علی یاری, فرهنگ, دانشگاه صنعتی ارومیه, ایران، جمهوری اسلامی