کانسار حلب، جنوب باختر زنجان: کانه زایی روی-سرب (نقره) سولفید توده ای آتشفشان زاد در ناحیه فلززایی تکاب-تخت‌سلیمان- انگوران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

کانسار روی- سرب (نقره) حلب در فاصله 125 کیلومتری جنوب­ باختر زنجان قرار‌گرفته و بخشی از ناحیه کانه ­دار تکاب-
تخت­ سلیمان- انگوران است. توالی سنگی در محدوده این کانسار متشکل از تناوب شیست­ های پلیتی، مافیک و فلسیک ­همراه با میان‌لایه‌هایی از مرمر و کوارتزیت مربوط به پرکامبرین (معادل سازند کهر) است که در حد رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت دگرگون شده ­اند. کانه ­زایی در کانسار حلب با درازای 300 متر و پهنای 3 تا 5 متر به­ صورت چینه­سان و هم ­روند با برگ‌ وارگی درون واحدهای شیست فلسیک (کوارتز شیست) رخ‌داده است. بر اساس بررسی‌های میکروسکوپی، کانه‌های فلزی در کانسار حلب شامل کانی­ های درون­ زاد اسفالریت، گالن، پیریت و کالکوپیریت، کانی­ های مرحله برون­ زاد (اسمیت­زونیت، سروزیت، کالکوسیت، کوولیت و گوتیت) و کانی­ های باطله شامل کوارتز، کلسیت، کلریت و اپیدوت هستند. مهم ­ترین بافت ­های کانسنگ شامل لامینه­ ای، دانه ­پراکنده، توده ­ای، بِرشی، جانشینی و رگه-رگچه ­ای است. دگرسانی ­ها شامل کلریتی‌شدن و سیلیسی‌شدن است. دگرسانی سریسیتی در خارج از افق کانه ­دار توسعه‌یافته و دگرسانی ­های کلریتی و سیلیسی را در‌بر‌گرفته است. مقایسه الگوی عناصر نادر خاکی در کوارتز شیست­ میزبان و نمونه ­های کانه ­دار بیانگر غنی­ شدگی این عناصر (REE = 1046.8∑) در نمونه ­های کانه ­دار است. این امر را می ­توان به شرایط احیایی محیط تشکیل کانه ­زایی مرتبط دانست. با توجه به ویژگی­ های زمین­ شناسی و کانه ­زایی، کانسار حلب را می ­توان معادل­ دگرگون و دگرشکل ­شده بخش‌های لایه ­ای و افشان کانسارهای سولفید توده ای آتشفشان ­زاد نوع بتورست در‌نظر‌گرفت.

کلیدواژه‌ها


Alavi, M. and Amidi, M., 1976. Geological map of Takab, scale 1:250,000. Geological Survey of Iran.
Asadi, H.H., Voncken, J.H.L., Kühnel, R.A. and Hale, M., 2000. Petrography, mineralogy and geochemistry of the Zarshuran Carlin-like gold deposit, northwest Iran. Mineralium Deposita, 5(7): 656–671.  https://doi.org/10.1007/s001260050269
Ayalew, D. and Yirgu, G., 2003. Crustal contribution to the genesis of Ethiopian plateau rhyolitic ignimbrites: basalt and rhyolite geochemical provinciality. Journal of the Geological Society, 160(1): 47–56. https://doi.org/10.1144/0016-764901-169
Babakhani, A.R. and Ghalamghash, J., 1996. Geological map of Takht-e-Soleyman, scale 1:100000. Geological Survey of Iran.
Barker, A.J., 1991. An introduction to metamorphic textures and microstructures. Oxford University press, London, 209 pp.
Boni, M., Gilg, H.A., Balassone, G., Schneider, J., Allen, C.R. and Moore, F., 2007. Hypogene Zn carbonate ores in the Angouran deposit, NW Iran. Mineralium Deposita, 42(8): 799–820. https://doi.org/10.1007/s00126-007-0144-4
Cas, R. and Wright. J., 2012. Volcanic successions modern and ancient: A geological approach to processes, products and successions. Chapman and Hall, London, 528 pp.
Cullers, R.L. and Graf, J.L., 1984. Rare earth elements in igneous rocks of the continental crust: Intermediate and silisic rocks-Ore petrogenesis. In:  P. Henderson (Editor), Rare earth element geochemistry. Elsevier, Amsterdam, pp. 275–316. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-42148-7.50013-7
Daliran, F., 2008. The carbonate rock-hosted epithermal gold deposit of Agdarreh, Takab geothermal field, NW Iran, hydrothermal alteration and mineralization. Mineralium Deposita, 43(4): 383–404. https://doi.org/10.1007/s00126-007-0167-x
Daliran, F., Hofstra, A.H., Walther, J. and Stüben, D., 2002. Aghdarreh and Zarshuran SRHDG deposits, Takab region, NW Iran. Annual Meeting, Geological Society of America (GSA), Denver, USA.
Daliran, F., Pride, K., Walther, W., Berner, Z.A. and Bakker, R.J., 2013. The Angouran Zn (Pb) deposit, NW Iran: Evidence for a two stage, hypogene zinc sulfide-zinc carbonate mineralization. Ore Geology Reviews, 53: 373–402. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2013.02.002
Davis, G.H. and Reynolds, S.J., 1996. Structural geology of rocks and regions. John Wiley and Sons, New York, 776 pp.
Feridooni, Z., Azimzadeh, A.M., Kouhestani, H., Moayyed, M. and Marangi, H., 2016. Study of magnetite/ hematite mineralization in Halab Fe deposit with using petrography and geochemistry of silisic inclusions. 8th Symposium of Iranian Society of Economic Geology, University of Zanjan, Zanjan, Iran. (in Persian with English abstract)
Fonoudi, M. and Hariri, A., 1999. Geological map of Takab, scale 1:100000. Geological Survey of Iran.
Franklin, J.M., Gibson, H.L., Jonasson, I.R. and Galley, A.G., 2005. Volcanogenic massive sulfide deposits. In: J.W., Hedenquist, J.F.H., Thompson, R.J., Goldfarb and J.P., Richards (Editors), Economic Geology One Hundredth Anniversary Volume, Society of Econonic Geologists Inc., Colorado, pp. 523–560. https://doi.org/10.5382/AV100.17
Gibson, H.L., Allen, R.L., Riverin, G. and Lane, T.E., 2007. The VMS model: Advances and application to exploration targeting. Fifth Decennial International Conference on Mineral Exploration, Geological Survey of Canada, Toronto, Canada.
Gibson, H.L., Morton, R.L. and Hudak, G.J., 1999. Submarine volocanic processes, deposits, and environments favorable for the location of volcanic-associated massive sulfide deposits. In: C.T. Barrie and M.D. Hannington (Editors), Volcanic-Associated Massive Sul­de Deposits: Processes and Examples in Modern and Ancient Settings, Society of Econonic Geologists Inc., Colorado, pp. 13–51. https://doi.org/10.5382/Rev.08.02
Gilg, H.A., Boni, M., Balassone, G., Allen, C.R., Banks, D. and Moore, F., 2006. Marble-hosted sulphide ores in the Angouran Zn-(Pb-Ag) deposit, NW Iran: interaction of sedimentary brines with a metamorphic core complex. Mineralium Deposita, 41(1): 1–16. https://doi.org/10.1007/s00126-005-0035-5
Goodfellow, W.d., 2007. Metallogeny of the Bathurst Mining Camp, northern New Brunswick. In: W.D., Goodfellow (Editor), Mineral deposits of Canada: A synthesis of major deposit-types, district metallogeny, the evolution of geological provinces, and exploration methods. Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication No. 5, Toronto, pp. 449–469. Retrieved June 15, 2021 from https://www.researchgate.net/profile/WayneGoodfellow/publication/266409015
Heidari, M., 2013. Geology, dating and genesis of the Touzlar, Aabshah and Qozalbolaq Au occurrences, Qorveh-Takab area. Unpublished Ph.D. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 459 pp. (in Persian with English abstract)
Heidari, M., Ghaderi, M. and Kouhestani, H., 2017. Arabshah epithermal Au mineralization within sedimentary host rock, SE Takab, NW Iran. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 27(105): 265–282. (in Persian with English abstract) http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2017.53971
Heidari, S.M., Daliran, F., Paquette, J.L. and Gasquet, D., 2015. Geology, timing, and genesis of the high sulfidation Au (-Cu) deposit of Touzlar, NW Iran. Ore Geology Reviews, 65: 460–486. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2014.05.013
Karami, F., 2018. Geology, geochemistry and genesis of Halab Zn–Pb (Ag) deposit (SW Zanjan). Unpublished M.Sc. Thesis, University of Zanjan, Zanjan, Iran, 122 pp. (in Persian with English abstract)
Karami, M., Ebrahmi, M. and Kouhestani, H., 2016. Loulak-Abad iron occurrence, northwest of Zanjan: Metamotphosed and deformed volcano-sedimentary type of mineralization in Central Iran. Journal of Economic Geology, 8(1): 93–115. (in Persian with extended English abstract) https://doi.org/10.22067/ECONG.V8I1.35442
Karbasi, A., 2015. Halab Pb–Zn exploration report. Ministry of Industry, Mine and Trade, Zanjan Province, Zanjan, Iran, 154 pp. (in Persian)
Lotfi, M. and Karimi, M., 2004. Mineralogy and Ore genesis of Bayche- Bagh Five Element (Ag–Ni–Co–As–Bi) Vein Deposit (NW Zanjan, Iran). Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 12(53): 40–55. (in Persian with English abstract)
Lottermoser, B.G., 1992. Rare earth elements and hydrothermal ore formation processes. Ore Geology Reviews, 7(1): 25–41. https://doi.org/10.1016/0169-1368(92)90017-F
Maanijou, M. and Salemi, R., 2014. Mineralogy, chemistry of magnetite and genesis of Korkora-1 iron deposit, east of Takab, NW Iran. Journal of Economic Geology, 6(2): 355–374. (in Persian with extended English abstract) https://doi.org/10.22067/ECONG.V6I2.22650
Mehrabi, B., Yardley, B.W.D. and Cam, J.R., 1999. Sediment-hosted disseminated gold mineralization at Zarshuran, NW Iran. Mineralium Deposita, 34(7): 673–696. https://doi.org/10.1007/s001260050227
Middlemost, E.A.K., 1987. Magmas and magmatic rocks: An interoductin to igneous petrology. Longman, London, 266 pp.
Mohajjel, M., 1997. Structure and tectonic evolution of Paleozoic-Mesozoic rocks, Sanandaj-Sirjan zone, Western Iran. Unpublished Ph.D. Thesis, University of Wollongong, Wollongong, Australia, 230 pp.
Mohammadi, Z., Ebrahimi, M. and Kouhestani, H., 2014. The Goorgoor Fe occurrence, NE of Takab: A metamorphosed volcano-sedimentary mineralization in the Sanandaj–Sirjan zone. Advanced Applied Geological Journal, 4(13): 20–32. (in Persian with English abstract) Retrieved June 15, 2021 from https://aag.scu.ac.ir/article_10913.html
Mohammadi Niaei, R., Daliran, F., Nezafati, N., Ghorbani, M., Sheikh Zakariaei, J. and Kouhestani, H., 2015. The Ay Qalasi deposit: An epithermal Pb‒Zn (Ag) mineralization in the Urumieh‒Dokhtar Volcanic Belt of northwestern Iran. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen (Journal of Mineralogy and Geochemistry), 192(3): 263–274. https://doi.org/10.1127/njma/2015/0284
Naderi, A., Nabatian, Gh., Honarmand, M. and Kouhestani, H., 2020. Geology and genesis of Halab Mn deposit, SW Zanjan. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 29(115): 207–218. (in Persian with English abstract) http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2018.89091.1150
Nafisi, R., 2018. Geology, geochemistry and genesis of Halab Au mineralization, southwest of Zanjan. Unpublished M.Sc. Thesis, University of Zanjan, Zanjan, Iran, 152 pp. (in Persian with English abstract)
Nafisi, R., Kouhestani, H., Mokhtari, M.A.A., Sadeghi, M., 2019. Geochemistry and tectonomagmatic setting of protolite rocks of meta-volcanics in the Halab metamorphic complex (SW Dandy, Zanjan Province). Journal of Economic Geology, 11(2): 211–235. (in Persian with extended English abstract) https://doi.org/10.22067/ECONG.V11I2.68167
Najafzadeh, M., Ebrahimi, M., Mokhtari, M.A.A. and Kouhestani, H., 2017. The Arabshah occurrence: An epithermal Au–As–Sb Carlin type mineralization in the Takab–Angouran–Takht-e-Soleyman metallogenic zone, western Azerbaijan. Advanced Applied Geological Journal, 6(22): 61–76. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22055/AAG.2016.12709
Nakamura, N., 1974. Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary Chondrites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 38(5): 755–773. https://doi.org/10.1016/0016-7037(74)90149-5
Nouri, F., Mokhtari, M.A.A., Izadyar, J. and Kouhestani, H., 2017. Geological and mineralogical characteristics of Alamkandi Fe deposit, west of Zanjan. 35th National Congress on Geosciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran. (in Persian with English abstract)
Passchier, C.W. and Simpson, C., 1986. Porphyroclast systems as kinematic indicators. Journal of Structural Geology, 8(8): 831–844. https://doi.org/10.1016/0191-8141(86)90029-5
Passchier, C.W. and Trouw, R.A.J., 1997. Micro-tectonics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 289 pp.
Peccerillo, A., Barberio, M.R., Yirgu, G., Ayalew, D., Barbieri, M. and Wu, T.W., 2003. Relationships between mafic and peralkaline silisic magmatism in continental rift settings: a petrological, geochemical and isotopic study of the Gedesma Volcano, Central Ethiopian Rift. Journal of Petrology, 44 (11): 2003–2032. https://doi.org/10.1093/PETROLOGY/EGG068
Platt, J.P., 1984. Secondary cleavages in ductile shear zones. Journal of Structural Geology, 6(6): 439–442.  https://doi.org/10.1016/0191-8141(84)90045-2
Pourmohamad, F., Kouhestani, H., Azimzadeh, A.M., Nabatian, Gh. and Mokhtari, M.A.A., 2019. Mianaj iron occurrence, southwest of Zanjan: Metamorphosed and deformed volcano-sedimentary type of mineralization in Sanandaj–Sirjan zone. Scientific Quarterly Journal, Geosciences. 28(111): 161–174. (in Persian with English abstract). http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2017.84283.1099
Qazvinizadeh, A.M., 2005. Genesis of Alamkandi Pb–Zn deposit, Zanjan Province. Unpublished MSc. Thesis, University of Kharazmi, Tehran, Iran, 150 pp. (in Persian with English abstract)
Rahmati, N., Mokhtari, M.A.A., Ebrahimi, M. and Nabatian, Gh., 2017. Geology, mineralogy, structure and texture of Agh-Otagh base-precious metal mineralization, North Takab. Petrology, 8(30): 157–180. (in Persian with English abstract) http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2017.81969
Roy, S. and Venkatesh, A.S. 2009. Mineralogy and geochemistry of banded iron formation and iron ores from eastern India with implications on their genesis. Science, 118(6): 619–641. https://doi.org/10.1007/s12040-009-0056-z
Saki, A., 2010.  Proto-Tethyan remnants in northwest Iran: Geochemistry of the gneisses and metapelitic rocks.  Gondwana Research, 17(4): 704–714. https://doi.org/10.1016/j.gr.2009.08.008
Shinjo, R. and Kato, Y., 2000. Geochemical constraints on the origin of bimodal magmatism in the Okinawa Trough, an incipient back arc basin. Lithos, 54 (3-4): 117–137. https://doi.org/10.1016/S0024-4937(00)00034-7
Slack, J.F., Offieltd, T.W., Woodruff, L.G. and Shanks, W.C., 2001. Geology and geochemistry of Besshi-type massive sulfide deposits of the Vermont copper belt. In: J.F. Slack, J.M. Hammarstrom and R.R. Seal (Editors), Part I. Proterozoic Iron and Zinc Deposits of the Adirondack Mountains of New York and the New Jersey Highlands Part II. Environmental Geochemistry and Mining History of Massive Sulfide Deposits in the Vermont Copper Belt, Society of Econonic Geologists Inc., Colorado, pp. 193–211. https://doi.org/10.5382/GB.35
Stix, J., Kennedy, B., Hannington, M., Gibson, H., Fiske, R., Mueller, W. and Franklin, J.M., 2003. Caldera-forming processes and the origin of subrmarine volcanogenic massive sulfide deposits. Geology, 31(4): 375–378. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2003)031<0375:CFPATO>2.0.CO;2
Stöcklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran: A review. American Association of Petroleum Geologists, 52(7): 1229–1258. https://doi.org/10.1306/5D25C4A5-16C1-11D7-8645000102C1865D
Talebi, L., Mokhtari, M.A.A., Ebrahimi, M. and Kouhestani, H., 2017. The Arpachay mineralization occurrence, north of Takab: An epithermal base metal mineralization in the Takab–Angouran–Takht-e-Soleyman metallogenic zone. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 16(104): 281–296. (in Persian with English abstract) http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2017.50296
Tofighi, F., 2017. Geology and petrology of metamorphic host rocks of Halab Fe mineralization (SW Dandi, Zanjan) with considering geochemistry and genesis of mineralization. Unpublished M.Sc. Thesis, University of Zanjan, Zanjan, Iran, 159 pp. (in Persian with English abstract)
Tofighi, F., Mokhtari, M.A.A., Izadyar, J. and Kouhestani, H., 2016. Geological and mineralogical characteristics of Halab iron occurrence, SW Dandy. 8th Symposium of Iranian Society of Economic Geology, University of Zanjan, Zanjan, Iran. (in Persian with English abstract)
Tofighi, F., Mokhtari, M.A.A., Izadyar, J. and Kouhestani, H., 2019. Geology and genesis of Halab 2 Fe occurrence in Takab–Takht-e-Soleiman–Anguoran metallogenic zone. Advanced Applied Geological Journal. 8(27): 44–59. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22055/AAG.2018.22926.1747
Whitney, D.L. and Evans, B.W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1): 185–187. https://doi.org/10.2138/am.2010.3371
Worku, H., 1996. Structural control and metamorphic setting of the shear zone-related Au vein mineralization of the Adola Belt (southern Ethiopia) and its tectono-genetic development. Journal of African Earth Sciences, 23(3): pp. 383–409. https://doi.org/10.1016/S0899-5362(97)00009-2
CAPTCHA Image