بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی (فیروزآباد)، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

شهید چمران اهواز

چکیده

این پژوهش سعی دارد با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی، ویژگیهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی فیروزآباد را تحت بررسی قرار دهد. نمودارهای طیفی سنگهای منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که سنگهای تبخیری دارای بیشترین میزان انعکاس در طول موج مشخص می باشند که از بین تبخیریها، به‌ترتیب ژیپس و نمک سفید دارای بیشترین میزان درصد انعکاس و سنگهای آذرین منطقه دارای کمترین میزان انعکاس می باشند. نتایج به‌دست آمده نشان می دهد PCهای ابتدایی، میزان اطلاعات کمتری دارند و بدیهی است که PC1 در جهت بیشترین واریانس اطلاعات زیادی را دربر داشته و PC2 اطلاعات کمتری را داراست. کنترل های میدانی و نقشه زمین شناسی منطقه، سازگاری پهنه های بارز شده را با رخنمونهای صحرایی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


[1] Longhi I., Sgavetti M., Chiari R., Mazzaoli C., "Spectral Analysis and Classification of Metamorphic Rocks from Laboratory Reflectance Spectra in the 0.4-2.5 μm Interval, a Tool for Hyperspectral Data Interpretation", Taylor & Francis Ltd. INT. J. REMOTE SENSING 22 (2001) 3763-3782.
[2] Sabins F., "Remote sensing for mineral exploration ", Journal of ore geology review 14 (1999) 157-183.
[3] Safwat G., "Detecting areas of high- potential gold mineralization using ASTER", Journal of Ore geology review 38 (2010) 59-69.
[4] Abduwaist GH., "Mineral Exploration and Alteration Zone Mapping Desert of EGYPT Using ASTER Data", Annual conference San Diego (2010) 10.
[5] Beiranvnd A., "Using Spectral Mapping Techniques on short wave infrared band of ASTER remote sensing data for alteration mineral mapping in SE Iran", Journal of the Physical Science 6 (2011) 917-929.
[6] Assiri A., Alsaleh A., Mousa H., "Eploration of Hydrothermal Alteration Zone Using ASTER Imagery: A Case Study of Nuqrah Area, Saudi Arabia", Asian Journal of Earth Science1 (2008) 77-82.
[7] Lawrenceco Rowan, Simon J. Hook and Michael J.Abrams, "mapping hydrothermally rocks at cuprite, Nevada, using the advanced space borne thermal emission and reflection radiometer (ASTER), a new satellite – imaging system", Journal of economic geology 98 (2003) 1019-1027.
[8] Gomez Cecile, Christophe Delacourt, Pascal Allemand, Patrick Ledru, Wackerle R, "Using ASTERremote sensing data set for geological mapping, in Namibia", journal of physics and chemistry of the earth 30 (2005) 97-108.
[9] Moghtaderi,A., Moore,F., "The application of advanced space-borne thermal emission and reflection (ASTER) radiometer data in the detection of alteration in the chadormalu paleocrater, Bafg region, Central Iran", journal of Asian Earth Sciences 30 (2007) 238-252.
[10] Warren J.k., "Evaporites through time: Tectonic, climatic and eustatic controls in marine and nonmarine ", Journal of Earth science reviews 98 (2010) 217-268.
[11] Harrison J. V., "Salt domes in Persia", Journal of institute of petroleum technology 17 (1931) 300-320.
[12] Talbot C. J., Medvedev S., Alavi M., Shabrivar H., Heidavi E, "Salt Extrusion Rates at kuh-EJahani, Iran: June (1994) to November, (1997) ", Spec. Pub – Geol. Soc. Lond 174 (2000) 93-110.
[13] ثروتی م.، "بررسی مورفولوژی گنبد نمکی جهانی در جنوب غرب فیروزآباد "، فصلنامه جغرافیای طبیعی، شماره 7 (1389) ص 25-40.
[14] هاشمی تنگستانی م.، "بارزسازی واحدهای سنگ‌شناختی گنبدهای نمکی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی داده های استر‌"، بیست‌و‌ ششمین گردهمایی علوم‌زمین، (1386) ص21- 25.
[15] Talbot Ch., "potash in salt mushroom at Hormoz strait, Iran ", Journal of ore geology review 35 (2009) 317-332.
[16] http://asterweb.jpl.nasa.gov/
[17] Arafat M., "Hyperspectral Remote sensing and zone of Degasification in part of sabatayn basin- yemen", Journal of petroleum science and technology 45 (2011) 19-32.
[18] Abrams M. and Hook S., "ASTER User Handbook Hook ", NASA/Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, 2 (1998) 6-10.
[19] سعیدی س.، "بارزسازی واحدهای سنگ‌شناختی گنبد نمکی جهانی با کمک طیف‌‌سنجی و دستگاه فیلدسپک 3"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز، (1390) ص 25- 43.
[20] Gabriel D., "Mapping Petrological Patterns in the Regoufe Granite by Integrating Geochemical, VNIR-SWIR and Gamma-Ray Spectrometry Data ", Remote Sensing for the Earth Sciences 3 (2007) 3- 58.
[21] فاطمی نصرآبادی م.، "آموزش نرم‌افزار ENVI "، انتشارات سازمان نقشه‌برداری کشور، (1385) ص 17- 45.
[22] حسن شاهی ح.، "بارزسازی ، تفکیک و پتانسیل‌یابی سنگهای معدنی منطقه همدان با استفاده از سنجش از دور" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز، (1389) ص90- 110.
[23] مر ف.، تنگستانی م.، "سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی "، مرکز نشر دانشگاهی تهران، (1382) ص 91- 102.
[24] علوی‌پناه ک.، "سنجش از دور حرارتی در علوم زمین"، انتشارات دانشگاه تهران، (1385) ص 27- 64.
CAPTCHA Image