کانی‌‌ شناسی، ژئوشیمی و ژنز‌‌ کانه‌ زایی منگنز همراه با رادیولاریت‌ های نورآباد دلفان (شمال‌ غرب لرستان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

محدوده مورد بررسی در شمال‌غرب استان لرستان و بخشی از نوار افیولیتی بروجرد-‌کرمانشاه در زون زاگرس رورانده به سن ژوراسیک بالایی-‌کرتاسه زیرین واقع‌شده است. نهشته‌های منگنز در منطقه نورآباد دلفان به‌صورت عدسی‌های نامنظم و کوچک و میان‌‌‌لایه ­ای با چرت‌‌های رادیولاریتی تشکیل‌شده که با توالی‌‌های آهکی متوسط تا ضخیم‌لایه، دسته‌های رادیولاریتی، مادستون و لایه‌هایی از شیل و آهک‌‌های پلاژیک پوشیده‌شده است. کانه‌زایی منگنز اغلب به‌صورت سین­ ژنتیک (همزاد) همراه با رگه‌های ژاسپروئیدی و سیلیسی‌شده مشاهده شده است و در مرحله بعدی به‌صورت اپی­ ژنتیک (استوک­‌ورک و رگه و رگچه) همراه با واحدهای کربناته و کانسنگ سین‌ژنتیک، در واحدهای چرت رادیولاریتی رخ‌داده است. بررسی‌های ژئوشیمی نشان‌داد که نسبت عناصر Mn/Fe در کانسار از 65/4 تا 59/38 گرم در تن (با میانگین 29/8 گرم در تن) و نسبت Al/Ti از 35/0 تا 5/2 گرم در تن (با میانگین 24/7 گرم در تن) متغیر است. نسبت Co/Zn، مقادیر پایین  Cu(با مقدار میانگین 122 گرم در تن) و Ni (با مقدار متوسط میانگین 112 گرم در تن) و همچنین غنی‌شدگی عناصر تقریباً متحرک مثل Sr, As Zn, Ba, Fe, Mn, Si بیانگر شباهت کانی­ سازی با کانسارهای هیدروترمال-‌هیدروژنی زیردریایی در بستر حوضه اقیانوسی است. بررسی‌های کانی­ شناسی (میکروسکوپی، پراش ­سنجی پرتو ایکس و الکترون مایکروپروب) نشان می‌دهد که پیرولوزیت مهم‌ترین کانی منگنز منطقه را تشکیل‌داده که این کانی با محتوای بالای تیتان، مشابه با ذخایر منگنز موجود در توالی افیولیتی است. با توجه به شواهد موجود نهشته­ شدن کانسار منگنز در منطقه نورآباد دلفان را می‌توان در اثر جانشینی‌‌های اولیه منگنز در سنگ‌ میزبان تحت‌‌تأثیر فرایندهای هیدروترمال-‌هیدروژنی اولیه و کانی­ سازی ثانویه ناشی از تحرکات زمین‌ساختی گسل‌های عمده در منطقه دانست.

کلیدواژه‌ها


Ahmadi, A.A., 2006. Mineralogy, geochemistry, facies analysis and genesis of the Fe- Mn ore deposits in south east of Torbat Heydarieh. M.Sc. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 187 pp. (in Persian with English abstract)
Alavi, M., 1994. Tectonic of the Zagros orogenic belt of Iran, new data and interpretations. Tectonophysics, 229(3–4): 211–238.
Allahyari, K., Saccan, E., Pourmoafi, M., Beccaluva, L. and Masoudi, F., 2010. Petrology of mantle peridotites and intrusive mafic rocks from the Kermanshah Ophiolitic Complex (Zagros Belt, Iran): implications for the geodynamic evolution of the Neo-Tethyan oceanic branch between Arabia and Iran. Ofioliti, 35(2): 71–90.
Amiri, A., 1995. Geology, mineralogy and controlling factors of formation and concentration of ore matter in Robat Karim manganese deposit, SW Tehran-Iran. M.Sc. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 200 pp. (in Persian with English abstract)
Bolton, B.R., Frakes, L.A. and Cook, J.N., 1988. Petrography and origin of inversely graded manganese pisolite from Groot Eylandat, Australia. Ore Geology Reviews, 4(1): 47–69.
Bonatti, E.E., Kraemer, T. and Ryde, H., 1972. Classification and genesis of submarine ironman ganese deposits. In: D.R, Horn (Editor), Ferromanganese Deposits of the Ocean Floor. National science. found, Washington, D.C, pp. 149–165.
Bonyadi, Z. and Moore, F., 2006. Geochemistry and genesis of Narigan ferromanganese deposit, Bafgh, Yazd province. Scientific Quarterly Journal, Geoscinces, 15(57): 54–63. (in Persian with English abstract)
Crerar, D.A., Namson, J., Chyi, M.S., Williams, L. and Feigenson, M.D., 1982. Manganiferous cherts of the Franciscan Assemblage: I. General geology, ancient and modern analoques and implications for hydrothermal convection at oceanic spreading centers. Economic Geology, 77(3): 519–540.
Danielson, A., Möller, P. and Dulski, P., 1992. The Europium anomalies in banded iron formations and the thermal history of the oceanic crust. Chemical Geology, 97(1–2): 89–100.
Doulatkhah, R., Rastad, E. and Emami, M.H., 2005. Garab stratiform manganese deposit in the Oligo Miocene volcano-sedimentary sequence, northeast of Taleghan (Central Alborz). Scientific Quarterly Journal, Geoscinces, 14(56): 40–51. (in Persian with English abstract)
Emamalipour, A., 2010. Mineralogy and genesis of Mn-Fe mineralization in the ophiolite, Chaldoran, NW Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 18(1): 3–14. (in Persian with English abstract)
Frakes, L. and Bolton, B., 1992. Effects of ocean chemistry, sea level, and climate on the formation of primary sedimentary manganese ore deposits. Economic Geology, 87(5): 1207–1217.
Hein, J.R., Koschinsky, A., Halbach, P., Manheim, F.T., Bau, M., Kang, J.K. and Lubick, N., 1997a. Iron and manganese oxide mineralization in the Pacific. In: K. Nicholson., J.R. Hein., B. Bühn. and S. Dasgupta (Editors), Manganese Mineralization: Geochemistry and Mineralogy of Terrestrial and Marine Deposits. Special Publication No. 119, Geological Society of London, pp. 123–138.
Hein, J.R., Koschinsky, A., Halbach, P., Manheim, F.T., Bau, M., Kang, J.K. and Lubick, N., 1997b. Iron and manganese oxide mineralization in the Pacific. Geological Society Special Publication London, 119(1): 123–138.
Hongo, Y. and Nozaki, Y., 2001. Rare earth element geochemistry of hydrothermal deposits and Calyptogena shell from the Iheya Ridge vent field, Okinawa Trough. Geochemical Journal, 35(5): 347–354.
Hosseini, S.R. and Mousivand, F., 2016. Major, trace and rare earth elements (REE) geochemical studies and origin of Sardar manganese deposit in the Foroumad area, East of Shahrood. 34th Symposium on Iranian Geosciences, University of Tehran, Iran. (in Persian with English abstract)
Jach, R. and Dudek, T., 2005. Origin of a Toarcian manganese carbonate/silicate deposit from the Kriˇzna unit, Tatra Mountains, Poland. Chemical Geology, 224(1–3): 136–152.
Karakus, A., Yavuz, B. and Koc, S., 2010. Mineralogy and major trace element geochemistry of the haymana manganese mineralizations, Ankara, Turkey. Geochemistry International, 48(10): 1014–1027.
Kiani, M., 2011, Geology and petrology of Aleshtar-Kermanshah ophiolitic complex, M.Sc. Thesis, Islamic Lorestan university, Khorramabad, Iran, 195 pp.
Kuleshov, V.N., 2011. Manganese deposits: communication 2. Major epochs and phases of manganese accumulation in the earth’s history. Lithology and Mineral Resources, 46(6): 546–565.
Maanijou, M., Nasiri1, A., Aliani1, A., Mostaghimi1, M., Gholipoor, M. and Maghsoodi, A.B., 2015. The study of major, trace and rare earth elements geochemistry in Shahrestanak Mn deposit, south of Qom: Implications for genesis. Journal of Economic Geology, 7(1): 1–21. (in Persian with English abstract)
Maghfouri, S., 2012. Geology, Mineralogy, Geochemistry and Genesis of Cu Mineralization within Late Cretaceous Volcano-Sedimentary Sequence in Southwest of Sabzevar, with emphasis on the Nodeh Deposit. M.Sc. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 312 pp. (in Persian with English abstract)
Maghfouri, S., Rastad, A. and Mousivand, F., 2015. Stratigraphic position, origin and characteristics of manganese mineralization horizons in the Late Cretaceous volcano-sedimentary sequence, south-southwest of Sabzevar. Journal of Economic Geology, 6(2): 201–216. (in Persian with English abstract)
Maghfouri, S., Rastad, E., Mousivand, F., Choulet, F. and Ye, L., 2017. Geological and geochemical constraints on the Cheshmeh-Frezi volcanogenic stratiform manganese deposit, southwest Sabzevar basin, Iran. Ore Geology Reviews, 89(5): 96–113.
Maghfouri, S., Rastad, A., Mousivand, F., Lin, Y. and Zaw, Kh., 2016. Geology, ore facies and sulfur isotopes geochemistry of the Nudeh Besshi-type volcanogenic massive sulfide deposit, southwest Sabzevar basin, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 125(8): 1–21.
Masoudi, M., 2008. Geology, mineralogy, geochemistry and genesis of Benesbourd Mn deposit in the southwest Sabzevar. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Tehran, Iran, 100 pp. (in Persian with English abstract).
Matsuoka, A., Yamakita, S., Sakakibara, M. and Hisada, K., 1998. Unit division for the Chichibu Composite Belt from a view point of accretionary tectonics and geology of western Shikoku, Japan. The Journal of Geological Society of Japan, 104(9): 634–653. (in Japanese with English abstract)
Maynard, J., 2010. The chemistry of manganese ores through time: a signal of increasing diversity of earth-surface environments. Economic Geology, 105(3): 535–552.
Mazhari, N., Malekzadeh Shafaroudi, A. and Ghaderi, M., 2015. Geology, mineralogy and geochemistry ofFerezneh ferromanganese anomaly, east of Sangan mines complex, NE Iran. Journal of Economic Geology, 7(1): 23–37. (in Persian with English abstract)
McLennan, S.M., 1989. Rare earth elements in sedimentary rocks: influence of provenance and sedimentary processes. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 21(1): 169–200.
Minoura, K., Nakaya, S. and Takemura, A., 1991. Origin of manganese carbonates in Jurassic red shale, central Japan. Sedimentology, 38(1): 137–152.
Moghaddasi, S.J., Ebrahimi, M. and Mohammadi, F., 2019. Minzeralogy, geochemistry and genesis of the Gozaldarreh iron skarn deposit, southeast Zanjan. Journal of Economic Geology. 11(1): 33–55. (in Persian with English abstract)
Mohajjel, M., Fergosson, C.L. and Sahandi, M.R., 2003. Cretaceous–Tertiary convergence and continental collision Sanandaj– Sirjan Zone, western Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 21(4): 397–412.
Nasrollahi, S., Mousivand, F. and Ghasemi, H., 2012. Nudeh Mn deposit in the upper Cretaceous volcano- sedimentary sequence, Sabzevar sub-zone. 31th Symposiums on Geosciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran. (in Persian with English abstract)
Nazari, H. and Shahidi, A.R, 1997. Geological map of Harsien at 1/100000 scale, Geological Survey of Iran, Sheet number: 5558.
Nicholson, K., 1992a. Genetic types of manganese oxide deposits in Scotland: Indicators of Paleo-Ocean-spreading rate and a Devonian geochemical mobility boundary. Economic Geology, 87(5): 1301–1309.
Nicholson, K., 1992b. Contrasting mineralogical–geochemical signatures of manganese oxides; Guides to metallo genesis. Economic Geology, 87(5): 1253–1264.
Oksuz, N., 2011. Geochemical characteristics of the Eymir (Sorgun -Yozgat) manganese deposit, Turkey. Journal of Rare Earths, 29(3): 287–295.
Pedersen, T.F. and Price, N.B., 1982. The geochemistry of manganese carbonate in Panama Basin sediments. Geochimica et Cosmochimica Acta, 46(1): 59–68.
Polgari, M., Hein, J.R., Vigh, T., Szabo- Drubina, M., Forizs, I., Biro, L., Müller, A. and Toth, A.L., 2012. Microbial processes and the origin of the Úrkút manganese deposit, Hungary. Ore Geology Reviews, 47(1): 87–109.
Rahmatian, M., Lotfi, M. and Ghaderi, M., 2019. Geochemistry of the Joun Abad manganese deposit, north Khash, Sistan and Baluchestan province. Journal of Economic Geology. 11(1): 81–103. (in Persian with English abstract)
Rajabi, A., Canet, C., Rastad, E. and Alfonsa, P., 2015. Basin evolution and stratigraphic correlation of sedimentary-exhalative Zn–Pb deposits of the Early Cambrian Zarinan-Chahmir Basin, Central Iran. Ore Geology Reviews, 64: 328–353.
Roy, S., 1992. Environments and processes of manganese deposition. Economic Geology, 87(5): 1218–1236.
Roy, S., 1997. Genetic diversity of manganese deposition in the terrestrial geological record. In: K. Nicholson., J.R. Hein., B. Bühn. and S. Dasgupta (Editors), Manganese Mineralization: Geochemistry and Mineralogy of Terrestrial and Marine Deposits. Special Publication No. 119, Geological Society of London, pp. 5–29.
Ruhlin, D.E. and Owen, R.M., 1986. The rare earth element geochemistry of hydrothermal sediments from the East Pacific Risei Examination of a seawater scavenging mechanism. Geochimica et Cosmochimica Acta, 50(1): 393–400.
Sabatino, N., Neri, R., Bellanca, A., Jenkyns, H.C., Masetti, D. and Scopelliti, G., 2011. Petrography and high-resolution geochemical records of Lower Jurassic manganese-rich deposits from Monte Mangart, Julian Alps. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 299(1–2): 97–109.
Saccani, E., Allahyari, K., Beccaluva, L. and Bianchini, G., 2013. Geochemistry and petrology of the Kermanshah ophiolites (Iran): Implication for the interaction between passive rifting, oceanic accretion, and OIB-type components in the Southern Neo-Tethys Ocean. Gondwana Research, 24(1): 392–411.
Shah, M.T. and Khan, A., 1999. Geochemistry and origin of Mn-deposits in the Waziristan ophiolite complex, North Waziristan, Pakistan. Minerlium Deposita, 34(7): 697–704.
Shah, M.T. and Moon, C.J., 2007. Manganese and ferromanganese oresfrom different tectonic settings in the NW Himalayas, Pakistan. Journal of Asian Earth Sciences, 29(2–3): 455–465.
Stumm, W. and Morgan, J.J., 1970. Aquatic Chemistry. John Wiley and Sons, NewYork, 583 pp.
Sugisaki, R., 1984. Relation between chemical composition and sedimentation rate of Pacific Ocean-floor sediments deposited since the Middle Cretaceous: Basic evidence for chemical constraints of depositional environments of ancient sediments. The Journal of Geology, 92(3): 235–259.
Sugisaki, R., Sugitani, K. and Adachi, M., 1991. Manganese carbonate bands as anindicator of hemipelagic sedimentary environments. The Journal of Geology, 99(1): 23–40.
Taghizadeh, S., Mousivand, F. and Ghasemi, H., 2012. Zakeri Mn deposit, example of exhalative mineralization in the southwest Sabzevar. 31th Symposium on Geosciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran. (in Persian with English abstract)
Toth, J.R., 1980. Deposition of submarine crusts rich in manganese and iron. Geological Society of American Bulletin, 91(1): 44–54.
Whitney, D.L. and Evans, B.V., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1): 185–187.
Zarasvandi, A., Lentz, D., Rezaei, M. and Pourkaseb, H., 2013. Genesis of the Nasirabad manganese occurrence, Fars province, Iran: Geochemical evidences. Chemie der Erde – Geochemistry, 73(4): 495–508.
Zhang, F.F., Yan, B., Guo, Y.L., Zhu, X.K., Zhou, Q. and Yang, D.Z., 2013a. Precipitation form ofmanganese ore deposit in Gucheng, Hubei Province, and its paleo environment implation. Acta Geologica Sinica, 87(02): 245–258. (in Chinese with English abstract)
Zhang, F.F., Zhu, X.K., Gao, Z.F., Cheng, L., Peng, Q.Y. and Yang, D.Z., 2013b. Implication of theprecipitation mode of manganese and ultra-high δ34S values of pyrite in Mncarbonate of Xixibao Mn ore deposit in northeastern Guizhou Province. Geological Review, 59(2): 274–286. (in Chinese with English abstract)
CAPTCHA Image