راهنما

 

از اساتید و پژوهشگران‌ گرامی‌ که‌ برای‌ نشریه زمین‌شناسی اقتصادی مقاله‌ ارسال می‌نمایند، درخواست‌ می‌شود، قبل از بارگذاری مقاله در سایت نشریه، راهنمای نحوه نگارش مقاله و راهنمای ارسال مقاله را مطالعه کرده و مقاله را طبق دستورالعمل تهیه و تنظیم نمایند.

 

برای دریافت راهنمای نگارش مقاله و راهنمای ارسال مقاله روی لینک‌های زیر کلیک کنید و برای دریافت فرم‌های مشخصات نویسندگان، تعهدنامه و تعارض منافع به منوی نویسندگان و زیرمنوی فرم‌ مراجعه نمایید.

 

راهنمای نگارش مقاله

 راهنمای ارسال مقاله

 

محورهای موضوعی نشریه

 • زمین‌شناسی اقتصادی
 • پترولوژی
 • اکتشافات ژئوشیمیایی
 • اکتشافات ژئوفیزیکی
 • زمین‌شناسی محیط زیست
 • سنجش از دور و اکتشافات مواد معدنی
 • علوم مهندسی معدن

 

انواع مقالات قابل پذیرش

 • مقاله پژوهشی
 • مقاله مروری
 • یادداشت پژوهشی
 • نقد علمی

 

فایل‌های موردنیاز برای بارگذاری در سایت نشریه (هنگام ارسال نسخه اولیه مقاله):

 

 • اصل مقاله
 • چکیده مبسوط انگلیسی
 • مشخصات نویسندگان
 • تعهدنامه
 • تعارض منافع