نویسنده = رضا زارعی سهامیه
زمین‌ شیمی مجموعه ماگمایی شمال‌ غرب ساوه (استان مرکزی)

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 741-765

10.22067/econg.2021.68690.1006

محمدرضا امامی میبدی؛ ناهید ناصری؛ رضا زارعی سهامیه؛ خدیجه مؤمنی ظفرآباد؛ احمد احمدی خلجی


مطالعات پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ ساختی مجموعه ماگمایی مولد کانسار اسکارن آهن تخت، شمال‌ شرق همدان

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 497-535

10.22067/econg.v10i2.67313

سید نعمت اله حقیقی بردینه؛ رضا زارعی سهامیه؛ حسن زمانیان؛ احمد احمدی خلجی


ژئوشیمی و کانی‌ شیمی توده گابرویی شاه‌ آباد، شمال‌ غرب نورآباد، استان لرستان

دوره 5، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 291-305

10.22067/econg.v5i2.31986

رضا زارعی سهامیه؛ امیر علی طباخ شعبانی؛ سید وحید شاهرخی؛ نسرین بارک