اطلاعات آماری نشریه

    تعداد دوره‌ها

13

    تعداد شماره‌ها

30

    تعداد مقالات

310

    تعداد نویسندگان

526

    تعداد مشاهده مقاله

195,467

    تعداد مقالات ارسال شده

774

    تعداد مقالات رد شده

391

    درصد عدم پذیرش

51

    تعداد مقالات پذیرفته شده

312

    درصد پذیرش

40

    زمان پذیرش (روز)

284


نشریه زمین‌شناسی اقتصادی با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی و به‌ منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله دعوت به‌ عمل می‌آورد. این نشریه به زبان فارسی و به‌ صورت فصلنامه و با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می‌‌شود.
 
شماره جاری: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 30، پاییز 1400، صفحه 465-666 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط