دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 35، دی 1401