کاربرد هندسه فرکتالی برای تشخیص الگوی ناحیه‌ بندی بافتی در ذخایر اپی‌ ترمال (مطالعه موردی: اندیس مس- طلادار شیخ‌ درآباد، استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

پیام نور

چکیده

نتایج مطالعات ایزوتوپی و بررسیهای میکروترمومتری پیرامون اندیس مس– طلادار ناحیه شیخ‌درآباد از توابع شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی، بیانگر حضور ماگماتیسم تأخیری سنوزوئیک با رخساره غالب سریزیت آدولاریایی است که به‌دلیل وسعت رخساره‌های دگرسانی نئوژن، موجبات پیدایش رگه‌های سیلیسی با منشأ اپی‌ترمال را فراهم نموده است. شواهد به‌دست آمده از تغییرات بافتی مناطق مینرالیزه، ضمن مطابقت با الگوی ناحیه‌بندی بافتی ذخایر کوئینزلند، دارای ارتباط مکانی نزدیک با سری کانیایی کوارتز- پیریت- کالکوپیریت است. لذا براساس نتایج این تحقیق، در روشی نوین و مبتنی بر اصول هندسه فرکتال، توزیع‌پذیری غیرخطی سیلیس مطالعه و رابطه آن با تغییرات بافتی رگه‌های مینرالیزه، به‌منظور شناسایی رگه‌های طلادار شیخ درآباد استنتاج گردیده است. در عمل، پس از دست‌یابی به سازوکار تحولات بافتی منطقه، تابع نمایی توزیع سیلیس افراز گردیده و مؤلفه‌های متناظر با تغییرات بافتی واحد مینرالیزه به دقت بررسی شده‌اند. بدین ترتیب با ارزیابی روند تحولات بافتی کانیهای سیلیس و مقایسه آن با الگوی ناحیه‌بندی ذخایر ماگمایی- گرمابی، ملاک جدیدی برای پی‌جویی فلزات گرانبها معرفی گردیده که از آن به‌منظور تعیین اولویتهای اکتشافی طلا در منطقه شیخ درآباد استفاده شده است

کلیدواژه‌ها


[1] Lescuyer J., "Petrology & petrography of Cenozoic volcanism in Mianeh area", Ph.D Thesis Subject, University of Paris (1978) 420p.
[2] Aleaster M., "Aghvaran license Report in Mianeh target area - Eastern Azerbaijan of Iran", Final report for Karand Co. ltd. (2001) 40p.
[3] مهرنیا ر.، " نحوه پیدایش طلا و ترکیبات وابسته به آن در ماگماتیسم سنوزوئیک چهارگوشه میانه،"، پایان‌نامه دوره دکترای تخصصی، دانشگاه شهید .بهشتی، دانشکده علوم زمین، (1383) 200 ص.
[4] Morrison G., Guoyi D., AMIRA Preliminary Report, "Textural Zoning in Epithermal Quartz veins", J.C Univ., Queensland (2001) 129p.
[5] Morison G, "Textural Zoning Variations Related to Gold Mineralization Potentials in Epithermal Systems", Queensland J.C Univ. press, Queensland, Australia (2009) 249p.
[6] Guoyi D., AMIRA Final Report, "Epithermal gold deposit in Queensland", J.C Univ. Queensland, Australia (2002) 245p.
[7] مهرنیا ر.، "بازنگری در الگوی تغییرات بافتی اندیس تکمه‌داش با هدف پی‌جویی طلا در عمق رخساره‌های دگرسانی"، چهاردهمین همایش بلور‌شناسی و کانی‌شناسی ایران ، دانشگاه بیرجند (1386) ص 311-317.
[8] Mandelbrot B., "The Fractal Geometry of Nature", 21st Updated Edition, W.H Freeman & Company, New York (2005) 468.
[9] مهرنیا ر.، " توزیع‌پذیری غیرخطی سیلیس، روش نوینی برای شناسایی الگوی ناحیه‌بندی بافتی در اندیس های طلادار استان آذربایجان شرقی" ، مجله علوم دانشگاه تهران، جلد 36، شماره1 (1389) ص 69-82.
[10] Mehrnia R., "Using Multifractal Peculiarities of ETM Spectrums for Realizing Gold Mineralization Potentials in Eastern Azerbaijan", 6th SASTech, Kuala Lumpur, Malaysia (2012) 243-252.
[11] Hedenquist J. W., Arribas A., Izawa E., "Epithermal gold deposits, Styles, characteristics and exploration", Society of Resource Geology, Updated Edition (2009) 83p.
CAPTCHA Image