اطلاعات آماری نشریه

    تعداد دوره‌ها

13

    تعداد شماره‌ها

29

    تعداد مقالات

284

    تعداد نویسندگان

480

    تعداد مشاهده مقاله

170,614

    تعداد مقالات ارسال شده

770

    تعداد مقالات رد شده

383

    درصد عدم پذیرش

50

    تعداد مقالات پذیرفته شده

305

    درصد پذیرش

40

    زمان پذیرش (روز)

281


نشریه زمین‌شناسی اقتصادی با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی و به‌ منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله دعوت به‌ عمل می‌آورد. این نشریه به زبان فارسی و به‌ صورت فصلنامه و با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می‌‌شود.
 
شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 29، تابستان 1400، صفحه 245-462 

1. زمین شناسی، کانی زائی و ژئو شیمی طلا در ناحیه گدار سرخ، منطقه معدنی موته، پهنه سنندج- سیرجان

صفحه 245-265

10.22067/econg.v13i2.85427

منیره سخدری؛ مهرداد بهزادی؛ محمد یزدی؛ نعمت الله رشید نژاد عمران؛ مرتضی صادقی نایینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط