مدل سازی، برآورد ذخیره و طراحی اولیه کانسار کرومیت معدن شش آبدشت، اسفندقه کرمان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

شهید باهنر کرمان

چکیده

منطقه مورد مطالعه در جنوب استان کرمان و در زون اسفندقه- دولت آباد واقع شده است. در این منطقه معادن فراوانی از کرومیت یافت می شود که همگی توسط رخنمونهای سطحی کشف شده اند. با توجه به کارهای اکتشافی- استخراجی انجام شده قبلی و نبود لایه راهنما، حفر گمانه بهترین انتخاب جهت تکمیل اطلاعات تفصیلی در منطقه مورد مطالعه بود. برای اکتشاف تفصیلی و ارزیابی ذخیره، پس از برداشتهای اکتشافی، زمین شناسی و نمونه برداری اولیه، پروفیل ها و گمانه های اکتشافی طراحی شدند. گمانه های اکتشافی براساس اطلاعات سطحی، ترانشه های موجود در کمر بالای رگه کرومیت، طوری طراحی شدند که هر گمانه رگه کرومیت را در عمق 15 متری قطع کند. براساس نتایج حاصل از گمانه های حفر شده، نتایج حفاری و با توجه به ماهیت زمین شناسی منطقه، روش استخراج معدن برای سال اول به روش روباز و برای سالهای بعد به روش استخراج زیرزمینی کند و آکند انتخاب شد. براساس نتایج حاصل شده، این کانسار دارای ارزش اقتصادی بالایی است.

کلیدواژه‌ها


[1] شایسته فر م. ر.، "پاراژنز، پتروژنز و پتروژئوشیمی کانی سازی کرومیت در مجموعه الترامافیک صوغان، اسفندقه"، گزارش طرح دو در هزار وزارت صنایع و معادن، دانشگاه شهید باهنر کرمان،(1380)، دو جلد، 460 ص.
[2] قاسمی ح.ا.، سبزه ای م.، ژوتو، ت.، "ماهیت زمین شناختی کمپلکس مافیک- الترامافیک سیخوران در جنوب خاوری ایران"، فصلنامه علوم زمین،(1377)، شماره 29-30، 32- 45ص.
[3] محمدی م.، "اکتشافات تفصیلی، مطالعات فنی و اقتصادی و تعیین ذخیره کانسار کرومیت معدن شش آبدشت، اسفندقه کرمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان ، (1387)،211ص.
[4] هوسترولید و.- کوچتا م.، "طراحی و برنامه ریزی در معادن روباز"، ترجمه علی اصغر خدایاری، مهدی یاوری شهرضا، انتشارات صنایع و معادن ایران(1383).
[5] Mineral Industries Computing Limited; "Datamine Reference Manuals User Guides and Tutorials"; Edition 2.2 (1998).
[6] Sabzehi M., "Les melanges ophiolitiques de region D' Esfandagheh (Iran Meridional)". Etude Petrologique et Structural, Interpretation Dans le Cadre Iranian, universite de Grenoble, (1974) 205p.
[7] Stuart N.J; "Pit Optimization Using Solid Modeling and The Larch Grossman Algorithm"; International Journal of Surface Mining ; (1992) PP: 470- 475.
CAPTCHA Image