فهرست داوران (سال‌های 1396 تا 1399)

داوران سال 1399
نام خانوادگی نام رتبه علمی وابستگی سازمانی
ابراهیمی محمد دانشیار دانشگاه زنجان
اعلمی نیا زهرا استادیار دانشگاه اصفهان
افضل پیمان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
امامعلی پور علی دانشیار دانشگاه ارومیه
آریافر احمد دانشیار دانشگاه بیرجند
باقری هاشم دانشیار دانشگاه اصفهان
بنیادی زهرا استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
بومری محمد دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاج الدین حسینعلی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
ترابی قدرت استاد دانشگاه اصفهان
جمالی حمایت استادیار دانشگاه اصفهان
حسن نژاد علی اکبر استادیار دانشگاه دامغان
حسین زاده محمد رضا استاد دانشگاه تبریز
حسین مرشدی امین استادیار دانشگاه یزد
خلیلی محمود استاد دانشگاه اصفهان
رجب زاده محمدعلی دانشیار دانشگاه شیراز
رجبی عبدالرحمان استادیار دانشگاه تهران
رضایی محسن استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رنجبر حجت الله استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
زراسوندی علیرضا استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
زیرجانی زاده صدیقه استادیار مجتمع آموزش عالی گناباد
سپاهی  علی اصغر استاد دانشگاه بوعلی سینا
سعادت سعید دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سلیمانی منفرد مهرداد دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
شمعانیان غلامحسین استادیار دانشگاه گلستان
صمدی رامین استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
طالع فاضل ابراهیم استادیار دانشگاه بوعلی سینا
عابدینی علی استاد دانشگاه ارومیه
عبدالهی محمود استاد دانشگاه تربیت مدرس
عظیم زاده امیرمرتضی استادیار دانشگاه زنجان
علی یاری فرهنگ استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
کوهساری امیر حسین دانشیار دانشگاه یزد
کوهستانی حسین دانشیار دانشگاه زنجان
گلستانی ملیحه استادیار دانشگاه ولایت ایرانشهر
مجرب مسعود استادیار دانشگاه تهران
محمدی سید سعید استاد دانشگاه بیرجند
مختاری میر علی اصغر دانشیار دانشگاه زنجان
معانی جو محمد دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
مغفوری سجاد استادیار دانشگاه تربیت مدرس
ملکزاده شفارودی آزاده دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مهدوی امیر استادیار دانشگاه بیرجند
مهرابی بهزاد استاد دانشگاه خوارزمی
مهرنیا سید رضا دانشیار دانشگاه پیام نور 
موسیوند فردین استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
نباتیان قاسم دانشیار دانشگاه زنجان
نوروزی غلامرضا استادیار دانشگاه بیرجند
هنرمند مهدی دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
یوسفی سعید استادیار دانشگاه بیرجند

 

داوران سال 1398
نام خانوادگی نام رتبه علمی وابستگی سازمانی
ابراهیمی محمد دانشیار دانشگاه زنجان
اعلمی نیا زهرا استادیار دانشگاه اصفهان
افضل پیمان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
امامعلی پور علی دانشیار دانشگاه ارومیه
براتی مهرداد استادیار دانشگاه بوعلی سینا
بنیادی زهرا استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
بومری محمد دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
ترابی قدرت استاد دانشگاه اصفهان
جاویدی مقدم مریم سایر دانشگاه فردوسی مشهد
جمالی حمایت استادیار دانشگاه اصفهان
حسن نژاد علی اکبر استادیار دانشگاه دامغان
حسین زاده محمد رضا استاد دانشگاه تبریز
حسین مرشدی امین استادیار دانشگاه یزد
حیدریان شهری محمد رضا استاد دانشگاه فردوسی مشهد
خراسانی پور مهدی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
خلیلی محمود استاد دانشگاه اصفهان
رجب زاده محمدعلی دانشیار دانشگاه شیراز
رجبی عبدالرحمان استادیار دانشگاه تهران
رنجبر حجت الله استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
زیرجانی زاده صدیقه استادیار مجتمع آموزش عالی گناباد
سپاهی  علی اصغر استاد دانشگاه بوعلی سینا
سلیمانی منفرد مهرداد دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
صادقی حسین دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
صمدی رامین استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
طالع فاضل ابراهیم استادیار دانشگاه بوعلی سینا
عابدینی علی استاد دانشگاه ارومیه
عبدالهی شریف جعفر دانشیار دانشگاه ارومیه
عظیم زاده امیرمرتضی استادیار دانشگاه زنجان
علی یاری فرهنگ استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
قشلاقی افشین استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
کوهساری امیر حسین دانشیار دانشگاه یزد
کوهستانی حسین دانشیار دانشگاه زنجان
گلستانی ملیحه استادیار دانشگاه ولایت ایرانشهر
محمدی سید سعید استاد دانشگاه بیرجند
مختاری میر علی اصغر دانشیار دانشگاه زنجان
معانی جو محمد دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
مغفوری سجاد استادیار دانشگاه تربیت مدرس
ملکزاده شفارودی آزاده دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مهدوی امیر استادیار دانشگاه بیرجند
مهرنیا سید رضا دانشیار دانشگاه پیام نور 
موسیوند فردین استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
نباتیان قاسم دانشیار دانشگاه زنجان
نعیمی قصابیان ناصر   سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
نقره ئیان موسی استاد دانشگاه اصفهان
نوروزی غلامرضا استادیار دانشگاه بیرجند
یوسفی سعید استادیار دانشگاه بیرجند

 

 داوران سال 1397
نام خانوادگی نام رتبه علمی وابستگی سازمانی
ابراهیمی محمد دانشیار دانشگاه زنجان
اصغری کلجاهی ابراهیم دانشیار دانشگاه تبریز
اعلمی نیا زهرا استادیار دانشگاه اصفهان
امامعلی پور علی دانشیار دانشگاه ارومیه
براتی مهرداد استادیار دانشگاه بوعلی سینا
بنیادی زهرا استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
بومری محمد دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاج الدین حسینعلی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
جاویدی مقدم مریم   دانشگاه فردوسی مشهد
جلالی سیدمحمد اسماعیل دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
جمالی حمایت استادیار دانشگاه اصفهان
حسن نژاد علی اکبر استادیار دانشگاه دامغان
حسین زاده محمد رضا استاد دانشگاه تبریز
حیدریان شهری محمد رضا استاد دانشگاه فردوسی مشهد
خلیلی محمود استاد دانشگاه اصفهان
رجبی عبدالرحمان استادیار دانشگاه تهران
رضایی محسن استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رفیعی رامین استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
زیرجانی زاده صدیقه استادیار مجتمع آموزش عالی گناباد
سپاهی  علی اصغر استاد دانشگاه بوعلی سینا
شفیعی بافتی شهرام دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
صمدی رامین استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
طالع فاضل ابراهیم استادیار دانشگاه بوعلی سینا
عابدینی علی استاد دانشگاه ارومیه
عظیم زاده امیرمرتضی استادیار دانشگاه زنجان
علی یاری فرهنگ استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
غیاثوند علیرضا سایر معاونت امور معادن و صنایع معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت
قاسمی حبیب الله استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
قشلاقی افشین استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
کوهستانی حسین دانشیار دانشگاه زنجان
محمدی سید سعید استاد دانشگاه بیرجند
مختاری میر علی اصغر دانشیار دانشگاه زنجان
مظلومی بجستانی علیرضا استادیار دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
مغفوری سجاد استادیار دانشگاه تربیت مدرس
ملکزاده شفارودی آزاده دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مهدوی امیر استادیار دانشگاه بیرجند
مهرنیا سید رضا دانشیار دانشگاه پیام نور 
نباتیان قاسم دانشیار دانشگاه زنجان
نقره ئیان موسی استاد دانشگاه اصفهان
هنرمند مهدی دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
یزدی محمد استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

 داوران سال 1396
نام خانوادگی نام رتبه علمی وابستگی سازمانی
ابراهیمی محمد دانشیار دانشگاه زنجان
اسلامی سید سعیدالرضا استادیار دانشگاه دامغان
اعلمی نیا زهرا استادیار دانشگاه اصفهان
امامعلی پور علی دانشیار دانشگاه ارومیه
باقری هاشم دانشیار دانشگاه اصفهان
بنیادی زهرا استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تقی پور نادر استادیار دانشگاه دامغان
جمالی حمایت استادیار دانشگاه اصفهان
حسن نژاد علی اکبر استادیار دانشگاه دامغان
حسین زاده محمد رضا استاد دانشگاه تبریز
حیدریان شهری محمد رضا استاد دانشگاه فردوسی مشهد
خراسانی پور مهدی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
خلیلی محمود استاد دانشگاه اصفهان
داودیان دهکردی علیرضا استاد دانشگاه شهرکرد
درگاهی سارا دانشیار شهید باهنر کرمان
رجب زاده محمدعلی دانشیار دانشگاه شیراز
رجبی عبدالرحمان استادیار دانشگاه تهران
رنجبر حجت الله استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
زارعی سهامیه رضا دانشیار دانشگاه لرستان
زراسوندی علیرضا استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
زیرجانی زاده صدیقه استادیار مجتمع آموزش عالی گناباد
سپاهی  علی اصغر استاد دانشگاه بوعلی سینا
سعادت سعید دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سلطانی ابوالفضل دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
شبانیان بروجنی ناهید دانشیار دانشگاه شهرکرد
شفیعی بافتی بهنام دانشیار دانشگاه گلستان
صمدی رامین استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
طالع فاضل ابراهیم استادیار دانشگاه بوعلی سینا
عابدینی علی استاد دانشگاه ارومیه
عبدالهی شریف جعفر دانشیار دانشگاه ارومیه
عظیم زاده امیرمرتضی استادیار دانشگاه زنجان
علی یاری فرهنگ استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
فرقانی تهرانی گیتی استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
فریدآزاد مروت استادیار دانشگاه صنعتی سهند
قاسمی حبیب الله استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
قربانی محمدرضا دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
قشلاقی افشین استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
کوهساری امیر حسین دانشیار دانشگاه یزد
کوهستانی حسین دانشیار دانشگاه زنجان
محمدی سید سعید استاد دانشگاه بیرجند
مختاری میر علی اصغر دانشیار دانشگاه زنجان
مدبری سروش دانشیار دانشگاه تهران
مظلومی بجستانی علیرضا استادیار دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
مظهری نازی   دانشگاه فردوسی مشهد
معانی جو محمد دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
ملکزاده شفارودی آزاده دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مهدوی امیر استادیار دانشگاه بیرجند
مهرنیا سید رضا دانشیار دانشگاه پیام نور 
موسیوند فردین استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
میرمحمدی میرصالح استادیار دانشگاه تهران
نباتیان قاسم دانشیار دانشگاه زنجان
نقره ئیان موسی استاد دانشگاه اصفهان
نوروزی غلامرضا استادیار دانشگاه بیرجند
همام سید مسعود دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
هنرمند مهدی دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
یزدی محمد استاد دانشگاه شهید بهشتی