حیدری, مجید, شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی