غدیرپور, مرضیه, دانشگاه پیام نور, ایران، جمهوری اسلامی