مقایسه شیمی بیوتیت‌های آذرین و هیدروترمال در سنگ‌های آذرین کوه سخت‌حصار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور واحد شهرکرد

2 صنعتی اصفهان

چکیده

کوه سخت‌حصار در نوار ماگمایی ارومیه- دختر واقع شده است و عمدتاً شامل توده های ولکانیک تا ساب‌ولکانیک با ترکیب آندزیت تا داسیت (پلیوسن) می باشد که در مجموعه ای از آتشفشانـیها و آذرآواریهای پالئوسن نفوذ کرده است. سه زون آلتراسیون اصلی در این منطقه شناسایی شده است که شامل زونهای پتاسیک، فیلیک و پروپیلیتیک می‌باشد. در این مقاله، مینرال‌شیمی بیوتیت‌های ماگمایی و اولیه و بیوتیت های مربوط به زونهای پتاسیک و فیلیک مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. بررسیها نشان از تفاوت بین شرایط تشکیل بیوتیت‌های آذرین و بیوتیت‌های ثانویه و از طرفی وجود تفاوت بین سیالات هیدروترمال مسؤول تشکیل بیوتیت در زون پتاسیک نسبت به زون فیلیک دارد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image