شناسایی مناطق امید‌بخش کانه‌ زایی اورانیوم نوع ماسه‌ سنگی در حوضه ارومیه- نقده- مهاباد، شمال باختری ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده

حوضه ارومیه‌- نقده‌- مهاباد، گستره‌ای از حوضه ‌آبریز جنوب و باختر دریاچه‌ ارومیه است که بخش‌هایی از استان‌های آذربایجان شرقی، ‌آذربایجان غربی و حاشیه شمالی استان کردستان را پوشش داده است. پژوهش حاضر، تلفیقی از داده‌‌های زمین‌شناسی، هیدرولوژی، دورسنجی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی برای دسته‌بندی حوضه‌های مستعد مرتبط با کانی‌زایی اورانیوم نوع ماسه‌سنگی در ایران است. با توجه به وجود عوامل مثبت از قبیل سنگ منشأ، سنگ میزبان و الگوی هیدروژئولوژیکی این حوضه می‌تواند یکی از حوضه‌های مناسب برای تشکیل کانه‌زایی اورانیوم نوع ماسه‌سنگی باشد. با توجه به ویژگی‌های سنگ شناسی از نظر وجود سنگ منشأ، سنگ میزبان، محیط زمین‌ساختی، محیط رسوب‌گذاری، ویژگی‌های ژئوتکتونیکی و غیره، منطقه مورد بررسی به سه زیر حوضه تحت عنوان حوضه‌های مستعد1، امید‌بخش 2 و احتمالی 3 برای کانه‌زایی اورانیوم نوع ماسه‌سنگی شناسایی و برای پژوهش‌های میدانی و در فازی پیشرفته‌تر برای بررسی‌های زیرزمینی، انتخاب و معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


Cheng, Q., Agterberg, F.P. and Bonham-Carter, G.F., 1996. A spatial analysis method for geochemical anomaly separation. Journal of Geochemical Exploration, 56(3): 183–195.
Crosta, A.P., De Souza Filho, C.R., Azevedo, F. and Brodie, C., 2003. Targeting key alteration minerals in epithermal deposits in Patagonia, Argentina, using ASTER imagery and principal component analysis. International Journal of Remote Sensing, 24(21): 4233–4240.
Dahlkamp, F.J., 1993. Uranium ore deposits. Springer, New York, 460 pp.
Douglas, G.B., Butt, C.R.M. and Gray, D.J., 2005. Mulga Rock uranium and multielement deposits, Officer Basin, WA. In: C.R.M. Butt, M. Cornelius, K.M. Scott and I.D.M. Robertson (Editors), Regolith Expression of Australian Ore Systems. Cooperative Research Centre for Landscape Environments and Mineral Exploration, Perth, pp. 415–417.
Eftekharnejad, J., 1973. Geological map of Mahabad, scale 1: 250,000. Geological Survey of Iran.
Garrett, R.G., 1984. Workshop 5: Thresholds and anomaly interpretation. Journal of Geochemical Exploration, 21(1–3): 137–142.
Grunsky, E.C., 2010. The interpretation of geochemical survey data. Geochemistry Exploration, Environment Analysis, 10(1): 27–74.
Hedenquist, J.W., Arribas, A., and Gonzalez-Urien, E., 2000. Exploration for epithermal gold deposits. Reviews in Economic Geology, 36(1–3): 375–412.
Howarth, R.J., 1984. Statistical applications in geochemical prospecting: a survey of recent developments. Journal of Geochemical Exploration, 21(1): 41–61.
Loughlin, W.P., 1991. Principal component analysis for alteration mapping presented at the eighth thematic conference on geologic remote sensing. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 4(29): 503–512.
Mohajjel, M., Fergusson, C.L. and Sahandi, M.R., 2003. Cretaceous–Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj–Sirjan zone, western Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 21(4): 397–412.
Nuclear Energy Agency, 2010. Uranium 2009: resources, production and demand. A joint report by the OECD Nuclear Energy Agency and the International Atomic Energy Agency, Nuclear Energy Agency France, Report 6891, 452 pp.
Sabins, F.F., 1997. Mineral exploration in remote sensing: principles and interpretation. Freeman, San Francisco, 494 pp.
Sharmad, T., Hosseini, S.A., Havstiny, S.M. and Hosseini S.M., 2012. Urmia hydrogeochemistry report. Geological survey of Iran, Tehran, 181 pp.
Sinclair, A.J., 1991. A fundamental approach to threshold estimation in exploration geochemistry, probability plots revisited. Journal of geochemical exploration, 41(1–2): 1–22.
Theodore, T.G., Armstrong, A.K., Harris, A.G., Stevens, C.H. and Tosdal, R.M., 1998. Geology of the northern terminus of the Carlin trend, Nevada: links between crustal shortening during the late Paleozoic Humboldt orogeny and northeast-striking faults. U.S. Geological Surveys, United State America, Report 98, 388 pp.
CAPTCHA Image