دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 30، آبان 1400، صفحه 465-666