دگرسانی، کانی سازی، زمین‌ شیمی و مطالعه سیالات درگیر در معدن فیروزه، شمال‌ غرب نیشابور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

معدن فیروزه در شمال‌‌غرب نیشابور و در شرق کمربند ماگمایی قوچان- سبزوار قرار دارد و از نظر ساختاری جزو بخش غربی زون بینالود است. زمین‌شناسی این منطقه متشکل از گدازه و پیروکلاستیک­‌هایی با سن پالئوسن- ائوسن است که توده­‌های نفوذی نیمه‌عمیق با سن ائوسن میانی در آنها نفوذ کرده­ اند. مهم‌ترین دگرسانی‌هایی که واحدهای آتشفشانی و نفوذی منطقه را تحت تأثیر قرار داده شامل سیلیسی، آرژیلیک و کربناتی است. کانی ­سازی در سطح و تونل‌‌ها در درز و شکستگی‌‌ها اغلب به شکل‌های افشان، استوک­‌ورک، رگه- ‌رگه‌چه و برش گرمابی دیده می­‌شود. کانی‌های اولیه شامل اسپکیولاریت، مگنتیت، پیریت، کالکوپیریت و بورنیت و کانی‌های ثانویه شامل هماتیت، آلونیت، کوولیت، فیروزه و لیمونیت هستند. اکتشافات ژئوشیمیایی، ناهنجاری‌های عناصر مس (تا ppm 1074)، طلا (تا ppb 699)، آهن (تا 30 درصد)، سریم (تا ppm 464)، لانتانیم (تا ppm 227)، اورانیوم (تا ppm 243) و کبالت (تا بیش از ppm 10000) را نشان می‌دهد. بر مبنای بررسی‌های سیالات درگیر، دمای تشکیل کانسار بین 147 تا 278 درجه سانتی‌گراد با میانگین 203 درجه سانتی‌گراد بوده و از محلولی شامل نمک‌های KCl، CaCl2، MgCl2 و NaCl با درجه شوری بین 56/5 تا 08/17 درصد وزنی معادل نمک طعام به‌وجود آمده است. فرایند اختلاط بین محلول ماگمایی گرم و شور با محلول سرد و کم‌شور جوی و نیز فرایند جوشش توانسته است باعث ته‌نشینی عناصر شود. این کانسار منشأ ماگمایی- گرمابی دارد و مرتبط با فعالیت‌های ماگماتیکی ترشیری وابسته به زون فرورانش ورقه اقیانوسی نئوتتیس سبزوار به زیر صفحه توران است. بررسی‌های زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی، ژئوشیمی، ژئوفیزیکی و سیالات درگیر در معدن فیروزه نیشابور نشان‌دهنده حضور کانی­‌سازی بزرگی از نوع اکسید آهن مس- طلا- اورانیوم- عناصر نادر خاکی سبک مشابه با بخش هماتیت‌- غالب کانسار IOCG المپیک دم است.

کلیدواژه‌ها


Akrami, M.A. and Asgari, A., 2000. Geological map of Soltanabad, scale 1:100,000. Geological Survey of Iran.
Almasi, A., Karimpour, M.H., Hattori, K., Santos, J.F., Ebrahimi Nasrabadi, K. and Rahimi, B., 2016. Au-bearing magnetite mineralizaion in Kashmar (alteration, mineralization, geochemistry, geochemistry and fluid inclusions); and Tectono-magmatism of northeast of Iran. Journal of Economic Geology, 8(2): 569–592. (in Persian with English abstract)
Barton, M.D. and Johnson, D.A., 2004. Footprints of Fe-oxide (-Cu-Au) systems. Centre for Global Metallogeny, The University of Western Australia, Australia, Report 33, 116 pp.
Bastrakov, E.N., Skirrow, R.G. and Davidson, G.J., 2007. Fluid evolution and origins of Iron Oxide Cu-Au prospects in the Olympic Dam district, Gawler craton, South Australia. Economic Geology, 102(8): 1415–1440.
Beane, R.E., 1983. The Magmatic-Meteoric Transition. Geothermal Resources Council, California, Report 13, 253 pp.
Berberian, M., Qorashi, M., Shoja-Taheri, J. and Talebian, M., 2000. Seismotectonics and Earthquake-Fault Hazard Investigations in the Mashhad-Neyshabour Region. Geology Survey of Iran, Tehran, 233 pp. (in Persian)
Bodnar, R.J., 1993. Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. Geochimica et Cosmochimica Acta, 57(3): 683–684.
Brown, P.E. and Lamb, W.M., 1989. P-V-T properties of fluids in the system H2O±CO2±NaCl: new graphic presentations and implications for fluid inclusion studies. Geochimica et Cosmochimica Acta, 53(6): 1209–1221.
Corriveau, L., 2007. Iron oxide copper gold deposits: A Canadian perspective. In: W. Goodfellow (Editor), Mineral deposit of Canada: A synthesis of major deposit- types, district metallogeny, the evolution of geological provinces, and exploration methods. Geological Association of Canada Mineral deposits Division, Vancouver, pp. 307–328.
Craske, T.E., 1995. Geological aspects of discovery of the Ernest Henry Cu-Au deposit, northwest Quinsland. Australian Institute of Geoscientist Bulletin, New South Wales, Report 16, 109 pp.
Fatehi, H., 2014. Geology, mineralization and geochemistry of Jalambadan deposit, NW Sabzevar. M.Sc. Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 240 pp. (in Persian)
Fu, B., Williams, P.J., Oliver, N.H.S., Dong, G., Pollard, P.J. and Mark, G., 2003. Fluid mixing and unmixing as an ore-forming process in the Cloncurry Fe-oxide-Cu-Au district, NW Queensland, Australia. Evidence from fluid inclusions. Journal of Geochemical Exploration, 78(9): 617–622.
Ghiasvand, A., Karimpour, M.H., Heidarian Shahri, M.R. and Malekzadeh Shafaroudi, A., 2016. Mineralization and ground magnetic survey for mineralization prospecting and identify of intrusive bodies in the Neyshabour Firouzeh mine, Khorasan Razavi province. Journal of Advanced Applied Geology, 20(6): 86–103. (in Persian)
Gholami, S., 2009. Geology, mineralization, geochemistry and magnetometry of Shotorsang iron deposit, NE Sabzevar. M.Sc. Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 174 pp. (in Persian)
Gow, P.A., 1996. Geological evolution of the Stuart Shelf and Proterozoic iron oxide-associated mineralization: Insights from regional geophysical data. Ph.D. Thesis, Monash University, Melbourne, Australia, 151 pp.
Gow, P.A., Wall, V.J., Oliver, N.H.S. and Valenta, R.K., 1994. Proterozoic iron oxide (Cu-U-Au-REE) deposits: Further evidence of hydrothermal origins. Geology, 22(7): 633–636.
Guilbert, J.M. and Park, C.F., 1986. The Geology of Ore Deposits. W.H. Freeman and Company, New York, 985 pp.
Haynes, D.W., 2000. Iron oxide copper (-gold) deposits: Their position in the ore deposit spectrum and modes of origin. In: T.M. Porter (Editor), Hydrothermal iron oxide-copper-gold and related deposits: A global perspective. Australian Mineral Foundation, Adelaide, pp. 71–90.
Haynes, D.W., Cross, K.C., Bills, R.T. and Reed, M.H., 1995. Olympic Dam ore genesis: A fluid-mixing model. Economic Geology, 90(2): 281–307.
Hitzman, M.W., 2000. Iron oxide-Cu-Au deposits: What, where, when, and why? In: T.M. Porter (Editor), Hydrothermal iron oxide-copper-gold and related deposits: A global perspective. Australian Mineral Foundation, Adelaide, Australia, pp. 9–25.
Hitzman, M.W., Oreskes, N. and Einaudi, M.T., 1992. Geological characteristics and tectonic setting of Proterozoic iron oxide (Cu-U-Au-LREE) deposits. Precambrian Research, 58(1–4): 241–287.
Hitzman, M.W. and Valenta, R.K., 2005. Uranium in iron oxide-copper-gold (IOCG) systems. Economic Geology, 100(8): 1657–1661.
Karimpour, M.H., 2004. Mineralogy, alteration, country rock and tectonic setting of Iron oxides Cu-Au and examples of Iran. Proceedings of the 11th Conference of Iranian society of crystallography and mineralogy, University of Yazd, Yazd, Iran. (in Persian)
Karimpour, M.H., Farmer, L., Ashouri, C. and Saadat, S., 2006. Trace and REE geochemistry of Paleo-Tethys collision-related granitoids from Mashhad, Iran. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 17(2): 127–145.
Karimpour, M.H., Malekzadeh Shafaroudi, A., Sfandiarpour, A. and Mohammadnejad, H., 2011. Neyshabour turquoise mine: The first IOCG-U-REE. Journal of Economic Geology, 2(3): 193–216. (in Persian)
Kimiaghalam, J. and Iranmanesh, M.H., 1974. Geophysical exploration report of Firouzeh mine of Neyshabour. Geological Survey of Iran, Tehran, Report 58, 12 pp. (in Persian)
Kolb, J. and Stensgaard, B.M., 2009. Iron oxide copper-gold mineralising systems in Greenland. The Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, Report 13, 12 pp.
Marschik, R. and Leveille, R.A., 1998. The Candelaria-Punta del Cobre iron oxide copper-gold deposits, Chile. Geological Society of America Abstracts with Programs, A: 371.
Marschik, R., Leveille, R.A. and Martin, W., 2000. La Candelaria and the Punta del Cobre district, Chile, Early Cretaceous iron oxide Cu-Au (-Zn-Ag) mineralization. In: T.M. Porter (Editor), Hydrothermal iron oxide copper-gold and related deposits, A global perspective. Australian Mineral Foundation, Adelaide, pp. 163–175.
Mazlumi Bajestani, A., Karimpour, M.H., Rasa, I., Rahimi, B. and Vosoghi Abedini, M., 2009. Kuhe-Zar gold deposit of Torbat-e-Hydarieh: new model of gold mineralization. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 16(3): 364–376. (in Persian)
Mohammadnejad, H., 2011. Geology, alteration, mineralization and geochemistry of Firouzeh mine of Neyshabour (Zak tunnel prospecting area). M.Sc. Thesis, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran, 123 pp. (in Persian)
Nabavi, M.H., 1976. An introduction to geology of Iran. Geological Survey of Iran, Tehran, 109 pp. (in Persian)
Oreskes, N. and Einaudi, M.T., 1990. Origin of rare earth element-enriched hematite breccias at the Olympic Dam Cu-U-Au-Ag deposit, Roxby Downs, South Australia. Economic Geology, 85(1): 1–28.
Oreskes, N. and Einaudi, M.T., 1992. Origin of hydrothermal fluids at Olympic Dam: Preliminary results from fluid inclusions and stable isotopes. Economic Geology, 87(1): 64–90.
Pollard, P.J., 2001. Sodic (-calcic) alteration associated with Fe oxide Cu-Au deposits: An origin via unmixing of magmatic derived H2O-CO2-salt fluids. Mineralium Deposita, 36(1): 93–100.
Pollard, P.J., 2006. An intrusion-related origin for Cu-Au mineralization in iron oxide-copper-gold (IOCG) provinces. Mineralium Deposita, 41(2): 179–187.
Ramdohr, P., 1970. The ore minerals and their intergrowth. Pergamon Press, University of Michigan, Michigan, 1174 pp.
Reeve, J.S., Cross, K.C., Smith, R.N. and Oreskes, N., 1990. Olympic Dam copper-uranium-gold-silver deposit. In: F.E. Hughes (Editor), Geology of the mineral deposits of Australia and Papua New Guinea. Australian Institute of Mining and Metallurgy, Australia, pp. 1009–1035.
Rieger, A.A., Marschik, R. and Diaz, M., 2012. The evolution of the hydrothermal IOCG system in the Mantoverde district, northern Chile: New evidence from microthermometry and stable isotope geochemistry. Mineralium Deposita, 47(4): 359–369.
Roedder, E., 1984. Fluid inclusions. Mineralogical Society of America. Chantilly, USA, 644 pp.
Sabzi, M.H, Semsarilar, A. and Ahmadian, A., 1984. Geochemical exploration proposal of radioactive material in Firouzeh mine of Neyshabour, block III and IV. Atomic energy organization of Iran, Tehran, Report 160, 28 pp. (in Persian)
Sahandi, M.R., Soheily, M., Sadeghi, M., Delavar, T., Jafarirad, A.R., Allahmadadi, Sh. and Mohammadi Aragh, Sh., 2002. Geological map of Iran, 1:1,000,000. Geological Survey of Iran, Tehran. (in Persian)
Sfandiarpour, A., 2011. Geology, alteration, mineralization and geochemistry of Firouzeh mine of Neyshabour (Ghardom prospecting area). M.Sc. Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 99 pp. (in Persian)
Shabanian, E., Bellier, O., Siame, L., Arnaud, N., Abbassi, M.R. and Cocheme, J., 2009. New tectonic configuration in NE Iran: Active strike-slip faulting between the Kopeh Dagh and Binalud mountains. Tectonics, 28(5): 1–29.
Shepherd, T.J., Rankin, A.H. and Alderton, D.H.M., 1985. A practical guide to fluid inclusion studies. London, Blackie, 239 pp.
Simard, M., Beaudoin, G., Bernard, J. and Hupe, A., 2006. Metallogeny of the Mont-de-l’Aigle IOCG deposit, Gaspe Peninsula, Quebec, Canada. Mineralium Deposita, 41(6): 607–636.
Spies, O., Lensch, G. and Mihm, A., 1983. Geochemistry of the post-ophiolitic Tertiary volcanics between Sabzevar and Quchan/NE Iran, Geodynamic project (geotraverse) in Iran. Geological Survey of Iran, Tehran, Report 51, 519 pp.
Tadayon Slami, A., 1974. Geochemical exploration report of Firouzeh mine of Neyshabour. Geological Survey of Iran, Tehran, Report 27, 18 pp. (in Persian)
Ulrich, T., Gunther, D. and Heinrich, C.A., 2001. The evolution of a porphyry Cu-Au deposit, based on LA-ICP-MS analysis of fluid inclusions: Bajo de la Alumbrera, Argentina. Economic Geology, 97(8): 1743–1774.
Vidla, T., Lindsay, N. and Zamora, R., 1996. Geology of the Mantoverde copper deposit, northern Chile: A specularite-rich, hydrothermal- tectonic breccia related to the Atacama Fault Zone. In: F. Camus, R.H. Sillitoe and R. Petersen (Editors), Andean copper deposits: New discoveries, mineralization styles and metallogeny. Society of Economic Geology, Littleton, USA, pp. 157–169.
Whitney, D.L. and Evans, B.W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1): 185–187.
Wilkinson, J.J., 2001. Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits. Lithos, 55(1–4): 229–272.
Williams. P.J., 2010. Classifying IOCG deposits. In: L. Corriveau and Mumin H. (Editors), Exploring for iron-oxide copper gold deposits: Canada and global analogues, Quebec. Geological Association of Canada, Quebec, pp. 11–19.
Zamora, R. and Castillo, B., 2001. Mineralizacio´ n de Fe-Cu-Au en el distritoMantoverde, Cordillera de la Costa, III Regio´n de Atacama, Chile. Proc 2ndCongrInt de Prospectores y Exploradores, Inst de Ingenieros de Minas del Peru´, Lima, Peru.
Zarasvandi, A., Asadi, F, Pourkaseb, H., Ahmadnejad, F. and Zamanian, H., 2015. Hydrothermal Fluid evolution in the Dalli porphyry Cu-Au Deposit: Fluid Inclusion microthermometry studies. Journal of Economic Geology, 2(7): 277–306. (in Persian)
Zarei, A., Malekzadeh Shafaroudi, A. and Karimpour, M.H., 2016. Geochemistry and genesis of iron-apatite ore in Khanlogh deposit, eastern Cenozoic Quchan-Sabzevar magmatic arc, NE Iran. Acta Geologica Sinica, 90(1): 121–137.
CAPTCHA Image