship to unconformity-related uranium deposits. Economic Geology, 112 (6): 1483–1507. https://doi.org/10.5382/econgeo.2017.4518
Ramboz, C., Pichavant, M. and Weisbrod, A., 1982. Fluid immiscibility in natural processes: Use and misuse of fluid inclusion data: II. Interpretation of fluid inclusion data in terms of immiscibility. Chemical Geology, 37 (1–2): 29–48. https://doi.org/10.1016/0009-2541(82)90065-1
Roedder, E. and Bodnar, R.J., 1980. Geologic pressure determinations from fluid inclusion studies. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 8 (1): 263–301. https://doi.org/10.1146/annurev.ea.08.050180.001403
Roedder, E., 1984. Fluid inclusions. Mineralogical Society of America, Virginia, 644 pp.
Ronacher, E., Richards, J.P. and Johnston, M.D., 2000. Evidence for fluid phase separation in high-grade ore zones at the Porgera gold deposit, Papua New Guinea. Mineralium Deposita, 35 (7): 683–688. https://doi. org/10.1007/s001260050271
 
Rusk, B.G., Reed, M.H. and Dilles, J.H., 2008. Fluid inclusion evidence for magmatic-hydrothermal fluid evolution in the porphyry copper-molybdenum deposit at Butte, Montana. Economic Geology, 103 (2): 307–334. https://doi.org/10.2113/ gsecongeo.103.2.307
Sabeva, R., Mladenova, V. and Mogessie, A., 2017. Ore petrology, hydrothermal alteration, fluid inclusions, and sulfur stable isotopes of the Milin Kamak intermediate sulfidation epithermal Au-Ag deposit in Western Srednogorie, Bulgaria. Ore Geology Reviews, 88: 400–415. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.05.013
Salehi, T., 2009. Mineralogy, geochemistry and genesis of Qomish Tappeh Zn-Pb (Ag) deposit, SW Zanjan. Unpublished M.Sc. Thesis, Tarbiat Modares, Tehran, Iran, 221 pp. (in Persian with English abstract)
Salehi, T., Ghaderi, M. and Rashidnejad-Omran, N., 2011. Mineralogy and geochemistry of rare earth elements in Qomish Tappeh Zn–Pb–Cu (Ag) deposit, southwest of Zanjan. Journal of Economic Geology, 2 (2): 235–254. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22067/ECONG.V2I2.7853
Salehi, T., Ghaderi, M. and Rashidnejad-Omran, N., 2015. Epithermal base metal-silver mineralization at Qomish Tappeh deposit, southwest of Zanjan. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 25 (97): 329–346. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22071/GSJ.2015.41519
Scott, A.M. and Watanabe, Y., 1998. Extreme boiling model for variable salinity of the Hokko low-sulfidation epithermal Au prospect, southwestern Hokkaido, Japan. Mineralium Deposita, 33 (6): 568–578. https://doi.org/10.1007/s001260050173
Shamanian, G.H., Hedenquist, J.W., Hattori, K.H. and Hassanzadeh, J., 2004. The Gandy and Abolhassani epithermal prospects in the Alborz magmatic arc, Semnan province, northern Iran. Economic Geology, 99 (4): 691–712. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.99.4.691
Shepherd, T.J., Ranbin, A.H. and Alderton, D.H.M., 1985. A practical guide to fluid inclusion studies. Blackie, Glasgow, 223 pp.
Sherlock, R.L., Tosdal, R.M., Lehrman, N.J., Graney, J.R., Losh, S., Jowett, E.C. and Kesler, S.E., 1995. Origin of the McLaughlin mine sheeted vein complex: metal zoning, fluid inclusion and isotopic evidence. Economic Geology, 90 (8): 2156–2181. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.90.8.2156
Shirkhani, M., 2007. Mineralogy, geochemistry and genesis of Ay Qalasi Pb-Zn deposit, SE Takab. Unpublished M.Sc. Thesis, Tarbiat Modares, Tehran, Iran, 143 pp. (in Persian with English abstract)
Sillitoe, R.H. and Hedenquist, J.W., 2005. Linkages between volcano-tectonic settings, ore-fluid compositions, and epithermal precious-metal deposits. In: S.F. Simmons and I. Graham (Editors), Volcanic, Geothermal, and Ore-Forming Fluids: Rulers and Witnesses of Processes within the Earth. Society of Economic Geologists, Littleton, pp. 315–343. https://doi.org/10.5382/SP.10.16
Simeone, R. and Simmons, S.F., 1999. Mineralogical and fluid inclusion studies of low sulfidation epithermal veins at Osilo (Sardinia), Italy. Mineralium Deposita, 34 (7): 705–717. https://doi.org/10.1007/s001260050229
Simmons, S.F. and Brown, K.L., 2006. Gold in magmatic hydrothermal solutions and the rapid formation of a Giant ore deposit. Science, 314 (5797), 288–291.
Simmons, S.F. and Browne, P.R.L., 2000. Hydrothermal minerals and precious metals in the Broadlands-Ohaaki geothermal system: implications for understanding low-sulfidation epithermal environments. Economic Geology, 95 (5): 971–1000. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.95.5.971
Simmons, S.F. and Christenson, B.W., 1994. Origin of calcite in a boiling geothermal system. American Journal of Science, 294 (3): 361–400. https://doi.org/10.2475/ajs.294.3.361
Simmons, S.F., White, N.C. and John, D.A., 2005. Geological characteristics of epithermal precious and base metal deposits. In: J.W. Hedenquist, J.F.H. Thompson, R.J. Goldfarb and J.P. Richards (Editors), One Hundredth Anniversary Volume. Society of Economic Geologists, Littleton, pp. 485–522.
https://doi.org/10.5382/AV100.16
Simpson, M.P., Mauk, J.L. and Simmons, S.F., 2001. Hydrothermal alteration and hydrologic evolution of the Golden Cross epithermal Au–Ag deposit, New Zealand. Economic Geology, 96 (4): 773–796. https://doi.org/ 10.2113/gsecongeo.96.4.773
Talebi, L., 2015. Petrology of igneous rocks in the Arpachay area (N Takab) with considering the mineralization. Unpublished M.Sc. Thesis, University of Zanjan, Zanjan, Iran, 122 pp. (in Persian with English abstract)
Talebi, L., Mokhtari, M.A.A., Ebrahimi, M. and Kouhestani, H., 2017. The Arpachay mineralization occurrence, north of Takab: an epithermal base metal mineralization in the Takab-Angouran-Takht-e-Soleyman metallogenic zone. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 16 (104): 281–296. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22071/GSJ.2017.50296
Taylor, R., 2009. Ore textures: Recognition and interpretation. Springer-Verlag, Berlin, 287 pp.
Thiersch, P.C., Williams-Jones, A.E. and Clark, J.R., 1997. Epithermal mineralization and ore controls of the Shasta Au–Ag deposit, Toodoggone District, British Columbia, Canada. Mineralium Deposita, 32 (1): 44–57. https://doi.org/10.1007/s001260050071
Thompson, R.N., 1982. Magmatism of the British Tertiary volcanic province. Scottish Journal of Geology, 18 (1): 49–107.  https://doi.org/10.1144/sjg18010049
Wang, L., Qin, K.Z., Song, G.Y. and Li, G.M., 2019. A review of intermediate sulfidation epithermal deposits and subclassification. Ore Geology Reviews, 107: 434–456. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.02.023
White, N.C. and Hedenquist, J.W., 1990. Epithermal environments and styles of mineralization: Variations and their causes, and guidelines for exploration. Journal of Geochemical Exploration, 36 (1–3): 445–474. https://doi.org/10.1016/0375-6742(90)90063-G
White, N.C. and Hedenquist, J.W., 1995. Epithermal gold deposits: Styles, characteristics and exploration. SEG Newsletters, 23 (1): 9–13.
Whitford, D.J., Korsch, M.J., Porritt, P.M. and Craven, S.J., 1988. Rare earth element mobility around the volcanogenic polymetallic massive sulfide deposit at Que River, Tasmania, Australia. Chemical Geology, 68 (1–2): 105–119. https://doi.org/10.1016/0009-2541(88)90090-3
Whitney, D.L. and Evans, B.W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95 (1): 185–187. https://doi.org/10.2138/am.2010.3371
Wilkinson, J.J., 2001. Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits. Lithos, 55 (1–4): 229–272. https://doi.org/10.1016/S0024-4937(00)00047-5
Yardley, B.W.D. and Bodnar, R.J., 2014. Fluids in the continental crust. Geochemical Perspectives, 3 (1): 1–2. https://doi.org/10.7185/geochempersp.3.1
Yardley, B.W.D., 2005. Metal concentrations in crustal fluids and their relationship to ore formation. Economic Geology, 100 (4): 613–632. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.100.4.613
Yilmaz, H., Oyman, T., Sonmez, F.N., Arehart, G.B. and Billor, Z., 2010. Intermediate sulfidation epithermal gold-base metal deposits in Tertiary subaerial volcanic rocks, Sahinli/Tespih Dere (Lapseki/Western Turkey). Ore Geology Reviews, 37 (3–4): 236–258. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2010.04.001
Zamanian, H., Rahmani, S. and Zareisahameih, R., 2019. Fluid inclusion and stable isotope study of the Lubin-Zardeh epithermal Cu–Au deposit in Zanjan Province, NW Iran: Implications for ore genesis. Ore Geology Reviews, 112, 103014. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103014
Zamaniana, H., Rahmani, S., Zareisahamieha, R., Pazokia, A. and Yang, X.Y., 2020. Geochemical characteristics of igneous host rocks of Lubin-Zardeh Au–Cu deposit, NW Iran. Ore Geology Reviews, 122, 103496. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103496
Zhai, D., Liu, J., Wang, J., Yao, M., Wu, S., Fu, C., Liu, Z., Wang, S., Li, Y., 2013. Fluid evolution of the Jiawula Ag–Pb–Zn deposit, Inner Mongolia: Mineralogical, fluid inclusion, and stable isotopic evidence. International Geology Review, 55 (2): 204–224. https://doi.org/10.1080/00206814.2012.692905
CAPTCHA Image