زمین شناسی، ژئوشیمی و مطالعات مغناطیس سنجی زمینی در اکتشاف ذخایر آهن منطقه کلاته ناصر، خراسان جنوبی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

منطقه کلاته ناصر در شمال شرق بلوک لوت واقع شده است. توده‌های نفوذی با ترکیب هورنبلند کوارتز مونزونیت، بیوتیت گرانودیوریت و پیروکسن کوارتز دیوریت در محدوده رخنمون دارند. بخش اصلی محدوده توسط سنگهای کربناته پوشیده شده است که گاه به مرمر و به‌طور محدود به اسکارن تبدیل شده‌اند. کانه زایی آهن عمدتاً در همین واحد کربناته دیده می شود. مقادیرF2O3 بین 31 تا 96 درصد، P2O5 حداکثر 45/0 درصد و TiO2 بین 02/0 تا 54/0 درصد در نمونه های کانسنگ متغیر است. بیشترین شدت میدان در منطقه حدود 70000 و کمترین آن حدود 40000 نانوتسلا اندازه گیری شده است. نقشه های شدت کل، برگردان به قطب، سیگنال تحلیلی، مشتق اول قائم و ادامه فراسو تهیه شد. نتایج به‌دست آمده از حفاریهای انجام شده، انطباق بسیار خوبی با بررسیهای مغناطیس سنجی دارد و گسترش کانی سازی آهن تا عمق 50 متر آشکار شده است. میزان پایین پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی و آلتراسیون ضعیف آنها نشان می دهد که این توده ها نقش اصلی در کانی سازی آهن ندارند و توده نفوذی مولد کانی‌سازی با فاصله و به احتمال زیاد در اعماق بیشتر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


Calagari, A.A., 1992. Principals of geophysics exploration. Tabesh press, Tabriz, 588 pp.
Clark. D.A., 1997, Magnetic petrophysics and magnetic petrology: aids to geological interpretation of magnetic surveys. Journal of Australian Geology and Geophysics, 17(2): 83-103.
Cooper, G.R.J. and Cowan, D.R., 2004. Filtering using variable order vertical derivatives. Computers and Geosciences, 30(5): 455-459.
Ford, K., Keating, P. and Thomas, M.D., 2007. Overview of geophysical signatures associated with Canadian ore deposits. Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication, 5: 939-970.
Guiillou, Y., Maurizot, D., Vaslet, H. and Villeon, D., 1981. Geological map of Ahangran. scale 1:100,000. Geological Survey of Iran.
Gunn, P.J., 1996. Workshop Interpretation of aeromagnetic data. Journal of Australian Geology and geophysics. 17(2): 105-113.
Ishihara, S., 1981. The Granitoid Series and Mineralization. In: B.J. Skinner (Editor), Economic Geology 75th Anniversary Issue. Ecomonic Geology Publishing Company, New Haven, Connecticut, pp. 458–484.
Liu. S. and Mackey. T., 1998. Using images in a geological interpretation of magnetic data. Australian Geological Survey Organisation Research Newsletter, 28: 1-3.
Madani, H. and Yaghoobpour A., 1996. Estimation and evaluation of ore deposits. Payam Noor Press, Tehran, 219 pp.
Meinert, l., Dipple, G.M, and Nicolescu, S., 2005. World Skarn Deposits. In: J.W. Hedenquist, J.F.H. Thompson, R.J. Goldfarb and J.P. Richards (Editors), Economic Geology 100th Anniversary Volume. Society of Economic Geologists, Inc. Littleton, Colorado, pp.299–336.
Nakatsuka, T. and Okuma S., 2006. Reduction of magnetic anomaly observations from helicopter surveys at varying elevations. Exploration Geophysics, 37(1): 121-128.
Robinson, E.S. and Coruh, C. (translated by Haydarian Shahri, M.R.), 2005. Basic exploration geophysics. Ferdowsi University of Mashhad Press, Mashhad, 750 pp.
Ryahei, H., 2013. Magnetite data of Kalateh Naser prospecting area. Madan Yaran Lut Company, Mashhad, Internal report, Report 1, 17 pp.
Saadat, S., 2014. Final exploration report of Kalateh Naser prospecting area. Madan Yaran Lut Company, Mashhad, Internal report, Report 3, 100 pp.
Siivola, J. and Schmid, R., 2007. A systematic nomenclature for metamorphic rocks: 12. List of mineral abbreviations. Recommendations by the IUGS Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks. Recommendations, web version of 01.02. http://www.bgs.ac.uk/scmr/docs/papers/paper_12.pdf
Tarlowski, C., Gunn, P.J. and Mackey, T., 1997. Enhancements of the magnetic map of Australia. Journal of Australia Geology and Geophysics, 17(2): 77-82.
CAPTCHA Image