کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

کانسار سرب و روی اورتاسو، در شمال­‌غرب زنجان و در پهنه­ ایران مرکزی قرار‌گرفته است. در این منطقه سازندهای کهر، شمشک، قرمز زیرین، قم و قرمز بالایی گسترش‌ دارند. سازند قرمز بالایی که میزبان کانه‌­زایی در این منطقه به­‌شمار می‌­رود، شامل تناوبی از مارن، سیلت‌سنگ، ماسه­‌سنگ­‌های قرمز و خاکستری‌ رنگ و کنگلومراست. کانه‌زایی چینه‌­سان سرب و روی درون ماسه‌­سنگ­‌های لیت­‌آرنایتی (اغلب چرت­آرنایت) خاکستری‌ رنگ دارای مواد آلی، رخ‌داده است. در کانسار اورتاسو دو افق کانه‌­زایی قابل‌شناسایی است که هر‌یک از آنها  از دو پهنه­ سرخ اکسیدان و شسته‌شده و یک زیرپهنه­ کانه‌­زایی تشکیل‌شده است. کانه­‌های اصلی تشکیل‌دهنده کانه­‌زایی شامل گالن، اسفالریت، پیریت و کالکوپیریت هستند که کانی­‌های ثانویه از جمله اکسیدهای آهن، کالکوسیت، کوولیت و سروزیت طی فرایندهای برون‌­زاد و هوازدگی جانشین آنها شده‌­اند. بافت­‌های غالب در این کانسار شامل بافت­‌های شبه­ لامینه­‌ای، دانه­‌پراکنده، پیریت فرامبوئیدال و سیمان بین­‌بلوری هستند. بررسی‌های زمین­‌شیمیایی انجام‌شده بر روی نمونه‌­های ماسه‌­سنگی، نشان­‌دهنده­ آن است که ماسه‌سنگ­‌های این منطقه در محیط­‌های حاشیه فعال قاره­‌ای ته‌­نشست کرده‌­اند. این ماسه‌­سنگ­‌ها از سنگ­‌های ماگمایی با ترکیب فلسیک منشأ گرفته و در محیطی دارای شرایط آب و هوایی خشک ته‌­نشست کرده­‌اند. بررسی‌های انجام‌­شده از جمله سنگ‌­شناسی، چینه­‌شناسی، کانی­‌شناسی، ساخت و بافت و عوامل کنترل­‌کننده کانه‌­زایی (وجود آثار و بقایای گیاهی، وجود گنبدهای نمکی، نفوذپذیری مناسب سنگ ­میزبان، گسل­‌ها و شکستگی­‌ها)، بیانگر آن است که کانسار اورتاسو شباهت زیادی با بخش دیستال کانسارهای مس رسوبی نوع Redbed دارد.

کلیدواژه‌ها


Amini, A., 2001. Red colouring of the upper red formation in central part of its basin, central zone, Iran. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 12(2): 145–156.
Ballato, P., Cifelli, F., Heidarzadeh, G., Ghassemi, M.R., Wickert, A., Hassanzadeh, J., Dupont-Nivet, G., Balling, P., Sudo, M., Zeilinger, G., Schmitt, A., Mattei, M. and Strecker, M., 2016. Tectono-sedimentary evolution of the northern Iranian Plateau: insights from middle–late Miocene foreland basin deposits. Basin Research, 29(12):417–446.
Bhatia, M.R., 1983. Plate tectonics and geochemical composition of sandstone. The Journal of Geology, 91(6): 611–627.
Bhatia, M.R., 1985. Plate tectonics and geochemical composition of sandstone, a reply. The Journal of Geology, 93(1): 85–87.
Bigdeli, Z., Ebarhimi, M, Nabatian, Gh. and Mokhtari, M.A.A., 2013. Mineralogy, structure and textures mineral in sedimentary copper ore deposition of Chehr-Abad, Northwest of Zanjan. 21th Congress of Crystallography and Mineralography of Iran, Zahedan University, Zahedan, Iran. (in Persian with English abstract)
Blatt, H., Middleton, G. and Murray, R., 1980. Origin of sedimentary rocks. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 782 pp.
Brown, A.C., 1997. World-class sediment-hosted stratiform copper deposits: characteristics, genetic concepts and metallotects. Australian Journal of Earth Sciences, 44(3):317–328.
Brown, A.C., 1984. Alternative sources of metals for stratiform copper deposits. Precambrian Research, 25(1–3): 61–74.
Brown, A.C., 2003. Redbeds: Source of metals for sediment-hosted stratiform copper, sandstone copper, sandstone lead, sandstone uranium vanadium deposits. In: D.R. Lentz (Editor), Geochemistry of sediments and sedimentary rocks: evolutionary considerations to mineral deposit forming environments. Geological Association of Canada, GeoText, Canada, pp. 121–133.
Cox, D.P., 1986. Descriptive model of sediment-hosted Cu. In: D.P. Cox and D.A. Singer (Editors), Mineral deposit models. U.S. Geological Survey Bulletin. Canada, Pp. 101–104.
Cox, D.P., Lindsey D.A, Singer D.A. and Diggles, M.F., 2007. Sediment-hosted copper deposits of the world: deposit models and database. U.S. Geological Survey, Canada, Open-file report 03-107, 50 pp.
Cox, D.P., Lindsey, D.A., Singer, D.A., Moring, B.C. and Diggles, M.F., 2003. Sediment-hosted copper deposits of the world-deposit models and database. U.S. Geological Survey, Canada, open-file report 03-107, 53 pp.
Das, B.K., AL-Mikhlafi, A.S. and Kaur, P., 2006. Geochemistry of Mansar Lake sediments, Jammu, India: Implication for source-area weathering, provenance, and tectonic setting. Journal of Asian Earth Sciences, 26(6): 649–668.
Durieux, C.G. and Brown, A.C., 2007. Geological context, mineralization, and timing of the Juramento sediment-hosted stratiform copper-silver deposit, Salta district, northwestern Argentina. Mineralium Deposita, 42(8): 879–899.
Ebrahimi, M., Kouhestani, H. and Shahidi, E., 2015. Investigation of type and origin of iron in the Mesgar occurrence, south of Zanjan, using by petrology, mineralogy and geochemistry data. Journal of Economic Geology, 7(1): 111–127. (in Persian with English abstract)
Ebrahimi, M. and Mousavi Motlagh, S.H., 2012. Study of sedimentary Copper deposition in Halab region, Southwest of Zanjan. 4th Congress of Economic Geology of Iran, Birjand University, Birjand, Iran. (in Persian with English abstract)
Etemad-Saeed, N., Hosseini-Barzi, M. and Armstrong-Altrin, J.S., 2011. Petrography and geochemistry of clastic sedimentary rocks as evidences for provenance of the Lower Cambrian Lalun Formation, Posht-e-badam block, Central Iran. Journal of African Earth Sciences, 61(2): 142‌–159.
Flint, S.S., 1989. Sediment-hosted stratabound copper deposits of the Central Andes. In: R.W. Boyle, A.C. Brown, C.W. Jefferson, E.C., Jowett and R.V. Kirkham (Editors), Sediment-hosted stratiform copper deposits. Geological Association of Canada, Special Paper, Canada. pp. 371–400.
Folk, R.L., 1980. Petrology of sedimentary Rocks. Austin, Texas, Hemphill, 159 pp.
Garlick, W.S., 1989. Mineralization controls and source of metal in the Lufillian Fold belt, Shaba (Zaire), Zambia and Angola- A discussion. Economic Geology, 84(4): 966–968.
Ghasemlou, A., Kouhestani, H., Mokhtari, M.A.A. and Zohdi, A., 2016. Geological characteristic and mineralization of Hamzelou copper ore deposit, Northwest of Zanjan. 35th Symposium of Geosciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran. (in Persian with English abstract)
Ghasemlou, A., Kouhestani, H., Mokhtari, M.A.A. and Zohdi, A., 2017. Stratigraphy and petrographical composition of the Upper Red Formation sandstone in Hamzelou Cu deposit, Northwest of Zanjan. 3th Congress Sedimentology of Iran, Tehran, Iran. (in Persian with English abstract)
Guest, B., Horton, B.K., Axen, G.I., Hassanzadeh, J. and McIntosh, W.C., 2007. Middle to late Cenozoic basin evolution in the western Alborz Mountains: Implications for the onset of collisional deformation in northern Iran. Tectonics, 25(6): 1–26.
Guilbert, J. and Park, Ch., 1997. The Geology of Ore deposits, W.H. Freeman and Company Publication, New York, 985 pp.
Haghighi, A., 2017. Geology, mineralogy, geochemistry and genesis of Ortasou Pb-Zn deposit, NW Zanjan. M.Sc. thesis, University of Zanjan, Zanjan, Iran. 142 pp. (in Persian with English abstract)
Haghighi, A., Nabatian, Gh., Kouhestani, H., Azimzadeh, A.M. and Zohdi, A., 2016a. Geochemistry of the main oxides hosted Ortasu Pb-Zn deposite, Northwest Zanjan. 8th Congress of Economic Geology of Iran, University of Zanjan, Zanjan, Iran. (in Persian with English abstract)
Haghighi, A., Nabatian, Gh., Kouhestani, H., Azimzadeh, A.M. and Zohdi, A., 2016b. Mineralization, structure and texture and mineralogy of Ortasu Pb- Zn deposite, northwest of Zanjan. 8th Congress of Economic Geology of Iran, University of Zanjan, Zanjan, Iran. (in Persian with English abstract)
Hayashi, K., Fujisawa, H., Holland, H. and Ohmoto, H., 1997. Geochemistry of 1.9 Ga sedimentary rocks from northeastern Labrador, Canada. Geochimica et Cosmochimica Acta, 61(19): 4115–4137.
Hayes, T.S., Cox, D.P., Piatak, N.M. and Seal, R.R., 2015. Sediment-hosted stratabound copper deposit model. U.S. Geological Survey, Canada, Scientific Investigations Report 2010-5070-M, 147 pp. http://dx.doi.org/10.3133/sir20105070M.
Herron, M., 1988. Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. Journal of Sedimentary Petrology, 58(5): 820–829.
Hitzman, M., Kirkham, R., Broughton, D., Thorson, J. and Selley, D., 2005. The sediment-hosted stratiform copper ore system. In: J.W. Hedenquist, J.F.H. Thompson, R.J. Goldfarb and J.P. Richards (Editors), One Hundredth Anniversary volume of Economic Geology. Society of Economic Geologists, Colorado, pp. 609–612.
Jamalipour, S., 2015. Mineralogy and geochemistary of host rock and Pb ore in the Chaerlanghoosh deposit. M.Sc. Thesis, University of Zanjan, Zanjan, Iran. 125 pp. (in Persian with extended English abstract)
Jowett, E.C., 1989. Effects of continental rifting on location and genesis of stratiform copper–silver deposits. In: R.W. Boyle, A.C. Brown, C.W. Jefferson, E.C. Jowett and R.V. Kirkham (Editors), Sediment-hosted stratiform copper deposits. Geological Association of Canada, Special Paper, Canada, pp. 53–66.
Jowett, E.C., Rydzewski, A. and Jowett, R.J., 1987. The Kupferschiefer Cu-Ag ore deposits in Poland: a reappraisal of the evidence of their origin and presentation of a new genetic model. Canadian Journal of Earth Sciences, 24(10): 2016–2037.
Karami, M., Ebrahmi, M. and Kouhestani, H., 2016. Loulak-Abad occurrence, NW Zanjan: metamotphosed and deformed type of volcano-sedimentary deposit in the Central Iranian Zone. Journal of Economic Geology, 8(1): 93–115. (in Persian with English abstract)
Khodabandeh, A.A., Faridi, M., Amini-Azar, R. and Emami, M.H., 1998. Geologic map of Miyaneh, scale 1:100000. Geological Survey of Iran.
Lotfi, M., 2001. Geologic map of Mahneshan, scale 1:1000008. Geological Survey of Iran, Iran.
Love, L.G. and Brockley, H., 1973. Peripheral radial texture in framboids of poly-framboidal pyrite. Fortschritte der Mcneralogie, 50(3): 264–269.
MacIntyre, T.J., 2005. Fault- controlled hydrocarbon- related bleaching and sediment- hosted copper mineralization of the Jurassic Wingate sandstone at the Cashin Mine, Montrose County, Colorado. M.Sc. Thesis, Colorado School of Mines, Colorado, Unated State, 360 pp.
Mahdavi, A., Rastad, A. and Hosseini Barzy, M., 2007. Mineralogy, structure and textures of ore-bearing horizons of Markesheh sedimentary copper ore deposition (Redbed type) in Northwest of Ravar. 26th Symposium of Geosciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran. (in Persian with English abstract)
Mahdavi, A., Rastad, A. and Hosseini Barzy, M., 2010. Mineralogy, structure and texture and genesis of sedimentary diagenetic Cu Markeshe, Redbed type, in the Garedu Red Formation, Jurassic, south of Iran Central. Scientific Quarterly Journal, Geociences, 21(81): 81–92. (in Persian with English abstract)
Maravelis, A., Konstantopoulos, P., Pantopoulos, G. and Zelilidis, A., 2007. North Aegean sedimentary basin evolution during the late Eocene to early Oligocene based on sedimentological studies on Lemnos Island (NE Greece). Geologica Carpathica, 58(5): 455–464.
Momenzadeh, M., 2002. Sediment hosted copper potential in Iran. Zaryaban Exploration Company, requested by Rio Tinto Exploration Company, Tehran, 33 pp.
Moussavi Harami, R., 1998. Sedimentology. Behnashr Company, Mashhad, 474 pp. (in Persian)
Nabatian, Gh., Ghaderi, M., Rashid-Nejad Omran, N. and Daliran, F., 2010. Geochemistry and origin of Sorkheh-Dizaj iron oxide- apatite deposit, SE Zanjan. Journal of Economic Geology, 1(1): 19–46. (in Persian with English abstract)
Nakamura, N., 1974. Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na, and K in carbonaceous and ordinary Chondrites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 38(5): 757–775.
Oszczepalski, S., 1991. Origin of the Kupferschiefer polymetallic mineralization in Poland. Mineralium Deposita, 34(5–6): 599–613.
Panahzadeh, M., 2010. Studing economic geology of copper-bearing sedimentary layers in Chehregan village, Tasuj, East Azarbaijan province. M.Sc. Thesis, Tabriz University, Tabriz, Iran, 225 pp. (in Persian with extended English abstract)
Pettijohn, F.J., Potter, P.E. and Siever, R., 1987. Sand and sandstones. Springer-Verlog, New York, 553 pp.
Rahimi, R., Rasa, A. and Mokhtari, M.A.A., 2016. Mineralogy and formation of Copper in Ghezeljeh region. M.Sc. Thesis, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 196 pp. (in Persian English abstract)
Rajabzadeh, A., Kouhestani, H., Mokhtari, M.A.A. and Zohdi, A., 2016. Mineralization, structure and textures and mineralography of Chehrabad Cu-Pb-Zn deposit, Northwest of Zanjan. 35th Symposium of Geosciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran. (in Persian with English abstract)
Rajabzadeh, A., Kouhestani, H., Mokhtari, M.A.A. and Zohdi, A., 2017. Provenance and tectonic setting of sandstone host rocks at Chehrabad deposit, Upper Red Formation, Northwest of Zanjan. 3th Congress Sedimentology of Iran, Tehran, Iran. (in Persian with English abstract)
Rollinson, H.R., 1993. Using geochemical data: Evaluation, presentation, interpretation. Taylor Francis Ltd, United Kingdom, 352p.
Roser, B. and Korsch, R., 1988. Provenance signatures of sandstone- mudstone suites determined using discriminant function analysis of major element data. Chemical Geology, 67(1–2): 119–139.
Salehi, T., Ghaderi, M. and Rashid-Nejad Omran, N., 2011. Mineralogy and geochemistry of Rear Earth Elements in the Gomish-Tappeh Zn-Pb-Cu (Ag) deposit, SW Zanjan. Journal of Economic Geology, 2(2): 235–254. (in Persian with English abstract)
Sangster, D.F. 1996. Sandstone-Pb. In: D.V. Lefebure and T. Hõy (Editors), Metallic Deposits, British Columbia Ministry of Employment and Investment, Geological Survey of Canada, Canada, Open File 13, pp. 17–19.
Shakouri, N., Nabatian, Gh., Kouhestani, H. and Zohdi, A., 2016. Mineralization, structure and textures and mineralography of Sari Kand Pb-Zn deposit, Northwest of Zanjan. 35th Symposium of Geosciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran. (in Persian with English abstract)
Singer, D.A., 1995. World-class base and precious metal deposits: a quantitative analysis. Economic Geology, 90(1): 88–104.
Taylor, S.R. and McLennan, S.M., 1995. The geochemical evolution of the continental crust. Reviews of Geophysics, 33(2): 241–265.
Thorson, J.P., 2005. Lisbon valley sediment-hosted copper deposits and Paradox basin fluids trip (guidebook series), V. 37. Society of Economic Geologists Colorado, 47 pp.
Whitney, D.L. and Evans, B.W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1): 185–187.
Woodward, K.H., Kaufman, W.H., Schumacher, O.L. and Talbott, L.W., 1974. Strata-bound copper deposits in Triassic sandstone of Sierra Nacimiento, New Mexico. Economic Geology, 69(1): 108–120.
Volodin, R.N., Chechetkin, V.S., Bogdanov, Y.V., Narkelyun, L.F. and Trubachev, A.I., 1994. The Udokan cupriferous sandstones deposit (eastern Siberia). Geology of Ore Deposits, 36(1): 1–25.
Yilmaz, H.Q., yman, T., Sonme, F.N., Arehart, G.B. and Billor, Z., 2010. Intermediate Sulfidation epithermal gold- base metal deposits in Tertiary Subaerial Volcainc rocks, Sahinli /Tespitb Dere (Lapseki/ Western Turkey). Ore Geology Reviews, 37(3): 236–258.
Zhao, X.F., Zhou, M.F., Li, J.W. and Qi, L., 2013. Late Paleoproterozoic sedimentary rock-hosted stratiform copper deposits in South China: their possible link to the supercontinent cycle. Mineralium Deposita, 48(1): 129–136.
CAPTCHA Image