تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS کانسار ماهور- شمال غرب دهسلم، بلوک لوت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد اسلامی واحد میانه

2 شاهرود

چکیده

منطقه اکتشافی ماهور، یک سیستم پلی متال مس، روی و نقره است. کانی‌سازی در ماهور به دو صورت رگه ای و انتشاری نمود دارد. این منطقه در بلوک لوت و در غرب دهسلم واقع است. سنگ‌شناسی منطقه ماهور مشتمل بر بازالت، آندزیت، داسیت، ریولیت و آذرآوریهاست. این مجموعه در ائوسن پایانی – الیگوسن زیرین مورد هجمه توده هایی با ترکیب دیوریت تا کوارتز دیوریت قرار گرفته است. زون های دگرسانی در منطقه شامل آرژیلیک، سیلیسی، کوارتز- سریسیت- پیریت، کلریتی و پروپیلیتیک است. میزبان رگه‌های معدنی رخنمون یافته در کانسار ماهور سنگهای با ترکیب داسیتی است، که روندی شمالی – جنوبی دارند. رگه های کانی سازی با روند NNE-SSW و شیب 85 تا 90 درجه دیده می شوند. کانیهای اولیه شامل پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، گالن، تتراهدریت، کوارتز و کانیهای ثانویه مالاکیت، آتاکامیت، آزوریت و گوتیت است. ناهنجاریهای بالایی از عناصر مس (تا ppm 60417)، روی (تا ppm 250438) و نقره (تا ppm 1988) در محدوده مورد مطالعه نمود دارد. برداشتهای IP/RS به منظور تعیین موقعیت و گسترش کانی سازی سولفیدی و اکسیدی در عمق انجام شد. خط مبنای مطالعات ژئوفیزیکی شمال شرق- جنوب غرب (N 7˚ E) هم روند با رگه معدنی و پروفیل ها عمود بر این روند طراحی شده اند. مقدار شارژابیلیته به msce40 می رسد که حاکی از وجود سولفید و کانیهای فلزات پایه در منطقه است. در کانسار ماهور دو زون مقاومت ویژه بالا و کم قابل تشخیص است. زون مقاومت ویژه بالا تا ohm.m350 در شبه مقاطع، مرتبط با زونهای کمتر خردشده است. زون دارای مقاومت ویژه کمتر در ارتباط با زونهای به شدت خرد شده می‌باشد. به‌طور کلی برداشتهای شارژابیلیته در منطقه ماهور وجود دو زون نا هنجاری در شمال شرق و دیگری در جنوب غرب محدوده را به‌وضوح نشان می دهد. 6 گمانه حفر شده در محل نا هنجاری معرفی شده مطالعه و در فواصل 1 متری از مغزه ها نمونه ژئوشیمیایی اخذ گردید. بیشترین ناهنجاریها همراه با آلتراسیون کوارتز- سرسیت- پیریت، سیلیسی، کلریت و مناطق با گسترش شدید اکسیدهای آهن ثانویه است.

کلیدواژه‌ها


Aghanabati, A., 2004. Geology of Iran. Ministry of industry and mine geological survey of Iran, Tehran, 606 pp.
Berberian, M., 1981. Active faulting and tectonics of Iran. In: H.K. Gupta and F.M. Delany (Editors), Zagrous-Hindu Kush-Himalaya geodynamic evolution. American Geophysical Union Geodynamic Series, Washington D.C., pp. 33-69.
Esdale, D.J., Pridmore, D.F., Coggen, J.H., Muir, P.M., Williams, P.K. and Fritz, F.P., 1987. Olympic Dam deposite- Geophysical case history. Journal of the Australian Society of Exploration Geophysics, 18(2): 47- 49.
Griffs, R., Meixner, H., Johns, G., Abedian, N., Behruzi, A., Nazer, N., Hamzehpour, B., Shahriari, S., Sahandi, M.R., Mohajjel, M., Berberian, M. and Soheili, M., 1992. Geological map of Deh-salm(Chahvak), scale 1:250000. Geological Survey of Iran.
Guilbert, J.M. and Park, C.F. (translated by Alirazai, S.), 2010. The geology of ore deposits. Amirkabir Press, Tehran, 966 pp.
Guo, W., Dentith, M. and Zhao, Y., 2000. Geophysical exploration in the Xi-cheng Lead- Zinc Ore field Gansu province, China. Journal of the Australian Society of Exploration Geophysics, 31(2): 243-247.
Haghipour, A. and Aghanabati, A., 1989. Geological map of Iran(2nd edition), scale 1:2500000. Geological Survey of Iran.
Hajimirzajan, H., Karimpour, M.H., Malekzadeh, A., Hydariyan, M. and Hamoni, J., 2013. Compiling data from Geological, Mineralogical, Geochemical and Geophysical (IP/RS, Ground magnetometer) studies on Roudgaz area, SE Gonabad, Khorasan Razavi province. Journal of Economic Geology, 5(1): 117-136. (in persian)
Jackson, J. and Mckenzie, D., 1984. Active tectonics of the Alpine- Himalaya belt between western Turkey and Pakistan. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 77(1): 185-264.
Lzawa, E., Urashima, Y., Lbaraki, K., Suzuki, R., Yokoyama, T., Kawasaki, K., Koga, A. and Taguchi, S., 1990. The Hishikari Gold deposite: Highgrade epithermal veins in Quaternary volcanics of Southern Kyushu, Japan. Journal of Geochemical Exploration, 36(1): 1-56.
Mirzaei Rayni, R., Ahmadi, A. and Mirnejad, H., 2012a. The origin of ore-forming fluids in the Mahour polymetal ore deposit, using electron microprobe data and sulfur isotopes, East of Lut block, Central Iran. Journal of Petrology, 3(10): 1-12. (in Persian with English abstract)
Mirzaei Rayni, R., Ahmadi, A. and Mirnejad, H., 2012b. Study of mineralogy and fluid inclusions in the Mahour polymetal ore deposit, East of Lut block, Central Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 20(2): 307-318.(in Persian)
Okada, K., 1995. Geophysical exploration for epithermal gold deposits: Case studies from the Hishikari gold mine, Kagoshima, Japan. Journal of the Australian Society of Exploration Geophysics, 26(3): 78- 83.
Okada, K., 2000. Geophysical exploration of Hishikari gold mine, Kagoshima, Japan. Journal of the Leading Edge, 19(7): 744-750.
Rutley, A., Oldenburg, D.W. and Shekhtman, R., 2001. 2-D and 3-D IP/resistivity inversion for the interpretation of Isa-style targets. Journal of the Australian Society of Exploration Geophysics, 32(4): 156-159.
Sform, M., Biyabangard, H., Bomary, M., Zarinkoub, M.H., Mehran, M. and Ebrahimi, V., 2012. Geochemistry and petrology of volcanic rocks Mahoor copper deposit, North West Nehbandan, East of Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 20(2): 241-252.(in Persian)
Stuart, R. and Dentith, M., 2003. Sediment- hosted stratiform Copper deposite in the Adelaide Geosyncline, South Australia: Geophysical responses of Mineralization and the Mineralized environment. Geophysical Signatures of south Australian Mineral Deposits, 2003(3): 169-195.
White, R.M.S., Collins, S., Denne, R., Hee, R. and Brown, P., 2001. A new survey design fore 3D IP modeling at copper Hill. Journal of the Australian Society of Exploration Geophysics, 32(4): 152-155.
CAPTCHA Image