غلامیان, هاجر, آزاد واحد اصفهان (خوراسگان), ایران، جمهوری اسلامی