عباس زاده, سعید, بین المللی امام خمینی, ایران، جمهوری اسلامی