حاجی عبدالرحیم خباز, مهسا, خوارزمی, ایران، جمهوری اسلامی