عزیزی, حسین, دانشگاه کردستان, ایران، جمهوری اسلامی