حسینجانی زاده, مهدیه, تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, ایران، جمهوری اسلامی