آشکارسازی کسر فراوانی و توزیع مکانی کانیهای رسی با استفاده از رده بندی زیر پیکسلی داده های استر؛ مطالعه موردی، معدن استقلال آباده

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

شیراز

چکیده

معدن خاک نسوز استقلال آباده با ترکیب اصلی کائولینیت و پیروفیلیت و تولیدی بالغ بر یک میلیون تن در سال، یکی از بزرگترین کانسارهای رسوبی در ایران است. فرآیندهای ناآمیختگی طیفی خطی و پالایش تطبیقی تنظیم‌شده آمیخته برای شناسایی کسر فراوانی و توزیع مکانی کانیهای رسی موجود در این معدن بر روی دسته داده‌های مرئی - فروسرخ نزدیک و فروسرخ موج کوتاه (VNIR+SWIR) سنجنده استر اعمال شد. ارزیابی فراوانی زیرپیکسلی داده استر نشان داد که پیکسل های با فراوانی نسبی بالا از دو کانی کائولینیت و پیروفیلیت در دو محدوده متفاوت رخنمون پیدا کرده اند. بررسی دو روش ناآمیختگی طیفی، نشان‌دهنده قابلیت بهتر روش پالایش تطبیقی تنظیم‌شده آمیخته نسبت به الگوریتم ناآمیختگی طیفی خطی برای تعیین کسر نسبی کانیهای رسی در ناحیه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


[1] Yamaguchi Y., Kahle A.B., Tsu H., Kawakami T., and Pniel M.,"Overview of advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer (ASTER)". IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 36-4 (1998) 1062– 1071.
[2] Shimabukuro Y. E Smith A. J., "The least-squares mixing models to generate fraction images derived from remote sensing multispectral data", IEEE Transaction on Geoscience and Remote Sensing 29-1 (1991) 16-20.
[3] Harsanyi J. C, Chang C.," Hyperspectral image classification and dimensionality reduction": an orthogonal subspace projection approach, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 32 (1994) 779– 785.
[4] Iranian–Japanese Research Group., "The Permian and Lower Triassic System in Abadeh Region, Central Iran", Memoir of Faculty of Science, Kyoto University 47 (1981) 61–133.
]5[ خلقی م.ج. "نقشه زمین شناسی 1:100000 آباده"، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (1381).
[6] Mawson R., Yazdi M., Meysamim A., Mannani M Bakhshaei H.M., "New chronological framework based on recovery of Famennian conodont species in the Esteghlal refractory mine, Abadeh area, south central Iran", International Geological Correlation Program (IGCP 421), North Gondowanan Mid-Palaeozoic Bioevent/Biogeography Patterns in Relation to Crustal Dynamics (1998) p. 43.
]7 [اعتمادی ب.، آل سعدی ح.، "شناسایی کانیهای رسی معدن خاک نسوز استقلال – آباده با تأکید بر روش پراش اشعه ایکس(X.R.D )"،سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران 1378،ص 64 – 70 .
]8[ نصراله زاده ع.، "بررسی کانی شناسی ، ژئوشیمی و ژنز کانسارهای خاک نسوز کویر آباده فارس و ارائه پیشنهاداتی برای کاربرد بهینه آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز (1383).
[9]Kruse F.A., "Use of airborne imaging spectrometer data to map minerals associated with hydrothermally altered rocks in the Northern Grapevine Mountains, Nevada, and California", Remote Sens. Environ. 24 (1988) 31–51.
[10] Tangestani M.H., Mazhari N., Agar B Moore F.," Evaluating Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) data for alteration zone enhancement in a semiarid area, northern Shahr-e-Babak, SE Iran", International Journal of Remote Sensing 29-10 (2008) 2833–2850.
[11] Dennison P.E , Roberts D.A., "Endmember selection for multiple endmember spectral mixture analysis using endmember average RMSE" , Remote Sensing of Environment 87 ( 2003) 123–135.
[12] Gruninger J, A. J. Ratkowski M. L. Hoke., "The Sequential Maximum Angle Convex Cone (SMACC) Endmember Model", Proceedings SPIE, Algorithms for Multispectral and Hyper-spectral and Ultraspectral Imagery 5425-1(2004) Orlando FL .
[13] Gross H.N., "Application of spectral Mixture Analysis and Image Fusion techniques for Image sharpening: Remote sensing and Environment", 63 (1998) 85-94.
[14] Van Der Meer F and Dejong S.M., "Remote sensing and digital image processing", imaging spectroscopy Kluwer Academic publited in the Netherlands 4 (2001) p. 306.
[15] ‌آل سعدی ح.، "ژئوشیمی و کانی شناسی کانی های رسی کانسار استقلال آباده"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز (1378).
CAPTCHA Image