دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 97-249 
7. معدن فیروزه نیشابور: نخستین کانی سازی مس- طلا- اورانیم- عناصر نادر خاکی سبک نوع IOCG در ایران

صفحه 193-216

10.22067/econg.v3i2.11420

محمد حسن کریم پور؛ آزاده ملکزاده شفارودی؛ اکبر اسفندیارپور؛ حسن محمدنژاد