دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهمن 1388، صفحه 1-134 
ژئوشیمی و خاستگاه کانسار اکسید آهن آپاتیت دار سرخه دیزج، جنوب خاوری زنجان

صفحه 19-46

10.22067/econg.v1i1.3679

قاسم نباتیان؛ مجید قادری؛ نعمت اله رشیدنژاد عمران؛ فرحناز دلیران


مطالعات کانی شناسی و سیالات درگیر در کانسار مس- طلا کالچویه، شرق اصفهان

صفحه 47-55

10.22067/econg.v1i1.3680

رضوان مهوری؛ رضا شمسی پور دهکردی؛ هاشم باقری؛ موسی نقره ئیان؛ محمد علی مکی زاده