شرایط تشکیل بلور‌های گارنت زونینگ‌دار در دگرگونی مجاورتی توده‌نفوذی حسن‌آباد، جنوب‌غربی تفت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

تهران

چکیده

در هاله دگرگونی مجاورتی اطراف گرانودیوریت‌های روستای حسن‌‌‌آباد یزد، فراوانی بلورهای گارنت در زون‌های مختلف دگرگونی ، که برخی از این بلورها زونینگ واضحی را نشان می دهند، قابل توجه می‌باشد. نتایج حاصل از آنالیز‌های نقطه‌ای گارنت‌ها با میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) از مرکز به سمت حاشیه نشان داد که گارنت‌ها متعلق به سری گراندیت می‌باشند و تغییر ناگهانی عناصر Al و Fe از مرکز به سمت حاشیه نشان دهنده تشکیل منطقه‌بندی گارنت‌ها در هنگام رشد بلور است، ولی در اطراف شکستگیها در اثر نفوذ آبگون‌ها منطقه‌بندی به‌طور موضعی از بین رفته است. بررسیهای انجام‌شده بر روی تغییرات عناصر از مرکز به حاشیه بلور نشان می‌دهد که عامل اصلی ایجاد منطقه بندی نوسانی در گارنت‌های مورد مطالعه، ناآمیختگی در سیستم دوتایی گروسولار-آندرادیت بوده و با تغییر در ترکیب آبگون‌های گرمابی ادامه یافته‌است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image