عادل پور, منصور, شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی