عزتی, سید ابوالفضل, شرکت مهندسین مشاور زرناب اکتشاف, ایران، جمهوری اسلامی